Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1562. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, stran 4189.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Sevnica 
1. člen 
V Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Na območju občine so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti kot ožji deli občine, na katere občina prenaša izvajanje določenih nalog krajevnega pomena:
1. Krajevna skupnost Blanca, s sedežem na Blanci, Blanca 24, ki obsega območja naslednjih naselij: Blanca, Čanje, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco.
2. Krajevna skupnost Boštanj, s sedežem v Boštanju, Boštanj 30, ki obsega območja naslednjih naselij: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konjsko, Križ, del naselja Križišče (od hišne številke 1 do 3 ter od hišne številke 8 do 13) Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna, Vrh pri Boštanju.
3. Krajevna skupnost Dolnje Brezovo, s sedežem v Sevnici, Glavni trg 19a, ki obsega območje naselja Dolnje Brezovo.
4. Krajevna skupnost Krmelj, s sedežem v Krmelju, Krmelj 52, ki obsega območja naslednjih naselij: Brezje, Gabrijele, Goveji Dol, Hinjce, Krmelj, del naselja Križišče (od hišne številke 4 do 7).
5. Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu, s sedežem v Loki pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 51, ki obsega območja naslednjih naselij: Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Račica, Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica.
6. Krajevna skupnost Primož, s sedežem na Primožu, Primož 5, ki obsega območja naslednjih naselij: Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Znojile pri Studencu.
7. Krajevna skupnost Sevnica, s sedežem v Sevnici, Naselje heroja Maroka 24, ki obsega območja naslednjih naselij: Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Prešna Loka, Sevnica, Žigrski Vrh, Žurkov Dol.
8. Krajevna skupnost Studenec, s sedežem na Studencu, Studenec 33, ki obsega območja naslednjih naselij: Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Studencu, Rovišče pri Studencu, Studenec, Zavratec.
9. Krajevna skupnost Šentjanž, s sedežem v Šentjanžu, Šentjanž 22, ki obsega območja naslednjih naselij: Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje,Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik.
10. Krajevna skupnost Tržišče, s sedežem v Tržišču, Tržišče 23, ki obsega območja naslednjih naselij: Drušče, Jeperjek, Kaplja vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Marendol, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje pri Tržišču, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Telče, Telčice, Tržišče, Trščina, Vrhek, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale.
10. Krajevna skupnost Tržišče, s sedežem v Tržišču, Tržišče 23, ki obsega območja naslednjih naselij: Drušče, Jeperjek, Kaplja vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Marendol, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje pri Tržišču, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Telče, Telčice, Tržišče, Trščina, Vrhek, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale.
11. Krajevna skupnost Zabukovje, s sedežem v Zabukovju nad Sevnico, Zabukovje nad Sevnico 5, ki obsega območja naslednjih naselij: Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje, Zabukovje nad Sevnico.«
2. člen 
V drugem odstavku 6. člena se v zadnjem stavku beseda »pečata« nadomesti z besedo »žiga«.
3. člen 
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
4. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije župana z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
5. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije podžupana z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
6. člen 
Tretji odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
7. člen 
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.«
8. člen 
V 76. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.
Sveti krajevnih skupnosti štejejo od pet do dvanajst članov, in sicer:
– svet Krajevne skupnosti Blanca: osem članov,
– svet Krajevne skupnosti Boštanj: enajst članov,
– svet Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo: pet članov,
– svet Krajevne skupnosti Krmelj: devet članov,
– svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu: deset članov,
– svet Krajevne skupnosti Primož: sedem članov,
– svet Krajevne skupnosti Sevnica: enajst članov,
– svet Krajevne skupnosti Studenec: osem članov,
– svet Krajevne skupnosti Šentjanž: dvanajst članov,
– svet Krajevne skupnosti Tržišče: dvanajst članov,
– svet Krajevne skupnosti Zabukovje: osem članov.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti določi občinski svet z odlokom.«
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
9. člen 
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«
10. člen 
Poglavje 8. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE se v celoti črta.
11. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2015
Sevnica, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti