Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1515. Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, stran 4113.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom Sveta 2014/449/SZVP z dne 10. julija 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu (UL L št. 203 z dne 11. 7. 2014, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2014/449/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo pristojni organi in sankcije za kršitve določb Uredbe Sveta (EU) št. 748/2014 z dne 10. julija 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu (UL L št. 203 z dne 11. 7. 2014, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Uredba 748/2014/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI 
2. člen 
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano v Južni Sudan prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati vojaško orožje in opremo ter druge obrambne proizvode in paravojaško opremo, ne glede na to, ali je to blago po poreklu iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, ki so izdelane za omejevanje gibanja ljudi in katerih največja skupna dimenzija, vključno z verigo, merjeno od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju, je od 240 do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom, z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, ki so izdelani ali prirejeni za obvladovanje nemirov ali samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od i do k, ali z njo.
(3) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da to vnaprej odobri ministrstvo, pristojno za obrambo, ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz:
(a) nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za humanitarne potrebe, nadzor nad človekovimi pravicami, za zaščitne namene ali programe Organizacije združenih narodov, Afriške unije, EU ali Medvladne agencije za razvoj, za ustanavljanje institucij ali za material za operacije kriznega upravljanja EU, Organizacije združenih narodov in Afriške unije;
(b) opreme za odstranjevanje min in materiala, ki se uporablja pri teh operacijah;
(c) nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno zaščiti osebja EU in njenih držav članic ali osebja Organizacije združenih narodov, Afriške unije ali Medvladne agencije za razvoj v Južnem Sudanu;
(d) nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno v podporo reformi varnostnega sektorja v Južnem Sudanu, ter financiranje in zagotavljanje finančne ali tehnične pomoči, ki je povezana s tako opremo.
(4) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih v Južni Sudan izključno za osebno uporabo začasno izvozi osebje Organizacije združenih narodov ali Medvladne agencije za razvoj, osebje EU ali njenih držav članic, predstavniki medijev, delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvojnimi dejavnostmi, ter pridruženo osebje vseh naštetih.
3. člen 
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam, naštetim v prilogi k Sklepu 2014/449/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije;
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov;
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete; ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O primerih iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet EU.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno iz nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU ali jih gosti država članica, ki predseduje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, in na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja politične cilje omejevalnih ukrepov, vključno z demokracijo, človekovimi pravicami in pravno državo v Južnem Sudanu.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet EU. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če nobeden od članov Sveta EU v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila o predlagani izjemi iz prejšnjega stavka ne pošlje pisnega ugovora. Če en ali več članov Sveta EU vloži ugovor, lahko Svet EU s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki skladno s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. O njej ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. To obvestilo mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega ali četrtega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se táko dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen 
(1) Za izvajanje Uredbe 748/2014/EU so v Republiki Sloveniji pristojni naslednji organi:
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za izvajanje 3. člena Uredbe 748/2014/EU, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, ali ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo;
– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 6., 7. in 8. člena Uredbe 748/2014/EU;
– Banka Slovenije za izvajanje prvega odstavka 9. člena Uredbe 748/2014/EU;
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje 10. člena Uredbe 748/2014/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu z 18. členom Uredbe 748/2014/EU objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k Uredbi 748/2014/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
5. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v Južni Sudan prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža vojaško orožje in opremo ter druge obrambne proizvode in paravojaško opremo, ne glede na to, ali je to blago po poreklu iz EU ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 748/2014/EU:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z vojaškimi dejavnostmi in z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo oborožitve in s tem povezanega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno (točka a 2. člena Uredbe 748/2014/EU);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja ter zavarovanje ali pozavarovanje za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga (točka b 2. člena Uredbe 748/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 748/2014/EU:
– ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali ki jih nadzirajo katere koli fizične ali pravne osebe iz Priloge I k Uredbi 748/2014/EU (prvi odstavek 5. člena Uredbe 748/2014/EU);
– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I k Uredbi 748/2014/EU (drugi odstavek 5. člena Uredbe 748/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
– nemudoma ne predloži vseh podatkov, ki bi prispevali k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 748/2014/EU, kot so podatki o zamrznitvi računov in zneskov v skladu s 5. členom Uredbe 748/2014/EU, pristojnemu organu iz Priloge II k Uredbi 748/2014/EU in neposredno ali prek tega pristojnega organa Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 10. člena Uredbe 748/2014/EU);
– ne sodeluje s pristojnim organom iz Priloge II k Uredbi 748/2014/EU pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 10. člena Uredbe 748/2014/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz 2. in 5. člena Uredbe 748/2014/EU (11. člen Uredbe 748/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ugodi zahtevku v zvezi s pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 748/2014/EU, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali drugimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:
– določene fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi iz Priloge I k Uredbi 748/2014/EU (točka a prvega odstavka 13. člena Uredbe 748/2014/EU);
– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz prve alineje prvega odstavka tega člena ali v njihovem imenu (točka b prvega odstavka 13. člena Uredbe 748/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR 
11. člen 
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 748/2014/EU po pooblastilih za zadeve iz stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski organi, finančna uprava, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljata nadzor iz prejšnjega stavka inšpekcijski organ, pristojen za obrambo, in finančna uprava, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa inšpekcijski organ, pristojen za notranje zadeve, in finančna uprava.
(2) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekrške po tej uredbi ali so nastali s storitvijo prekrška iz te uredbe, se smejo odvzeti.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe 748/2014/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-26/2015
Ljubljana, dne 21. maja 2015
EVA 2015-1811-0077
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti