Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015, stran 4177.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 5. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.834.702
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.580.916
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.400.166
700
Davki na dohodek in dobiček
1.276.634
703
Davki na premoženje
80.955
704
Domači davki na blago in storitve
42.477
706
Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
180.750
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
131.345
711
Takse in pristojbine
1.300
712
Denarne kazni 
1.400
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.800
714
Drugi nedavčni prihodki
43.905
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
24.980
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
24.980
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
228.806
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
228.806
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.952.701
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
601.306
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
157.328
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
22.546
402
Izdatki za blago in storitve 
384.397
403
Plačila domačih obresti
13.500
409
Rezerve
23.535
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
815.553
410
Subvencije
149.114
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
404.604
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
67.205
413
Drugi tekoči domači transferi 
194.630
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
486.742
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
486.742
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
49.100
430
Investicijski transferi 
0
431
Investicijski transferi 
36.200
432
Investicijski transferi
12.900
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–117.999
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
 
PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
117.864
55
ODPLAČILA DOLGA
117.864
550
Odplačila domačega dolga 
117.864
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–235.863
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–117.864
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
117.999
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
splošni sklad za drugo
235.863
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen 
Spremeni se besedilo 13. člena in se glasi:
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 426.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v 2015 ne bodo izdajala poroštev.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-3
Rečica ob Savinji, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti