Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Ob-2273/15, Stran 1032
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11), prve alineje prvega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 30.–34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje
elektronsko javno dražbo, št. 4-2015
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in izklicna cena:
1.) Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23, v izmeri 51,70 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 820-17-6, leto izgradnje: 1850. Izklicna cena: 9.060,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin
2.) Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23, v izmeri 30,20 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 820-17-2, leto izgradnje: 1850. Izklicna cena: 4.640,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin
3.) Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka, Podvelka 22, v izmeri 34,40 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 821-3-1, leto izgradnje: 1900. Izklicna cena: 6.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin
4.) Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka, Podvelka 22, v izmeri 11,35 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 821-3-2, leto izgradnje: 1900. Izklicna cena: 1.285,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin
5.) Stanovanje v prvem nadstropju na naslovu Maribor, Župančičeva ulica 19, v izmeri 55,12 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 680-583-403, leto izgradnje: 1948. Izklicna cena: 21.755,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin
6.) Stanovanje v pritličju na naslovu Maribor, Župančičeva ulica 11, v izmeri 72,56 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 680-583-2, leto izgradnje: 1948. Izklicna cena: 32.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin
7.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Podgorska ulica 23, v izmeri 38,30 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1882/3 k. o. (1577) Kočevje. Identifikator stanovanja: 1577-1172-6, leto izgradnje: 1930. Izklicna cena: 7.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin
8.) Stanovanje v pritličju na naslovu Prevalje, Glavarstvo 1, v izmeri 42,90 m² – identifikator 891-36-3. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Izklicna cena: 10.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
9.) Pet shramb na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38:
a.) Del stavbe z oznako 242, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242; izklicna cena je 2.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
b.) Del stavbe z oznako 166, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-166; izklicna cena je 2.750,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
c.) Del stavbe z oznako 235, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št. 235 v 2. etaži, površine 4,90 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-235; izklicna cena je 4.450,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
d.) Del stavbe z oznako 204, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-204; izklicna cena je 5. 200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
e.) Del stavbe z oznako 305, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št. 305 v 1. etaži, površine 3,30 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-305; izklicna cena je 2.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
Opozorilo: Shrambe nimajo samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38.
Predmet javne dražbe so shrambe pod zap. št. 1.–5. ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. (1727) Poljansko predmestje.
10.) Štiri parkirna mesta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana – Bežigrad):
a.) Parkirno mesto z oznako 56 v 3. etaži, površine 10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-2817-56; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja;
b.) Parkirno mesto z oznako 57 v 3. etaži, površine 10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-2817-57; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja;
c.) Parkirno mesto z oznako 58 v 3. etaži, površine 10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-2817-58; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja;
d.) Parkirno mesto z oznako 60 v 3. etaži, površine 10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-2817-60; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta od zap. št. 10.) a.)–d.) ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).
11.) Delež ¼ garaže neto tlorisne površine 35,30 m², na naslovu Štore, Udarniška ulica 5, z identifikatorjem 1082-1279-18. Izklicna cena je 3.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
12.) Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1189/4, v izmeri 234 m² in parc. št. 1189/9, v izmeri 74 m², obe k.o. (2175) Jesenice. Na parc. št. 1189/4 stoji 'Šahovski dom' na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2 b. Izklicna cena: 20.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
13.) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 792/37, v izmeri 2392 m² k. o. (2638) Podmežaklja. Izklicna cena je 19.500,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
14.) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1999/1, v izmeri 1016 m², k.o. (2176) Blejska Dobrava. Izklicna cena: 72.500,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
Vse nepremičnine, ki so predmet prodaje so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada do 1/1 in so proste najemnikov, z izjemo nepremičnine pod zaporedno št. 11.), pri kateri se prodaja delež do ¼ in je zasedena z najemnikom.
Pri prodaji nepremičnine pod zaporedno št. 11.) se uporablja določba tretjega odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13). Ker je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
II. Ogled nepremičnin, številka sklica, znesek varščine, način poteka elektronske javne dražbe in datum izvedbe elektronske javne dražbe:
a.) Ogled nepremičnin bo možen na samih lokacijah dne 9., 10. in 11. junija 2015 po predhodnem dogovoru preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-73, in sicer mora biti dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 8. 6. 2015 do 10. ure. Možen je tudi ogled izven postavljenega termina, vendar izključno na osnovi predhodno potrjenega dogovora preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si – in sicer se bo lahko zadnji ogled izvedel najkasneje dne 12. 6. 2015 do 12. ure.
b.) Podatki o sklicu, znesku varščine v višini 10 % izklicne cene predmeta draženja, datum in ura izvedbe javne dražbe:
Nepremičnina pod zaporedno št.
Številka
sklica
Znesek varščine v višini 10 % izklicne cene
Datum in ura izvedbe elektronske javne dražbe
1.
07143-2011-01
906,00 EUR
19. 6. 2015 ob 9. uri
2.
07143-2011-02
464,00 EUR
19. 6. 2015 ob 10. uri
3.
07143-2011-03
650,00 EUR
19. 6. 2015 ob 11. uri
4.
07143-2011-04
128,00 EUR
19. 6. 2015 ob 12. uri
5.
07143-2011-05
2.175,00 EUR
19. 6. 2015 ob 13. uri
6.
07143-2011-06
3.210,00 EUR
19. 6. 2015 ob 14. uri
7.
07143-2011-07
760,00 EUR
19. 6. 2015 ob 15. uri
8.
07143-2011-08
1.090,00 EUR
22. 6. 2015 ob 9. uri
9. a.)
07143-2011-09
260,00 EUR
22. 6. 2015 ob 10. uri
9.b.)
07143-2011-10
275,00 EUR
22. 6. 2015 ob 11. uri
9.c.)
07143-2011-11
445,00 EUR
22. 6. 2015 ob 12. uri
9.d.)
07143-2011-12
520,00 EUR
22. 6. 2015 ob 13. uri
9.e.)
07143-2011-13
260,00 EUR
22. 6. 2015 ob 14. uri
10.a.)
07143-2011-14
560,00 EUR
22. 6. 2015 ob 15. uri
10.b.)
07143-2011-15
560,00 EUR
23. 6. 2015 ob 9. uri
10.c.)
07143-2011-16
560,00 EUR
23. 6. 2015 ob 10. uri
10.d.)
07143-2011-17
560,00 EUR
23. 6. 2015 ob 11. uri
11.)
07143-2011-18
350,00 EUR
23. 6. 2015 ob 12. uri
12.)
07143-2011-19
2.000,00 EUR
23. 6. 2015 ob 13. uri
13.)
07143-2011-20
1.950,00 EUR
23. 6. 2015 ob 14. uri
14.)
07143-2011-21
7.250,00 EUR
23. 6. 2015 ob 15. uri
c.) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, 10/14 – v nadaljevanju: Uredba) ter pravili javne e-dražbe objavljenimi na https://edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.
d.) Elektronska javna dražba bo potekala skladno z določilom tretjega odstavka 21. člena ZSPDSLS-ja, in sicer na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si. Javna dražba bo potekala na način videno–kupljeno.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na e-javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo subjekti, ki bodo najkasneje do 17. 6. 2015 do 12. ure posredovali izpolnjen obrazec 'Podatki o dražitelju' in potrdilo o vplačani varščini iz točke IV. te objave, ter so:
1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije ali tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z izpiskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem primeru se predloži npr. kopija notarskega zapisa predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). Izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni;
2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.
IV. Varščina:
Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je postavljen za dostavo izpolnjenega obrazca 'Podatki o dražitelju' iz točke III. te objave plačati varščino v višini 10 % izklicne cene opredeljeni v točki II. b.). Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo sklica iz točke II. b.) in namena: 'Plačilo varščine 4-2015'.
Dražitelj mora najkasneje do dne 17. 6. 2015 do 12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana podpisan in (v primeru pravne osebe) žigosan:
1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec 'Podatki o dražitelju');
2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgornjimi zahtevami.
Če dražitelj v primeru nepremičnine pod zap. št. 11.) iz I. točke uveljavlja predkupno pravico ker je solastnik, mora to izkazati pisno z ustrezno označitvijo na obrazcu 'Podatki o dražitelju' in predložitvijo kopije prodajne ali druge veljavne pogodbe v kolikor ni vknjižen kot zemljiškoknjižni lastnik.
Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva ali več dražiteljev vplača varščino, pa ne dražijo – potem iz tega izhaja, da so podali enako ceno. Uspešen bo tisti, ki je prvi vplačal varščino.
Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na elektronski naslov, naveden na obrazcu 'Podatki o dražitelju' izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 17. 6. 2015 do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, s pripisom 'Javna elektronska dražba 4-2015', prejel zgoraj navedena dokumenta. Dražitelji lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo skenirane izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 17. 6. 2015 do 12. ure. Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na naslov izvajalca javne dražbe do postavljenega termina je pogoj, da bo lahko izvajalec javne dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na elektronski javni dražbi.
Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kupcu) vračunala v kupnino.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti v 10. dneh po končani elektronski javni dražbi.
V. Pravila elektronske javne dražbe:
1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (dostop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktualne verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi pravili, Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval.
2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali Stanovanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 18. 6. 2015 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do posamezne elektronske javne dražbe. Identifikacijski podatki enolično določajo dražitelja, zato jih morajo kot take ustrezno varovati in jih ne razkriti tretjim osebam, da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le dražitelji, ki bodo pravočasno posredovali v celoti izpolnjen obrazec 'Podatki o dražitelju' s priloženim potrdilom o plačani varščini – v zneskih in sklicem kot navedeno v točki II. b.).
3. Dražitelj bo za vsako dražbo prejel svoj identifikacijski podatek (žeton). V elektronskem sporočilu bo natančno navedeno, za katero dražbo velja identifikacijski podatek (žeton) ter kdaj se začne elektronska javna dražba. Posamezen žeton je uporaben samo za dražbo, ki ji je namenjen (če je npr. dražitelj vplačal varščino za več predmetov draženja, bo prejel toliko elektronskih sporočil kot je vplačal varščin, in sicer z različnimi identifikacijskimi podatki (žetoni)).
4. V primeru, da dražitelj do navedenega roka ne bo prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi podatki za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med 'Nezaželena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (tel. 0590/75-608 ali podpora@praetor.si). Tehnično pomoč lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična vprašanja.
5. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni pogoji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem.
6. V primeru, da bo varščino plačal le en dražitelj se šteje, da z vplačilom varščine draži z izklicno ceno. Vplačnik varščine v tem primeru ne bo prejel žetona iz 3. točke tega poglavja, temveč bo na elektronski naslov, ki ga je vpisal na Obrazec 'Podatki o dražitelju' za namene posredovanja podatkov potrebnih za vstop v sistem elektronskih dražb, prejel obvestilo o uspehu na javni dražbi. V primeru, da ne bo noben ponudnik vplačal varščine, pa se bo javna dražba štela za neuspešno.
7. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba štela za uspešno, v kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sistem vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši korak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda izboljšane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med njimi, ki je prvi vplačal varščino, razen v primeru nepremičnine pod zap. št. 11) iz I. točke kjer je uspešen tisti, ki ima izkazano predkupno pravico oziroma v primeru več upravičencev z izkazano predkupno pravico se upošteva tudi čas vplačila varščine. Kot dokazilo o času izvedbe plačila varščine se šteje zaporedna številka in čas knjiženja nakazila na transakcijski račun Stanovanjskega sklada RS iz portala 'Elektronsko bančništvo UJP NET'.
8. Prva elektronska dražba za nepremičnino pod zaporedno številko 1.) I. točke se bo začela dne 19. 6. 2015 ob 9. uri, ostale pa po urniku, navedenem v točki II. b.). Posamezna elektronska javna dražba bo potekala 30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnjih dveh minutah pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve minuti pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To pomeni, da se bo dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za draženje, vendar največ za pol ure. Po eni uri se javna dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja.
9. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbenem postopku znaša 300,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka elektronske dražbe, morebitna podaljšana elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 300,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za več kot trikratnik najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele nato se le-ta pošlje v informacijski sistem.
10. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
11. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.
12. Neposredno po zaključku elektronske javne dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnevnik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši dražitelj z uspešno ponudbo.
13. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in najugodnejši dražitelj.
VI. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ 15 dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži vplačano varščino.
Kupnina mora biti v celoti plačana v roku trideset dni po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene prodajne pogodbe.
Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo plača izbrani dražitelj.
VII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila vplačana varščina brez obresti.
VIII. Podrobnejše informacije so interesentom elektronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.
Priloga 2
 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti