Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1576. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 4210.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 in 101/13) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1. člen 
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: Občina), iz proračunske postavke 030102 – Pokroviteljstvo župana za namene pokroviteljstva in donatorstva.
2. člen 
Občina je lahko pokrovitelj ali donator prireditev, dogodkov, potovanj, oziroma ekskurzij, izdaj knjig ali drugih publikacij, oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekt), ki jih izvajajo, oziroma organizirajo fizične ali pravne osebe, na različnih nivojih, oziroma področjih.
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje projektov:
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v Statutu Občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine ter izročila),
– ki so socialne, kulturne, izobraževalne, športne, turistične, humanitarne, veteranske in podobne narave,
– ki promovirajo občino, njene kraje in prebivalce, oziroma širijo njene razvojne potenciale na širšem prostoru,
– ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje,
– ki jih organizirajo mladi ali so mladim namenjeni,
– ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani,
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejemov in pogostitev ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih, oziroma pomoč pri tem,
– ki so neposredno vezana na gostovanje organiziranih skupin iz sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ali tujine,
– ki spodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah za samopomoč, oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva ljudi, narave in premoženja, oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih in so namenjena le za izvedbo letnih, enkratnih projektov.
Projekti, ki se v istem letu sofinancirajo iz proračuna Občine na podlagi drugega javnega razpisa, ne morejo biti predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika. Kolikor upravičenec pridobi proračunska sredstva na podlagi tega pravilnika, se z istim projektom več ne more prijaviti na katerikoli drugi javni razpis, ki ga objavi Občina.
3. člen 
Upravičenci do proračunskih sredstev iz 1. člena tega pravilnika so:
– fizične in pravne osebe, ki imajo sedež, oziroma stalno prebivališče na območju Občine in je projekt organiziran, oziroma izveden na območju Občine,
– fizične in pravne osebe, ki imajo sedež, oziroma stalno prebivališče izven območja Občine, če projekt organizirajo na območju Občine,
– fizične in pravne osebe, ki imajo sedež, oziroma stalno prebivališče izven območja Občine, pa projekt organizirajo izven območja Občine in so člani pravne osebe občani Občine, oziroma, če projekt doprinese k ugledu Občine, njenim občanom ali širši skupnosti.
Posamezni upravičenec se lahko prijavi samo enkrat letno za dodelitev sredstev iz 1. člena tega pravilnika, za isti projekt.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika niso namenjena projektom političnih strank.
4. člen 
Župan Občine vsako leto objavi javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev. Upravičencem se lahko odobrijo sredstva na podlagi prejete vloge, v skladu z razpoložljivimi sredstvi sprejetega Odloka o proračunu Občine za tekoče leto. Za dodelitev proračunskih sredstev vlagatelj zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da v določenem roku vlogo dopolni. Če vlagatelj vloge v roku ne dopolni ali, če je le-ta kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. O dodelitvi sredstev na podlagi predloga občinske uprave in na osnovi samostojnosti pri odločanju odloči župan s sklepom.
Občinska uprava pri oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva:
– pomen projekta za Občino, oziroma občane Občine,
– jasno opredeljene cilje in namen projekta,
– promocijski učinek za Občino,
– tradicionalnost,
– izvirnost, oziroma inovativnost projekta,
– kakovost izvedbe projekta,
– medobčinski, medregijski, državni in mednarodni pomen projekta,
– organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
– sorazmernost s sofinanciranjem podobnih, oziroma primerljivih projektov,
– vključenost občanov Občine in druge zainteresirane javnosti v projekt,
– dosedanje sodelovanje upravičenca pri drugih aktivnostih, ki so v (so)organizaciji Občine.
Odločitev župana je dokončna. Vloge se obravnavajo do porabe sredstev iz 1. člena tega pravilnika.
Z upravičencem do sredstev iz proračuna Občine na podlagi tega pravilnika, se v 30 dneh po vročitvi sklepa o sofinanciranju projekta, sklene pogodba o sofinanciranju projekta ter se izvede tudi nakazilo proračunskih sredstev na transakcijski, oziroma osebni račun upravičenca, če v pogodbi ni drugače določeno. S pogodbo se upravičenec zaveže, da bo projekt izveden v skladu s prijavo in bo na ustrezen način v okviru projekta obveščal javnost o pokroviteljstvu Občine.
Upravičenec je v pogodbeno določenem roku dolžan o izvedbi sofinanciranega projekta Občini predložiti naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedbi projekta in o obveščanju javnosti o pokroviteljstvu Občine,
– finančno poročilo z dokazili o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi tega pravilnika.
5. člen 
Vrednost ene točke se vsako leto izračuna po naslednji formuli:
1 T= Vrednost zagotovljenih sredstev iz 1. člena (EUR)
10.000 
6. člen 
Točke se razdelijo po naslednjih kriterijih:
A) Projekt državnega in mednarodnega pomena: 
800 točk
B) Projekt humanitarnega pomena: 
400 točk
C) Projekt medobčinskega združenja:
200 točk
D) Obletnice društev, razvitje društvenih 
praporjev: 
150 točk
E) Ostali projekti:
100 točk
Kolikor se projekt izvaja izven območja Občine, se število točk razpolovi.
7. člen 
Sofinanciranje po tem pravilniku lahko predstavlja največ 50% celotne vrednosti projekta (razen za projekte humanitarnega pomena), ki je razvidna iz finančnega plana (finančne zahtevnosti) projekta.
8. člen 
Dodeljena proračunska sredstva je upravičenec dolžan porabiti samo za namen, za katerega so mu bila le-ta dodeljena. V nasprotnem primeru sme Občina zahtevati vrnitev sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-0004/2015
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 20. maja 2015
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.
 
 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti