Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1552. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2014, stran 4173.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 5. seji dne 14. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Pivka za leto 2014 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2014.
2. člen 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2014 realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.043.609,87
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.993.397,71
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.245.559,91
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.841.270,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
237.584,39
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
166.693,88
706
DRUGI DAVKI
11,64
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.747.837,80
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.400.098,96
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.942,42
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
128.173,76
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
129.324,26
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
88.298,40
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
629.852,11
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
303.219,34
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
326.632,77
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
732
DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
5.420.360,05
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.117.959,07
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
4.302.400,98
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.231.308,27
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.202.026,48
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
441.738,84
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.804,08
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.599.052,88
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
60.149,43
409
REZERVE
33.281,25
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.653.954,41
410
SUBVENCIJE
218.130,99
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
946.333,75
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
477.193,07
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.012.296,60
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.330.695,21
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.330.695,21
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
44.632,17
431
INVESTI. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM 
30.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
14.632,17
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–187.698,40
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
197.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
197.000,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
139.347,96
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
139.347,96
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–130.046,36
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
57.652,04
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
187.698,40
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta
157.555,87
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2014 sestavljajo splošni, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka za leto 2014, v načrtu razvojnih programov pa je razviden prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov po projektih.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka se za leto 2014 brez prilog, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2014 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Pivka.
Št. 9000-5/2015
Pivka, dne 14. maja 2015
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti