Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Ob-2269/15, Stran 1038
Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 in 50/14) in drugega odstavka 17. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., z dne 24. 1. 2013 v imenu Vlade Republike Slovenije, objavlja javni razpis za
direktorja
Za direktorja je lahko imenovan, ki poleg splošnih in zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, tehnične ali družboslovne smeri,
– znanje angleškega ali nemškega jezika,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih, ter potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Nadzorni svet bo prispele prijave pregledal in ugotovil, katere so pravočasne, vsebujejo vse zahtevane priloge v skladu z razpisom in izpolnjujejo pogoje ter Vladi Republike Slovenije predlagal kandidata za direktorja.
Direktorja javnega podjetja imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 15 dni od objave javnega razpisa na naslov INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, s pripisoma »Prijava za delovno mesto direktorja javnega podjetja« in »Ne odpiraj«.
Upoštevale se bodo le pravočasne in popolne vloge, ki bodo vsebovale vsa zahtevna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K vlogi je potrebno priložiti:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o znanju tujega jezika,
– program dela za mandatno obdobje, ki mora biti napisan na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov),
– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjavo kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
– izjavo kandidata, da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni od poteka roka za prijavo.
INFRA d.o.o.