Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 430-0002/2015 Ob-2271/15, Stran 1025
Na podlagi 9. člena Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 25/14), Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) in sklepa 3. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, št. 3.1, Občina Rečica ob Savinji objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za sofinanciranje programov
in projektov s področja socialne dejavnosti
v Občini Rečica ob Savinji v letu 2015
I. Namen javnega razpisa
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za programe in projekte s področja socialne dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, kroničnih bolnikov in uporabnikov posameznih zdravstvenih storitev, oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, članov medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter koristnikov drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznikov ali skupin občanov.
Sredstva dodeljuje neposredni uporabnik: Občina Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina), Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
II. Predmet javnega razpisa
Sofinancirajo se:
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje, ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov,
– drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost.
Pri tem se za projekt šteje nabor aktivnosti, ki predstavljajo vsebinsko zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Program pa predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Na javni razpis lahko vlagatelj prijavi en program ali največ dva projekta.
Ne sofinancira se:
– formalnega izobraževanja,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
– turističnih potovanj, izletov in letovanj.
III. Višina razpisanih sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev določa proračun Občine, kot sledi:
PP 20051 – Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva – ostala: 1.670,00 EUR.
IV. Upravičenci
Do sredstev so upravičene pravne osebe, ki se prijavljajo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji) in izpolnjujejo razpisne pogoje.
Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo:
– humanitarna in invalidska društva ter organizacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov Občine,
– organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih članov,
– druga društva, ki izvajajo programe in projekte na področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja Občine in so registrirana za delovanje na področju socialnega varstva.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati vlagatelji, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise Občine ali so financirani iz drugih proračunskih postavk Občine.
V. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini oziroma imajo v Občini izpostavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli drugih virov),
– program ali projekt se izvaja na območju in v interesu Občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– nimajo blokiranega transakcijskega računa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do Občine na podlagi zadnjega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
V primeru, da ima vlagatelj sedež izven Občine in v Občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež in izpostave ali enote na območju Savinjske regije, izpolnjuje pogoje glede sedeža in izpostav ali enot za namen tega razpisa, če so v programe ali projekte vlagatelja vključeni tudi občani Občine.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški, ki jih vlagatelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa oziroma projekta,
– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi ter podprti z dokazili,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Prispele popolne in pravočasne vloge bodo ocenjene na osnovi meril za ocenjevanje. Ocenjevanje bo temeljilo na podatkih iz predložene dokumentacije, lahko tudi iz uradnih evidenc.
Programi in projekti, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Program se sofinancira le v primeru, da doseže vsaj polovico vseh možnih točk (najmanj 125 točk od možnih 250 točk).
Vrednost točke je določena kot razmerje med razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, namenjenimi sofinanciranju programov in projektov, in številom točk, ki jih dosežejo vsi izbrani programi in projekti vlagateljev. Višini sofinanciranja posameznega projekta je zmnožek doseženega števila točk za ta projekt in vrednosti točke.
Posamezni vlagatelj lahko pridobi sredstva največ v višini upravičenega dela zaprošenih sredstev.
Vrednotenje programov in projektov se izvede, kot izhaja iz tabele:
Zap. št.
Merilo
Št. točk
1.
Vsebina programa/projekta (splošna vsebinska ocena, obsežnost, zahtevnost, izvirna zasnova, celovitost, dovršenost, preglednost)
do 120
2.
Utemeljenost in pomen programa/projekta za Občino
do 20
3.
Jasnost zastavljenih ciljev programa/projekta
do 20
4.
Realnost zastavljenih ciljev programa/projekta
do 20
5.
Aktualnost in inovativnost programa/projekta
do 20
6.
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija (program ima jasno opredeljene vire financiranja, zagotovljeno sofinanciranje iz drugih virov, realno in ekonomično finančno konstrukcijo)
do 20
7.
Dostopnost programa/projekta (širši javnosti in ciljni populaciji dostopne informacije o programu/projektu)
do 20
8
Status društva, ki deluje v javnem interesu
10
Skupno največje možno število točk
250
Kadar vlagatelj ne izpolnjuje pogoja sedeža v Občini in v Občini nima nobene izpostave ali enote, se dobljeno število točk po vrednotenju iz prejšnjega odstavka prevrednoti še v sorazmerju glede na vključenost občanov Občine.
VIII. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazci so vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v času uradnih ur: v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro; v sredo med 8. in 12. uro ter med 13. in 17. uro; v petek pa med 8. in 13. uro na naslovu Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
Na voljo so tudi na spletni strani občine: http://www.obcina-recica.si.
IX. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2015.
X. Rok in način prijave
Vloge morajo biti oddane na naslov »Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji« do 8. 6. 2015. Oddane morajo biti v zaprtih kuvertah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – razpis za programe in projekte s področja socialne dejavnosti 2015«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Občini Rečica ob Savinji, v času uradnih ur.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, se vlagatelja v zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Če vloga tudi po pozivu ni popolna, se s sklepom zavrže.
Komisija bo za popolne in pravočasne vloge ocenila višino sredstev, ki se bodo dodelila posameznim upravičencem. Na predlog komisije o delitvi razpoložljivih sredstev odloči direktor občinske uprave z odločbo. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezen projekt ali program.
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med Občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
 
Obrazec
Občina Rečica ob Savinji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti