Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1543. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014, stran 4159.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 
Št. 410-140/2013
Koper, dne24. aprila 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/09 – odločba US, 51/10, 84/10 – odločba US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13 – ZIPRS1415) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. aprila 2015 sprejel
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/09 – odločba US, 51/10, 84/10 – odločba US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13 – ZIPRS1415) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. aprila 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
61.044.196
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
51.026.235
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
39.340.797
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
25.876.537
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
12.055.924
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.408.336
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
11.685.438
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
7.628.195
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
29.189
712 GLOBE IN DENARNE KAZNI 
255.843
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
71.882
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
3.700.329
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.227.582
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
292.183
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
935.399
73
PREJETE DONACIJE (730)
8.491
730 PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
8.491
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
7.493.045
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.302.766
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
6.190.279
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
1.288.843
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
278.249
787 PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
1.010.594
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
71.633.024
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.764.973
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.697.508
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
551.695
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.648.219
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
757.663
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
109.888
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
26.481.229
410 SUBVENCIJE
1.335.655
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.634.657
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.822.846
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
11.688.071
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
32.616.305
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
32.616.305
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.770.517
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
735.133
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.035.384
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–10.588.828
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
9.102
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
9.102
44 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
9.102
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
6.817.840
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
6.817.840
55 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.000.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.000.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–5.761.886
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
4.817.840
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
10.588.828
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013
13.377.954
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2014 znaša 5.761.886 EUR.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2014, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada 
na dan 1. 1. 2014 
112.304,90 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2014
45.000,00 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2014
91.620,44 EUR
– Stanje rezervnega sklada 
na dan 31. 12. 2014 
65.684,46 EUR
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-140/2013
Koper, dne 23. aprila 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L  C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2014 
N. 410-140/2013
Capodistria,24 aprile 2015
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n. 94/07 – UPB2, 27/08 – Sentenze della CC 76/08, 100/08, 79/09, 14/09, 51/10, 84/10), l’articolo 98 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS n. 11/11 – ZJFUPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314A e 101/13 – ZIPRS1415) e l’articolo 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 23 aprile 2015 ha approvato il
C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2014 
Articolo 1 
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014.
Articolo 2 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014, contiene le entrate e gli altri introiti e le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio riportati nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti nonché nel conto finanziario, che comprende:
A.
BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
61.044.196
ENTRATE CORRENTI (70+71)
51.026.235
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
39.340.797
700 IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI 
25.876.537
703 IMPOSTE PATRIMONIALI
12.055.924
704 IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI 
1.408.336
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
11.685.438
710 PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI 
7.628.195
711 TASSE E CONTRIBUTI
29.189
712 MULTE 
255.843
713 ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
71.882
714 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.700.329
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
1.227.582
720 ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI 
292.183
722 ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE 
935.399
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
8.491
730 DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI 
8.491
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
7.493.045
740 TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI 
1.302.766
741 TRASFERIEMNTI ERARIALI DAI FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO EU 
6.190.279
78
FONDI COMUNITARI 
1.288.843
786 ALTRE ENTRATE COMUNITARIE 
278.249
787 FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE 
1.010.594
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
71.633.024
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
9.764.973
400 SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE 
3.697.508
401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO 
551.695
402 SPESE PER BENI E SERVIZI 
4.648.219
403 SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE 
757.663
409 FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA 
109.888
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
26.481.229
410 SOVVENZIONI 
1.335.655
411 SOVVENZIONE A FAVORE DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE 
10.634.657
412 TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
2.822.846
413 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
11.688.071
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420)
32.616.305
420 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI 
32.616.305
43
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 
2.770.517
431 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 
E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO 
735.133
432 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEI FRUITORI DEL BILANCIO 
2.035.384
III.
AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.–II.)
–10.588.828
B.
CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75 
IV.
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
9.102
752 RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE 
9.102
44 
V.
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
VI.
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
9.102
C.
CONTO FINANZIARIO
50 
VII.
INDEBITAMENTO (500)
6.817.840
500 INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE 
6.817.840
55 
VIII.
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.000.000
550 RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE 
2.000.000
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–5.761.886
X.
INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.) 
4.817.840
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
10.588.828
XII.
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE 2013
13.377.954
La somma eccedente le uscite e le altre spese rispetto alle entrate e gli altri introiti come da conto consuntivo per l’anno 2014, ammonta a 5.761.886 EURO.
La parte integrale e l’elaborazione più dettagliata del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014, secondo la struttura del bilancio approvato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria, nei seguenti importi:
– Saldo del Fondo di riserva 
in data 1 gennaio 2014 
112.304,90 EUR
– Riversamento nel Fondo di riserva nell’anno 2014 
45.000,00 EUR
– Mezzi del Fondo di riserva utilizzato nell’anno 2014 
91.620,44 EUR
– Saldo del Fondo di riserva 
in data 31 dicembre 2014 
65.684,46 EUR
Articolo 4 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-140/2013
Capodistria, 23 aprile 2015
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti