Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1584. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin, stran 4222.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09 in 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 21. 5. 2015 sprejel
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09 in 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 21. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa dejavnosti (vsebine) in upravičence za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: programi in projekti), pogoje, ki jih morajo izpolnjevati programi in njihovi izvajalci, ter postopek, kriterije in merila za izbiro in vrednotenje teh programov in projektov.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kot ga določa 2. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ZUJIK).
(2) Javne kulturne dejavnosti po tem pravilniku so vse oblike dejavnosti s področja kulture: glasbena (instrumentalna in/ali vokalna), gledališka, folklorna, plesna, literarna, likovna, filmska, avdiovizualna, ki so kot take opredeljene v Letnem programu kulture Občine Tolmin.
(3) Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Kulturni projekt pa je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo financira lokalna skupnost.
(4) V primeru dvoma, ali je posamezna dejavnost, prijavljena za sofinanciranje iz občinskega proračuna, javna kulturna dejavnost po tem pravilniku, odloči župan Občine Tolmin po predhodnem mnenju strokovne komisije iz 9. člena tega pravilnika.
4. člen 
(dejavnosti, ki se sofinancirajo) 
Iz proračuna Občine Tolmin se po tem pravilniku v posameznem koledarskem letu sofinancira redna dejavnost ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture, ki so izbrani na osnovi javnega razpisa, oziroma tisti njihovi programi ali projekti, ki niso sofinancirani iz katerih koli drugih javnih sredstev.
5. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci za sofinanciranje programov in projektov iz proračuna Občine Tolmin po tem pravilniku so kulturna društva, njihove sekcije, zveze kulturnih društev in drugi subjekti s področja kulture, ki niso javni zavodi, izvajajo pa kulturni program v javnem interesu.
(2) Subjekti, katerih program je že sofinanciran iz javnih sredstev in posledično niso upravičenci za sofinanciranje javnih kulturnih programov iz proračuna Občine Tolmin po tem pravilniku, se lahko prijavijo za sofinanciranje kulturnih projektov, če ti niso del njihovega že sofinanciranega rednega programa dela.
6. člen 
(pogoji) 
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Tolmin in aktivno delujejo na območju te občine,
– da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
– da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Tolmin,
– druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
7. člen 
(uvedba postopka) 
(1) Postopek izbire programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Tolmin, se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga župan sprejme vsako leto najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi proračuna in Letnega programa kulture Občine Tolmin.
(2) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan naroči objavo javnega razpisa in imenuje strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija).
8. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis za izbiro programov in projektov s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: razpis), mora biti objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tolmin, lahko pa se objavi tudi na drug krajevno običajen način.
(2) Predlog besedila razpisa pripravi komisija, dokončno ga potrdi župan, objavi pa se vsako leto najkasneje v 30 dneh po izdaji sklepa župana iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(3) Besedilo objave razpisa mora vsebovati:
– področja programov oziroma projektov, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno višino sredstev za predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– kriterije in merila za izbor in vrednotenje programov in projektov, ki se sofinancirajo,
– določitev obdobja za porabo sredstev razpisa,
– razpisni rok,
– vsebino vlog in način njihove dostave,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacije o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
(4) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa. Rok za prijave na razpis ne sme biti krajši od 30 dni od objave.
(5) Kolikor niso vprašanja postopkov razpisa urejena z besedilom razpisa, se za vodenje razpisa smiselno uporablja določila členov 100–120.a ZUJIK in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
(5) Kolikor niso vprašanja postopkov razpisa urejena z besedilom razpisa, se za vodenje razpisa smiselno uporablja določila členov 100–120.a ZUJIK in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
9. člen 
(strokovna komisija) 
(1) S sklepom iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika župan določi sestavo komisije, trajanje njenega mandata, naloge in pristojnosti ter način dela.
(2) Komisija pripravi predlog besedila razpisa skladno s tretjim odstavkom prejšnjega člena tega pravilnika in ga posreduje županu v potrditev skupaj z razpisno dokumentacijo, potrebno za oddajo vlog v posameznem koledarskem letu. V primeru pomembnejših vsebinskih sprememb pri kriterijih in merilih za izbiro in vrednotenje programov in projektov v primerjavi s predhodnim letom mora komisija županu posredovati tudi mnenje o teh spremembah, posredovano s strani Strokovnega sveta za kulturo Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin in Upravnega odbora Zveze kulturnih društev Občine Tolmin.
(3) Komisija odpre vse vloge, prispele na razpis, istočasno (na isti dan), in sicer najkasneje v 5 dneh po razpisnem roku. Komisija za vsako vlogo posebej ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba, ali je podana na predpisanih obrazcih in ali je popolna glede na razpisne pogoje. Svoje ugotovitve komisija zabeleži v zapisniku o odpiranju vlog.
(4) Za vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba ali niso bile vložene na predpisanih obrazcih, je komisija dolžna to zabeležiti v končnem poročilu in županu predlagati sklep, s katerim jih zavrže.
(5) Če je posamezna vloga formalno nepopolna ali nejasna, komisija pozove vlagatelja, da jo dopolni v 5 dneh. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku ali če dopolnitev ni ustrezna in vloga tudi po dopolnitvi ni popolna, komisija predlaga županu sklep, s katerim jo zavrže.
(6) Komisija vse pravočasne, pravilne in popolne vloge ovrednoti v skladu s kriteriji in merili, ki so določeni z razpisom, ter najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge vlagatelja pisno obvesti o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe, ter o predlogu komisije v zvezi z vrednotenjem njegove vloge. V obvestilu se določi rok, do katerega ima vlagatelj možnost, da se odzove oziroma izjavi o navedbah v obvestilu, in način posredovanja takšne izjave. Obvestilo komisije se lahko vlagatelju pošlje v elektronski obliki na naslov, ki ga obvezno navede v vlogi.
(7) Komisija obravnava v roku prispele odzive vlagateljev, se do njih opredeli in nato sprejme končno poročilo o svojem delu ter oblikuje predlog sofinanciranja programov in projektov, ki ga posreduje županu.
(8) V predlogu lahko komisija poda tudi rezervno listo programov oziroma projektov, ki postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev za ta namen.
10. člen 
(odločba) 
(1) Na osnovi predloga komisije župan o vsaki vlogi, prispeli na razpis, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi in višini sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta.
(2) Župan lahko zavrne predlog komisije glede sofinanciranja posameznega programa ali projekta in ga z utemeljitvijo vrne komisiji v ponovno presojo, ne more pa sam sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana s strani komisije. Župan lahko vrne program ali projekt komisiji v ponovno presojo samo enkrat v posameznem razpisu.
11. člen 
(objava rezultatov) 
Rezultati razpisa se po dokončnosti odločb objavijo na spletni strani Občine Tolmin, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
12. člen 
(pogodba) 
(1) Na osnovi dokončne odločbe iz 10. člena tega pravilnika, Občina Tolmin pripravi pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in izvajalcem programa ali projekta, ki je bil izbran za sofinanciranje.
(2) Občina Tolmin pogodbo pošlje izvajalcu in ga pozove k podpisu. Kolikor izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v 15 dneh od prejema, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja programa ali projekta iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina Tolmin prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.
(3) Rok za podpis pogodbe se iz utemeljenih razlogov lahko sporazumno podaljša ali skrajša s pisnim dogovorom strank pogodbe, vendar le v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o zaključku proračunskega leta.
13. člen 
(sestavine pogodbe) 
(1) Pogodba mora vsebovati podatke o:
– pogodbenih strankah (ime, naslov, zastopnik);
– predmetu, namenu in ciljih pogodbe, ki predstavljajo javni interes;
– kriterijih za spremljanje njihovega uresničevanja;
– trajanju pogodbe;
– obsegu, rokih in načinu zagotavljanja sredstev Občine Tolmin;
– roku, do katerega lahko izvajalec črpa proračunska sredstva;
– obliki in vsebini zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev;
– obveznosti vmesnega in končnega poročanja o izvedbi programa ali projekta in o porabi dodeljenih sredstev;
– medsebojnem obveščanju in sodelovanju med pogodbenimi strankami;
– nadzoru in sankcijah v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
14. člen 
(kriteriji in merila) 
(1) Programe in projekte, prijavljene na razpis, komisija vrednoti tako, da jih točkuje s pomočjo kriterijev in meril, ki jih Občina Tolmin objavi kot sestavni del razpisne dokumentacije.
(2) Kriteriji in merila morajo slediti ciljem, ki jih želi Občina Tolmin doseči s sofinanciranjem dejavnosti v posameznem letu in so določeni z letnim programom kulture.
(3) Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov morajo upoštevati vrsto programa oziroma projekta, njegovo kakovost in obseg (število udeležencev in število ur) ter upravičene stroške (kader, programski stroški, akcije), ki jih terja njegova priprava in izvedba.
15. člen 
(znesek sofinanciranja) 
(1) Znesek sofinanciranja posameznega programa ali projekta se določi tako, da se število točk, ki jih prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke se izračuna tako, da se skupni znesek razpisa deli s številom točk vseh programov in projektov, izbranih za sofinanciranje.
16. člen 
(način sofinanciranja) 
(1) Sofinanciranje programov in projektov se praviloma izvede po njihovem zaključku in prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila.
(2) V primerih, ko gre za program, ki je časovno in stroškovno med letom izrazito neenakomerno razporejen, oziroma za projekt, ki je zaključen, lahko izvajalec o tem poda poročilo in zaprosi za delno sofinanciranje pred rokom iz prejšnjega odstavka.
(3) Izplačilo izven roka iz prvega odstavka tega člena se izvede, če so izpolnjeni vsi pogodbeni pogoji in to dopušča likvidnost proračuna Občine Tolmin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMOV IN PORABO SREDSTEV 
17. člen 
(poročanje in nadzor) 
(1) Izvajalec je dolžan občinski upravi oziroma od nje pooblaščenemu subjektu predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe skladno z roki, določenimi v pogodbi.
(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega poročanja. Občinska uprava oziroma od nje pooblaščeni subjekt lahko od izvajalca kadar koli zahteva pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z izvajanjem pogodbe.
(3) Občinska uprava oziroma od nje pooblaščeni subjekt ima pravico kadar koli izvesti nadzor izvajanja programov, ki so predmet sofinanciranja, in nadzor namenskosti porabe sredstev po sklenjeni pogodbi. Pri tem je izvajalec programa dolžan izvajalcu nadzora nuditi vse potrebne informacije in mu predložiti potrebna dokazila oziroma dokumentacijo o izvedbi sofinanciranega programa ali projekta in nastalih stroških v zvezi s tem.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(objava, veljavnost in uporaba pravilnika) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za izbiro in vrednotenje programov kulture iz proračuna Občine Tolmin preneha uporabljati določila Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov kulturnih društev, ki jih iz občinskih proračunov sofinancira Zveza kulturnih društev Tolmin.
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti