Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 704-19/2015 Ob-2270/15, Stran 1038
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Mariboru
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07- ZSReg-B, 45/08 in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Mariboru sklicujejo na številko 704-19/2015. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 7. 2015.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti