Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 41001-98/2015 Ob-2240/15, Stran 1019
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013, 13. 1. 2014 in 18. 4. 2014) ter sklepom št. 41001- 98/2015-1 o izvedbi javnega razpisa, objavlja Mestna občina Maribor
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: projektni razpis JPR-KUL-2015)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
1. Predmet razpisa, razpisna področja, cilji in postopek razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje in subvencioniranje kulturnih projektov (v nadaljevanju projektov) javnih, nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in bodo izvedeni v letu 2015 na območju Mestne občine Maribor.
Projekti oziroma dogodki s področja izobraževanja, vključno z izobraževanjem o dejavnostih na področju kulture (delavnice, seminarji, razne šole ipd.), osrednji in spremljevalni programi ob podelitvah nagrad ter proslavljanju obletnic, obeležitvah praznikov, drugih dogodkov in podobno, niso predmet tega razpisa.
Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, literatura, kulturna dediščina in avdiovizualno ustvarjanje.
Mestna občina Maribor bo projekte v okviru projektnega razpisa JPR-KUL-2015 sofinancirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: zagotavljanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin in povečevanje dostopnosti kulturnih dobrin na območju MOM.
Mestna občina Maribor bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Sklep o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013, 13. 1. 2014 in 18. 4. 2014).
Mestna občina Maribor bo na podlagi projektnega razpisa JPR-KUL-2015 na vseh razpisnih področjih sofinancirala do največ 100 projektov.
Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. Opredelitve pojmov
– Nevladna kulturna organizacija v tem razpisu zajema pravne osebe, ki so društva, ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije ter gospodarske organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
– Posamezniki so fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih in so avtorji prijavljenega projekta.
– Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
– Javni zavodi so pravne osebe, ustanovljene s strani Mestne občine Maribor ali države, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture.
– Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena na območju Mestne občine Maribor v letu 2015, njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega obrazca, vsebinske utemeljitve in obveznih prilog.
– Upravičene osebe so vsi prijavitelji projektov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
– Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
– Odgovorna oseba prijavitelja je odgovorni nosilec projekta, ki vsebinsko in poslovno predstavlja in zastopa organizacijo, ki se prijavlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju kulture, če je sam prijavitelj, ali je posameznik v vlogi avtorja, če je sam prijavitelj.
– Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg realizacije ponovitev in gostovanj projekta iz področja uprizoritvenih umetnosti v letu 2015 in vse faze pri realizaciji avdiovizualnega projekta po zaključenem snemanju.
– Predprodukcija in produkcija zajema vse faze avdiovizualnega dela do zaključenega snemanja.
– Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več izvajalcev, ki združijo ustvarjalne potenciale in sredstva za izvedbo skupnega projekta. Koprodukcija pomeni, da so vsi partnerji odgovorni za realizacijo projekta, prijavitelj koprodukcije pa je le eden (izvršni producent) in mora imeti sedež v Mestni občini Maribor. Na področju založništva se uporablja termin sozaložništvo. Koprodukcijska oziroma sozaložniška razmerja ureja podpisana izjava, v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti posameznega partnerja ter natančno razmejene vse obveznosti (finančne, vsebinske, kadrovske, izvedbene). Podpisana izjava med koprodukcijskimi partnerji je obvezna priloga k prijavi koprodukcijskega projekta.
– Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca projekta in drugih soorganizatorjev, ki s svojimi deleži (prostori, kadri, storitve, tehnična podpora in druga sredstva) pristopijo k realizaciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo projekta pa nosi izključno prijavitelj. Podpisana izjava soorganizatorja je obvezna priloga k prijavi projekta, ki vključuje soorganizatorje. Velja tudi za sozaložništvo.
– Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani Mestne občine Maribor so tisti, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta, niso vezani na splošno delovanje prijavitelja, so opredeljeni v prijavi prijavitelja, so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi in so podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija).
– Finančna uravnoteženost projekta pomeni uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti) in da so prihodki enaki odhodkom.
3. Opredelitve razpisnih področij
a) Uprizoritvene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in postprodukcijo različnih oblik, praks in izrazov gledališke ustvarjalnosti od dramskega, lutkovnega, ambientalnega in pouličnega gledališča, eksperimentalne in raziskovalne gledališke prakse ter sodobni ples in fizično gledališče. Produkcija so projekti, katerih premiera bo realizirana v letu 2015, postprodukcija pa zajema ponovitve in gostovanja tistih projektov v letu 2015, ki so bili premierno izvedeni na območju mestne občine Maribor do vključno 31. 12. 2014 in ki še niso bili sofinancirani s strani Mestne občine Maribor.
b) Glasbene umetnosti
Projektni razpis prednostno obsega produkcijo izvirnih glasbenih del ter produkcijo in organizacijo koncertov, koncertnih ciklov, festivalov in dogodkov na področju umetniške (klasične) glasbe, etno glasbe, sodobnih glasbenih zvrsti (elektronska, elektroakustična, improvizirana glasba, jazz, rock …), balet, glasbeno-scensko, zborovsko in folklorno ustvarjanje ter neprofitno glasbeno založništvo – izdaje nosilcev zvoka, ki se obvezno zaključijo s predstavitvenim koncertom. Koncertni ciklus mora obsegati najmanj pet koncertov, festival pa najmanj sedem koncertov v strnjenem časovnem obdobju.
c) Vizualne umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo umetniških del in organizacijo razstav, enovito (tematsko ali konceptualno) zasnovanih razstavnih ciklov, začasnih projektnih in razstavnih prostorov (odprti ateljeji), intervencij v javnem prostoru in ostalih projektov s področja tradicionalnih in sodobnih likovnih zvrsti, vključno s svetlobnim oblikovanjem, videom, fotografijo, ilustracijo, stripom, arhitekturo in oblikovanjem. Predmet razpisa niso oblikovanja spletnih strani in projekti namenjeni trženju.
d) Intermedijske umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo umetniških projektov, ki temeljijo na ustvarjalni, reflektivni in raziskovalni uporabi novih (informacijskih, komunikacijskih) tehnologij, in segajo tudi na presečišče umetnosti in znanosti. V praksi se najbolj pogosto manifestirajo kot intermedijska instalacija, razstava in interaktivni performans ter intervencija v javnem prostoru.
e) Literatura
Projektni razpis obsega izdajo izvirnih leposlovnih, esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvirnih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, umetnosti in kulturi, in izvedbo projektov, ki bistveno prispevajo k razvijanju bralne kulture ter uveljavitvi in promociji literarne ustvarjalnosti.
f) Avdiovizualno ustvarjanje
Projektni razpis obsega izvedbo projektov, ki pomembno prispevajo k uveljavitvi in promociji avdiovizualne kulture in ne temeljijo na informativnih, razvedrilnih in propagandnih namenih (AV dela so razumljena kot avtonomna umetniška dela in ne kot likovna dela, izobraževalno sredstvo ali dokument o drugih prireditvah oziroma dogodkih). Predmet sofinanciranja je produkcija ustvarjalnih filmskih in video izdelkov, del na področju televizijskega umetniškega ustvarjanja ter umetniških projektov, namenjenih prikazu izključno preko svetovnega spleta, ki so zaključena in enovita avdiovizualna dela.. Predmet sofinanciranja so tudi projekti oziroma dogodki, ki pomembno prispevajo k predstavitvi in popularizaciji filmske in avdiovizualne kulture nasploh (festivali, filmski cikli ipd.). Predmet sofinanciranja so lahko tudi stroški postprodukcije avdiovizualnih del (od faze montaže oziroma po zaključenem snemanju), ki še niso bila sofinancirana s strani mestne občine Maribor, ali stroški predprodukcije in produkcije do faze zaključenega snemanja. V prvem primeru mora biti projekt končan v letu 2015, v drugem pa mora prijavitelj do 31. 12. 2015 predložiti posneti grobi material, dokončano delo pa posredovati do 31. 10. 2016. Fazno sofinanciranje ne velja za dogodke kot so festivali, filmski cikli ipd.
g) Kulturna dediščina
Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo projektov, s katerimi se javnosti predstavlja premična kulturna dediščina in arhivsko gradivo, razvija stroka ter razvija pozitiven odnos okolja do kulturne dediščine. Predmet razpisa niso dejavnosti, ki sodijo v okvir izvajanja javne službe varstva kulturne dediščine.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na ta razpis se lahko prijavijo:
– nevladne in zasebne organizacije, ki so registrirane za opravljanje različnih kulturno umetniških dejavnosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine ali za posredovanje kulturnih dobrin, imajo sedež v Mestni občini Maribor ter katerih prijavljeni projekti niso sofinancirani iz drugih razpisov Mestne občine Maribor. Organizacije, ki so na podlagi javnega razpisa JPRJI-KUL-2014-2015 izbrane za dvoletno izvajanje programa v javnem interesu in ob sklenitvi aneksa v letu 2015 upravičene do sofinanciranja v višini več kot 25.000,00 EUR, se na ta razpis ne morejo prijaviti, oziroma bodo njihove vloge zavržene;
– samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor;
– posamezniki, ki so samostojni avtorji prijavljenega projekta, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, pri čemer se v tem razpisu kot avtorstvo ne upošteva idejnih zasnov prireditev, jubilejnih in drugih dogodkov, delavnic ipd. Avtorstvo prav tako ne zajema produkcije in organizacije projektov oziroma dogodkov;
– javni zavodi, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor, so registrirani za izvajanje dejavnosti s področja varstva kulturne dediščine in katerih prijavljeni projekti niso sofinancirani v sklopu njihovih rednih dejavnosti, ki jih financirata Mestna občina Maribor ali država. Omenjeni javni zavodi lahko podajo vloge samo na razpisno področje »g) Kulturna dediščina«.
Razen zgoraj navedenih pogojev morajo prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da bo prijavljen projekt v celoti izveden v letu 2015, z izjemo prijavljenih predprodukcij in produkcij s področja avdiovizualnega ustvarjanja, kjer morajo biti projekti končani do 31. 10. 2016 in postprodukcij s področja uprizoritvenih umetnosti, kjer mora biti produkcija projektov končana do 31. 12. 2014;
– da bo prijavljen projekt izveden na območju Mestne občine Maribor; v primeru projektov, ki so sestavljeni iz več dogodkov, velja, da mora biti na območju Mestne občine Maribor izvedena premiera oziroma osrednji dogodek projekta; v primeru prijave postprodukcije (velja samo za uprizoritvene umetnosti) je morala biti premiera projekta izvedena na območju Mestne občine Maribor do vključno 31. 12. 2014;
– da ima prijavitelj v primeru, da je bil v letih 2012, 2013 in 2014, ali je v letu 2015 pogodbena stranka Mestne občine Maribor, na dan oddaje vloge izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MOM;
– da zaprošeni znesek ne presega 70 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta;
– da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj;
– da je vsebina projekta prijavljena samo enkrat;
– da vsebina projekta ni bila financirana na podlagi drugih oziroma prejšnjih razpisov ali pozivov oziroma iz interventnih sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov Mestne občine Maribor; za prijavitelje, ki na podlagi javnega razpisa JPRJI-KUL-2014-2015 v letu 2015 v MOM izvajajo programe v javnem interesu, velja, da stroški prijavljenega projekta niso vključeni v izvajanje programa;
– da prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov;
– da prijavitelj nima omejitev poslovanja na podlagi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 81/13).
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev s podpisano izjavo v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da MOM naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
Za vsa razpisna področja velja, da mora predlagani projekt, če temelji na ustvarjanju izvirnega umetniškega dela, vključevati tudi njegovo javno objavo, predstavitev oziroma izvajanje.
Omejitev števila vlog:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije lahko na posamezno razpisno področje podajo največ tri vloge, pri čemer lahko na vsa razpisna področja podajo skupaj največ šest vlog.
Samozaposleni v kulturi lahko na posamezno razpisno področje podajo največ dve vlogi, pri čemer lahko na vsa razpisna področja skupaj podajo največ tri vloge.
Posameznik lahko poda največ eno vlogo.
Javni zavodi lahko podajo največ dve vlogi in to izključno na razpisno področje »g) Kulturna dediščina«.
V primeru, da se prijavitelj prijavi na ta razpis z več vlogami, kot jih določajo pogoji, se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja pogojev (kot neupravičene osebe).
V primeru, da več prijaviteljev prijavi na ta razpis isti projekt, se vse vloge prijaviteljev istega projekta zavržejo iz razloga neizpolnjevanja pogojev (kot neupravičene osebe).
5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Mestna občina Maribor bo izbranim prijaviteljem sofinancirala le upravičene stroške prijavljenega projekta. Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so neposredno povezani s prijavljenim projektom in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo projekta;
– niso vezani na splošno delovanje prijavitelja;
– prijavitelj jih je napovedal v prijavi projekta;
– so lahko tudi nepredvideni nujni stroški, povezani izključno z izvajanjem prijavljenega projekta do največ 5 % vrednosti načrtovanih upravičenih stroškov projekta
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– so/bodo dejansko nastali;
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj projekta.
Prijavitelj je dolžan v vlogi navesti vse predvidene vire financiranja.
Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihodki prijavitelja za ta projekt večji od predvidenih izdatkov za upravičene stroške projekta, se ustrezno zmanjša delež sredstev Mestne občine Maribor.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Maribor ne sme presegati 70 odstotkov predvidenih upravičenih stroškov. Upoštevaje razpoložljiva razpisna sredstva, število ter kakovost prijavljenih projektov, lahko Mestna občina Maribor spremeni predviden odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov. Posameznim prijavljenim projektom lahko strokovna komisija zniža delež sofinanciranja upravičenih stroškov, če oceni, da v prijavljeni finančni konstrukciji stroški ali prihodki projekta niso ustrezno ovrednoteni.
Za postprodukcijo na področju uprizoritvenih umetnosti velja, da zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 50 odstotkov celotne vrednosti projekta in ne več kot 4.500,00 EUR.
6. Razpisni kriteriji
Razpisni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih so:
1. Kakovost in strokovna utemeljenost projekta (izvirna zasnova projekta in ustvarjalni pristop ter aktualnost in angažiranost projekta, strokovna ustreznost, izvedljivost) (do 50 točk).
2. Reference prijavitelja in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo (do 15 točk).
3. Dopolnjevanje in zaokroževanje kulturne ponudbe v mestu (do 15 točk).
4. Dostopnost (do 20 točk).
5. Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi ter glede na obseg in vsebino projekta realno finančno ovrednoten projekt (do 10 točk).
6. Komercialna naravnanost projekta (od -15 do 0 točk).
7. Uporaba kriterijev
Strokovne komisije za posamezna razpisna področja bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavale na podlagi razpisnih kriterijev.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje možno število točk je 110. V izbor za sofinanciranje bodo uvrščeni projekti glede na doseženo število točk na posameznem razpisnem področju, pri čemer točkovanje med posameznimi razpisnimi področji ni primerljivo. V primeru enakega števila točk znotraj razpisnega področja imajo prednost tisti projekti, ki imajo boljšo oceno kriterijev 1 do 4, v nadaljnjem primeru enakega števila točk pa tisti projekti, ki imajo višje ocenjen kriterij 1. V sofinanciranje se ne morejo uvrstiti projekti, ki pri kriteriju 1 ne dosežejo ocene najmanj 35 točk.
Strokovne komisije bodo predlagale višino sredstev sofinanciranja za posamezen projekt z upoštevanjem obsega in zahtevnosti projekta, števila prejetih točk ter drugih okoliščin, kot so število projektov, uvrščenih na seznam odobrenih projektov, možnost drugih virov financiranja ipd. Med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti višine odobrenih sredstev z višino prejetih točk.
Na podlagi predloga strokovne komisije izda župan o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter o višini sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta.
Odločbe so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju projektov.
Prijavitelj izbranega projekta mora skozi celotno obdobje trajanja razpisa izpolnjevati pogoje razpisa.
8. Predvidena višina sredstev: višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem razpisu izbranih projektov znaša 202.299 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 za projekte izvedene v letu 2015.
10. Razpisni rok: razpis se prične 29. 5. 2015 in zaključi 29. 6. 2015.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih prilog (obrazec št. 1 – A, B, C, D, E, F, G);
– obrazec z izjavami predlagatelja (obrazec št. 2);
– izjava o izključnem avtorstvu projekta (za prijavitelje posameznike) (obrazec št. 3);
– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
Prijavitelj projekta mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– obvezne priloge, navedene v prijavnemu obrazcu,
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan obrazec z izjavami prijaavitelja o izpolnjevanju pogojev razpisa (obrazec št. 2),
– podpisano izjavo o izključnem avtorstvu projekta (obrazec št. 3) – samo v primeru, če je prijavitelj posameznik – avtor.
Obvezne priloge iz druge alineje predhodnega odstavka so:
– podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosana izjava, koproducenta ali sozaložnika s točno navedbo oblike in finančnega obsega sodelovanja v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti posameznega koproducenta ali sozaložnika ter natančno razmejene vse obveznosti – finančne, vsebinske, kadrovske, izvedbene… (v primeru, da prijavitelj v vlogi navaja koprodukcijo projekta z drugimi);
– podpisana izjava soorganizatorja z navedbo in opredelitvijo sodelovanja (v primeru, da prijavitelj v vlogi navaja soorganizacijo projekta z drugimi);
– ustrezno dokazilo o stalnem ali začasnem prebivališču v Mestni občini Maribor za samozaposlene v kulturi oziroma posameznike, ki ni starejše od 6 mesecev;
– dokazilo o izvedbi projekta do 31. 12. 2014 (velja za prijave postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti);
– dokazila o končani predprodukciji in produkciji projekta vključno s posnetim materialom (velja v primeru prijave postprodukcije projekta na področju avdiovizualnega ustvarjanja).
12. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.
Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oziroma na obrazcih.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku in v zaprti ovojnici poslati s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih uradih oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene predlagateljem.
Natisnjeno vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednji strani kuverte nalepiti obrazec 4 s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. Na obrazcu 4 je obvezno potrebno dopisati naziv in naslov prijavitelja ter razpisno področje na katerega se prijavlja (a. uprizoritvene umetnosti, b. glasbene umetnosti, c. vizualne umetnosti itd.)
Prijavitelj, ki se na javni razpis JPR–KUL–2015 prijavlja z več vlogami, mora vsako vlogo poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustrezen obrazec v spletni aplikaciji.
Vloge, ki ne bodo oddane tako v elektronski obliki (spletna aplikacija) kot tudi natisnjeni obliki (poslane s priporočeno pošto), se bodo štele za nepopolne.
Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj projekta strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo, pri čemer mora dopolnitev izvesti tako v elektronski kot pisni obliki. Za dopolnitev že zaključene in elektronsko oddane vloge mora prijavitelj predhodno obvestiti kontaktno osebo Urada za kulturo in mladino iz točke 14. Za pisno dopolnitev vloge veljajo enaka pravila kot za pošiljanje vlog, in sicer jo prijavitelj pošlje kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za projektni razpis JPR-KUL-2015« – z obvezno navedbo vloge, na katero se dopolnitev nanaša – na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana preko spletne aplikacije do vključno 29. 6. 2015 in ne bo oddana priporočeno s povratnico na pošto do vključno 29. 6. 2015, o čemer priča poštni žig, oziroma ne bo oddana v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor dne 29. 6. 2015 do vključno 15. ure.
Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah iz točke 11, oziroma ne bo poslana oziroma oddana na način, kot je to zahtevano v točki 12. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku oziroma jo bo dopolnil neustrezno.
Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala razpisnih pogojev, kot so navedeni v besedilu razpisa, in prijavitelj, ki bo kot produkcijo prijavil tuj projekt.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Odpiranje vlog se bo pričelo dne 6. 7. 2015 ob 9. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. Zaključilo se bo z odprtjem zadnje dopolnjene formalno nepopolne vloge.
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki niso pravočasne,
– ki so nepopolne.
Prijavitelji bodo za vloge, za katere bo po odpiranju ugotovljeno, da so formalno nepopolne, pozvani k dopolnitvam. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene ali bodo dopolnjene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka.
Vlogo, ki ni pravočasna, ni popolna in je ni vložila upravičena oseba, župan zavrže s sklepom.
Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Prijavitelju bo določen zakonski rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izreče.
Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil o sofinanciranju posameznega projekta. Na osnovi odločbe bo Mestna občina Maribor s predlagatelji izbranih projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju projekta.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru programa ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor spremeni odločitev ter s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Maribor razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v času uradnih ur po telefonu in elektronskih pošti pristojnih uslužbencev Mestne občine Maribor – Bojan Labovič, tel. 02/22-01-291, e-pošta: bojan.labovic@maribor.si. (za vsa področja razen avdiovizualno ustvarjanje) in Nataša Kocjančič, tel. 02/22-01-304, e-pošta: natasa.kocjancic@maribor.si (za področje avdiovizualnega ustvarjanja).
Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo dobite v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan med 9. in 16. uro, na tel. 01/62-03-313, Simon Jarm, ali po e-pošti: simon.jarm@positiva.si.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti