Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1594. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014, stran 4239.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 6. redni seji dne 12. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N  P R O R A Č U N A 
Občine Moravske Toplice za leto 2014 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2014.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2013 znašajo:
I
PRIHODKI
6.991.370,92
70
DAVČNI PRIHODKI
4.940.315,20
700 Davki na dohodek in dobiček
4.133.304,00
703 Davki na premoženje
348.766,32
704 Domači davki na blago in storitve
458.243,06
706 Drugi davki
1,82
71
NEDAVČNI PRIHODKI
580.451,43
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
295.059,25
711 Takse in pristojbine
2.658,38
712 Denarne kazni
3.162,46
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.915,32
714 Drugi nedavčni prihodki
277.656,02
72
KAPITALSKI PRIHODKI
51.152,35
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
50.652,35
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.408.451,94
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
543.153,00
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna in sredstva EU
865.298,94
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
11.000,00
787 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
11.000,00
II
ODHODKI
7.087.276,09
40
TEKOČI ODHODKI
2.143.829,61
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
361.219,21
401 Prispevki delodajalcev
54.848,01
402 Izdatki za blago in storitve
1.697.962,02
403 Plačila obresti
2.205,50
409 Rezerve
27.594,87
41
TEKOČI TRANSFERI
2.346.053,42
410 Subvencije
214.182,26
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
844.551,45
412 Transferi neprofitnim organizacijam
185.322,17
413 Drugi domači tekoči transferi
1.073.127,48
414 Tekoči transferi v tujino
28.870,06
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.354.067,11
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.354.067,11
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
243.325,95
431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki
58.414,79
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
184.911,16
III
SALDO BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV
–95.905,17
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2014 izkazuje:
IV
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
438,31
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
438,31
750 Prejeta vračila danih posojil
438,31
V
Dana posojila in povečanje kap. deležev
7.420,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
7.420,00
440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
7.420,00
VI
SALDO RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
–6.981,69
4. člen 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 2014 izkazuje:
VII
Zadolževanje
246.625,53
50 
ZADOLŽEVANJE
246.625,53
500 Domače zadolževanje
246.625,53
VIII
Odplačila dolga
203.122,92
55
ODPLAČILA DOLGA
203.122,92
550 Odplačila dolga
203.122,92
IX
SPREMEMBA stanja sredstev na računih
–59.384,25
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
43.502,61
XI 
NETO FINANCIRANJE
95.905,17
D)
SREDSTVA NA DAN 31. 12. 2014 (9009 splošni sklad drugo)
552.937,35
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2014 v višini –59.384,25 EUR se pokriva s sredstvi na računih na dan 31. 12. 2013. Tako na dan 31. 12. 2014 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 552.937,35 EUR in se prenaša v leto 2015.
6. člen 
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2014 se izkazuje v višini 39.635,66 EUR in se prenese v leto 2015.
7. člen 
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 2014 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014.
8. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00053/2013-12
Moravske Toplice, dne 12. maja 2015
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti