Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1546. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2014, stran 4167.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 5. redni seji dne 14. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2014 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2014.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2014 znašajo:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/ Podskupina kontov
Proračun leta
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3,619.835
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,540.000
70 
DAVČNI PRIHODKI
2,144.587
700 Davki na dohodek in dobiček
2,008.598
703 Davki na premoženje
99.642
704 Domači davki na blago in storitve
36.347
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
395.414
710 Udeležba na dobičku in dohodkih 
od premož.
297.326
711 Takse in pristojbine
2.023
712 Globe in denarne kazni
1.820
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.631
714 Drugi nedavčni prihodki
87.614
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
15.560
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
13.397
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nemat. premož. 
2.163
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1,064.275
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit. 
155.831
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. 
iz sredstev proračuna EU
908.444
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3,784.947
40 
TEKOČI ODHODKI
531.306
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
102.764
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
15.420
402 Izdatki za blago in storitve
406.817
403 Plačila domačih obresti
5.305
409 Rezerve
1.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.165.006
410 Subvencije
214.244
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
694.036
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
80.933
413 Drugi tekoči domači transferi
175.793
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.987.824
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.987.824
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
100.810
431 Investi. transf. prav. in fiz. osebam, 
ki niso prorač. uporab.
51.692
432 Investic. transf. proračunskim uporabnikom
49.118
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–165.111
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
51
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
39.080
55
ODPLAČILA DOLGA
39.080
550 Odplačila domačega dolga
39.080
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–204.191
IX.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–39.080
X.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
165.111
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
603.336
3. člen 
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-5/2015-37
Križevci, dne 15. maja 2015
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti