Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Ob-2282/15, Stran 1029
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 52/14), v skladu s 43. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) v povezavi s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja
s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti
na reki Dravi in Ptujskem jezeru
1. Naziv in sedež koncedentk: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj in Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Koncesija se izvaja na način in pod pogoji, kot so opredeljeni z Odlokom o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 52/14).
3. Vrsta postopka: Odprti postopek (z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, na Portalu javnih naročil RS, v Uradnem listu EU in na spletnih straneh koncedentk).
4. Čas trajanja koncesijskega razmerja je pet let.
5. Razpisna dokumentacija in dodatna pojasnila: podrobnejša določila javnega razpisa, skupaj z vzorcem koncesijske pogodbe in obrazci za prijavo, so objavljena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave, do izteka prijavnega roka, dostopna na spletni strani Mestne občine Ptuj (http://www.ptuj.si) in spletni strani Občine Markovci (http://www.markovci.si/).
Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko portala, www.enarocanje.si, pri objavi tega javnega naročila. Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredovati najkasneje v roku, kot je določen pri objavi na Portalu javnih naročil.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav: prijave se predložijo v zaprti kuverti, na kateri mora biti nalepljen pravilno izpolnjen obrazec OBR-1, na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Prijave morajo, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), do vložišča Mestne občine Ptuj, prispeti do 10. 7. 2015 do vključno 10. ure, sicer bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne prijave bodo neodprte vrnjene ponudniku.
7. Izdelava prijave: prijava mora biti predložena v pisni obliki. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Zaželeno je, da se obrazce in dokumente zloži v mapo in loči s pregradami zaradi lažjega pregleda prijave.
8. Skupna prijava več partnerjev: pogoji za predložitev skupne prijave so določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
– Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
– Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri Mestni občini Ptuj ali Občini Markovci, opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
– Ponudnik na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov.
– Ponudnik:
– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;
– ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
– ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;
– pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
– Ponudnik je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javne službe.
– Ponudnik ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti javne službe, če so ta zahtevana z zakonom.
– Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 120 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 dni.
– Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do obeh občin (Mestna občina Ptuj in Občina Markovci).
– Ponudnik razpolaga z vsaj dvema delavcema z izkušnjami na področju izvajanja koncesije, pri čemer ima vsaj en delavec najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in veljavno potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.
– Ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom opreme za delo in vsaj dvema čolnoma za gospodarski namen, z veljavnimi dovoljenji za plovbo po celinskih vodah, pri čemer je vsaj en čoln minimalne moči 160 KW.
– Ponudnik je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kakovosten način.
– Ponudnik poda izjavo, da bo ves čas koncesijskega razmerja upošteval prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva.
– Ponudnik poda izjavo, da sprejema vse obveznosti, določene z odlokom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe.
– Ponudnik mora v ponudbi predložiti elaborat organizacije izvajanja javne službe (iz vidika organizacije dela in strokovne opremljenosti) ter finančni načrt izvajanja javne službe, s prikazom stroškov izvajanja in morebitnimi predvidenimi prihodki.
V razpisni dokumentaciji je določeno, ali mora v primeru skupne prijave posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev določa razpisna dokumentacija.
10. Merilo za izbiro najugodnejše prijave je najnižja skupna cena izvajanih storitev v EUR brez DDV (za celotno obdobje izvajanja koncesije).
11. Potek postopka: Mestna občina Ptuj bo po pregledu in preveritvi prijav izdala odločitev v skladu z ZJN-2. Po pravnomočno zaključenem postopku javnega naročanja, bo izveden upravni postopek ter z odločbo izbran koncesionar. Z izbranim ponudnikom (koncesionar), bosta koncedentki sklenili koncesijsko pogodbo. Koncesionar je dolžan v roku 15 dni od podpisa koncesijske pogodbe predložiti ustrezno bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v skladu z določbami razpisne dokumentacije ter kopijo ustrezne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti. Koncesijska pogodba začne veljati po podpisu, z dnem predložitve finančnega zavarovanja ter kopije ustrezne zavarovalne police. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.
Mestna občina Ptuj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti