Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1535. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2015, stran 4146.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 4. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov/Konto 
v eurih
Rebalans I. 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1.747.946
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.391.809
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.154.495
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.024.239
703 Davki na premoženje 
75.848
704 Domači davki na blago 
in storitve 
54.408
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
237.314
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 
51.147
711 Takse in pristojbine 
489
712 Denarne kazni 
4.973 
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
44.003
714 Drugi nedavčni prihodki 
136.702
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
44.643
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
6.142
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 
38.501 
73
PREJETE DONACIJE 
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
1.500
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
309.994
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
309.994
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.700.014
40
TEKOČI ODHODKI 
669.339
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
237.848
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
35.709
402 Izdatki za blago in storitve 
357.111
403 Plačila domačih obresti 
25.671
409 Rezerve 
13.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
613.112
410 Subvencije 
22.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
374.423
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
76.117
413 Drugi tekoči domači transferi 
140.572
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
389.443
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
389.443
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
28.120 
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
19.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.620
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
47.932
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
1.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 
–1.000
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
197.512
50
ZADOLŽEVANJE
197.512
500 Domače zadolževanje
197.512
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
46.932
55
ODPLAČILO DOLGA
46.932
550 Odplačilo domačega dolga 
46.932
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
197.512
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
150.580
XI. 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) (VI.+X.-IX.)
–47.932
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
–197.512
3. člen 
 V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) se spremeni 11. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 197.512 eurov.«
4. člen 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) se spremeni 14. člen in se glasi:
»14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2015 zadolži do višine 197.512 eurov.«
5. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
6. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2015
Cankova, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti