Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1565. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica, stran 4197.

  
Na podlagi 100.b člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom so določeni višina in način določanja plače, plačila za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo drugače in pripadajo funkcionarjem, zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov krajevnih skupnosti ter članom drugih občinskih organov Občine Sevnica.
2. člen 
(1) Občinski funkcionarji so:
– župan,
– podžupani in
– člani občinskega sveta.
(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti občinski svet.
3. člen 
(1) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in do plačila za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine za njihovo delo na sejah ter nagrade za opravljeno drugo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
(3) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih pravico do enkratnega nadomestila.
(4) Članom svetov krajevnih skupnosti pripadajo sejnine za njihovo delo na sejah sveta krajevne skupnosti. Predsedniku sveta krajevne skupnosti pripada ustrezno nadomestilo za vodenje krajevne skupnosti in opravljeno drugo delo v krajevni skupnosti.
(5) Višine zneskovno določenih plačil za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki so v tem pravilniku določene v bruto vrednosti in vsebujejo normirane stroške.
II. PLAČA OZIROMA PLAČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA 
4. člen 
(1) Plača oziroma plačilo za opravljene funkcije župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
(2) Plača ali plačilo za opravljene funkcije župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na vseh sejah občinskega sveta in na sejah drugih delovnih teles.
III. VIŠINA SEJNINE ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
5. člen 
(1) Višina sejnine za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša 195,00 EUR.
(2) Članu občinskega sveta pripada zgoraj določen znesek sejnine za vsako sejo občinskega sveta, če se je seje udeležil in je na njej prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje. Če je občinski svetnik prisoten na seji minimalno polovico časa trajanja seje, mu pripada polovični znesek sejnine.
IV. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE DELOVNIH TELES (KOMISIJE IN ODBORI) 
6. člen 
(1) Članom vseh delovnih teles (komisij in odborov), ki jih ustanovi občinski svet ali župan, pripada sejnina v višini 25,00 EUR za vsako udeležbo na seji delovnega telesa, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
(2) Predsedniku delovnega telesa, ki sklicuje seje in jih vodi, pripada sejnina v višini 35,00 EUR.
V. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA 
7. člen 
(1) Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 80,00 EUR za vsako udeležbo na seji nadzornega odbora, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
(2) Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih vodi, pripada sejnina v višini 115,00 EUR.
(3) Poročevalcu in poročevalcu zapisnikarju se za izvedbo neposrednega nadzora pri nadzorovanem organu izplača nagrada glede na obseg nadzora, in sicer:
– v višini 50,00 EUR za manj zahtevni nadzor, ki traja do 7 ur;
– v višini 100,00 EUR za zahtevni nadzor, ki traja od 8 do 15 ur ter
– v višini 150,00 EUR za zelo zahtevni nadzor, ki traja od 16 ur do 20 ur.
(4) Kolikor izvedba nadzora traja dalj časa, se nagrada za izvedbo nadzora sorazmerno poveča glede na trajanje nadzora.
(5) Za udeležbo predsednika ali pooblaščenega člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta, na kateri se obravnava vsebina, ki se nanaša na področje dela nadzornega odbora, se izplača sejnina v višini 35,00 EUR.
VI. VIŠINA SEJNINE IN NAGRADE ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
8. člen 
(1) Članom sveta krajevnih skupnosti skladno s sklepom sveta krajevne skupnosti pripada sejnina v maksimalni višini 25,00 EUR za vsako udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
(2) Predsedniku sveta krajevne skupnosti, ki sklicuje seje in jih vodi, skladno s sklepom sveta krajevne skupnosti pripada sejnina v maksimalni višini 35,00 EUR.
(3) Predsedniku sveta krajevne skupnosti skladno s sklepom sveta krajevne skupnosti pripada mesečna nagrada v maksimalni višini 280,00 EUR.
(4) Mesečna nagrada predsednika krajevne skupnosti zajema tudi sejnino za sklic in vodenje sej sveta krajevne skupnosti.
VII. VIŠINA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE NALOG VOLILNIH ORGANOV 
9. člen 
(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, skladno z Zakonom o lokalnih volitvah.
(2) Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prejšnjega odstavka tega člena, so člani občinske volilne komisije in tajnik upravičeni do enkratnega nadomestila, in sicer v deležih nadomestila iz prejšnjega odstavka:
– za volitve v eni volilni enoti za volitve v občinski svet v višini 30% nadomestila;
– za volitve v dveh volilnih enotah za volitve v občinski svet v višini 50% nadomestila;
– za volitve v treh volilnih enotah za volitve v občinski svet v višini 100% nadomestila;
– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti ene krajevne skupnosti v višini 30% nadomestila;
– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti za vsako nadaljnjo krajevno skupnost dodatno še v višini 5% nadomestila glede na prejšnjo alinejo;
– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti za več kot pet krajevnih skupnosti v višini 100% nadomestila.
10. člen 
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, ter člani volilne komisije volilne enote ali volilne komisije krajevne skupnosti, imajo pravico do ustreznega nadomestila skladno z Zakonom o lokalnih volitvah.
VIII. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN NAČIN IZPLAČEVANJA 
11. člen 
Finančna sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in drugih povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
12. člen 
Plače, sejnine, nagrade in povračila stroškov se mesečno izplačujejo za pretekli mesec, najkasneje do 20. dne v tekočem mesecu.
13. člen 
Evidence o prisotnosti in upravičenosti do plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov članov občinskega sveta, delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti, članov nadzornega odbora in volilnih organov vodijo delavci občinske uprave, ki so zadolženi s strani župana, da so prisotni na seji in da pišejo zapisnik.
14. člen 
(1) Za službeno potovanje morajo občinski funkcionarji imeti nalog za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda župan. Za službeno potovanje župana nalog izda direktor občinske uprave.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 85/11).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. junijem 2015.
Št. 007-0006/2015
Sevnica, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti