Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 478-7/2015-2 Ob-2275/15, Stran 1049
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO), 35., 36., 37. in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, 24/13, 10/14), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12), Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Razkrižje za leto 2015, z dne 30. 3. 2015, ter Posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja Občine Razkrižje za prodajo 3 stanovanj v stanovanjskem bloku na naslovu Šafarsko 41a, št. 478-7/2015-1, z dne 20. 4. 2015, Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo 3 stanovanj v stanovanjskem bloku
na naslovu Šafarsko 41a
1. Ime in sedež prodajalke: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje (v nadaljevanju: »prodajalka«).
2. Predmet prodaje in izhodiščne vrednosti:
2.1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine z izhodiščnimi vrednostmi:
1.
nepremičnina, stanovanje (opredeljeno kot stanovanje št. 1), v stavbi št. 78, k.o. 277 – Šafarsko, na naslovu Šafarsko 41a, v Zemljiški knjigi pod vlož. št. 2203, podvložku 2203/1, k.o. Šafarsko, vpisano kot etažna lastnina, posamezni del 1.E – stanovanjski prostor št. 78-1 v prvi in drugi etaži, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658989), v izmeri 64,81 m2, in posamezni del 5.E – skupni prostor št. 78-5 v etažah od 1 do 3, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658993), v deležu 26/100, s pripadajočim delom zemljišča, parc.št. 520/3, k.o. Šafarsko (ID 3210721) in 520/4, k.o. Šafarsko (ID 4553818), oboje v deležu 26/100;
11.260,00 EUR
2.
nepremičnina, stanovanje (opredeljeno kot stanovanje št. 2), v stavbi št. 78, k.o. 277 – Šafarsko, na naslovu Šafarsko 41a, v Zemljiški knjigi pod vlož. št. 2203, podvložku 2203/2, k.o. Šafarsko vpisano kot etažna lastnina, posamezni del 2.E – stanovanjski prostor št. 78-2 v prvi in drugi etaži, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658990), v izmeri 64,81 m2, in posamezni del 5.E – skupni prostor št. 78-5 v etažah od 1 do 3, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658993), v deležu 26/100, s pripadajočim delom zemljišča, parc. št. 520/3, k.o. Šafarsko (ID 3210721) in 520/4, k.o. Šafarsko (ID 4553818), oboje v deležu 26/100;
8.560,00 EUR
3.
nepremičnina, stanovanje (opredeljeno kot stanovanje št. 4), v stavbi št. 78, k.o. 277 – Šafarsko, na naslovu Šafarsko 41a, v Zemljiški knjigi pod vlož. št. 2203, podvložku 2203/4, k.o. Šafarsko vpisano kot etažna lastnina, posamezni del 4.E – stanovanjski prostor št. 78-4 v prvi in tretji etaži, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658992), v izmeri 64,85 m2, in posamezni del 5.E – skupni prostor št. 78-5 v etažah od 1 do 3, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658993), v deležu 26/100, s pripadajočim delom zemljišča, parc.št. 520/3, k.o. Šafarsko (ID 3210721) in 520/4, k.o. Šafarsko (ID 4553818), oboje v deležu 26/100.
9.780,00 EUR
2.2. Nepremičnine (stanovanja) se nahajajo v središču naselja Šafarsko. V neposredni bližini stavbe se nahajajo še prostori pošte, občine, zavarovalnic, matični urad, policija, šola, zdravstvena postaja, gasilski dom, cerkev in trgovina. Objekt je dostopen z regionalne ceste (R1-231), pred objektom pa je tudi javno parkirišče.
2.3. Posamezna izhodiščna vrednost predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno stanovanje. V posamezni izhodiščni vrednosti ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin ali DDV, ki ga plača kupec.
2.4. Eno stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Trenutni najemnik ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 47/06 ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl. US U-I-128/08-23 Up-933/08-18, 62/10 ZUPJS, 40/11 ZUPJS-A, 56/11 Odl. US U-I-255/09-14, 87/11 in 40/12 ZUJF, v nadaljevanju SZ-1) predkupno pravico. Kolikor najemnik ponudbe o prodaji stanovanja ne izkoristi, lahko predkupno pravico uveljavljajo predkupni upravičenci po vrstnem redu, kot je določen z drugim odstavkom 176. člena SZ-1.
2.5. Za stavbo je izdana energetska izkaznica št. 2015-38-228-20335 iz katere je razvidno, da stavba spada v energetski razred G.
3. Lokacija in namembnost predmeta prodaje:
Nepremičnine, stanovanja, se nahajajo v stavbi, št. 78, k.o. 277 – Šafarsko, ki je povezana z zemljiščema, parc. št. 520/3 in 520/4, k.o. Šafarsko. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Razkrižje, dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 73/04), sta navedeni zemljišči opredeljeni kot urbani zemljišči, katerih prostorsko ureditev določata Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS št. 27/89, Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 39/03) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 65/05).
4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti za posamezno stanovanje, za katero izkazujejo interes nakupa. Ponudbi za nakup posamezne nepremičnine (stanovanja) je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:
– za stanovanje št. 1: 1.126,00 EUR,
– za stanovanje št. 2: 856,00 EUR in
– za stanovanje št. 4: 978,00 EUR.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun prodajalke, SI56 0137 6010 0013 782, s pripisom »varščina Stanovanje št. 1« ali »varščina Stanovanje št. 2« ali »varščina Stanovanje št. 4«, in sicer najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo.
5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, prodajalka varščino obdrži. Prav tako prodajalka obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnin(e) umakne, ali če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene ali ne izplača kupnine.
5.4. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku petnajst dni od prejema obvestila o izboru. Posameznemu uspelemu ponudniku se varščina vračuna v kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Posamezna nepremičnina se prodaja za najmanj izhodiščno vrednost. Posamezna nepremičnina se prodaja pod pogojem, da takoj po izboru, posamezni izbran ponudnik (kupec) nemudoma pristopi k celoviti ureditvi predmeta prodaje ter celoviti ureditvi stavbe oziroma skupnih delov nepremičnine št. 78, k.o. 277 – Šafarsko, za kar se zaveže s podpisom pogodbe.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino je najvišja ponujena cena. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena in navedena na dve decimalni mesti natančno, sicer prodajalka takšne ponudbe ne bo upoštevala. Za nakup posamezne nepremičnine bo izbran ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup posamezne nepremičnine ponudijo isto ceno, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
6.4. Prednost pred ostalimi ponudniki bo imel ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev in poleg kriterija najvišje ponujene cene, dal ponudbo za odkup vseh treh stanovanj.
7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe);
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko za fizične osebe; izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID za DDV za pravne osebe in s.p., pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni);
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike; potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni;
– navedbo nepremičnin(e), ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na promet nepremičnin) za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne/izklicne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje in se z njimi brezpogojno strinja.
Ponudba bo štela za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji
Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne nepremičnine (posameznega stanovanja) dopolni do roka za sprejem ponudb, ki je določen v razpisu.
Izbran ponudnik za nakup posamezne nepremičnine plača davek na promet nepremičnin, stroške overitve podpisa pri notarju in morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo.
Kupnino za posamezno nepremičnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v 30 dneh od dne sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino pa zadrži prodajalka.
Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudnik poda številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika
Posamezni najugodnejši ponudnik bo izbran v roku deset dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o izbiri posameznega najugodnejšega ponudnika ali o ustavitvi postopka.
Prodajalka lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalke, da sklene pogodbo s posameznim ponudnikom, ki za posamezno nepremičnino ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo prodajalka ponudnike obvestila v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
10. Sklenitev pogodbe:
Posamezni izbrani ponudnik mora s prodajalko skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku petnajst dni od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik pogodbe v navedenem roku ne sklene, iz razlogov na strani ponudnika, prodajalka zadrži plačano varščino in sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom za predmetno nepremičnino. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del kupoprodajne pogodbe.
Uspeli ponudnik za posamezno nepremičnino plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2 % davek na promet nepremičnin ali DDV) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine (v tem primeru hipotekarni kredit ni mogoč).
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
11.1. Ponudba se šteje za pravočasno, če jo prodajalka prejme do vključno 30. 6. 2015 do 12. ure (prejemna teorija).
11.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici, opremljene s polnim nazivom oziroma imenom ponudnika in s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup Stanovanja št. 1, 2, 4«, kjer ponudnik obkroži številko stanovanja, za katerega podaja ponudbo (obkrožijo se lahko le eno, dve ali pa vse tri številke), naj ponudniki oddajo v Upravi Občine Razkrižje (leva pisarna pred vhodom v dvorano Kulturnega doma Razkrižje) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje. Ponudnikom svetujemo, da za pravilno označitev ponudbe uporabijo predlagan razpisni obrazec, saj v primeru, da ponudba tako, kot je navedeno, ni označena, prodajalka ne odgovarja za pravočasno odpiranje ponudbe.
11.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (leva pisarna pred vhodom v dvorano Kulturnega doma Razkrižje) ali na spletni strani http://www.razkrizje.si.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno vrednostjo za posamezno nepremičnino in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo Komisija za razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje, imenovana s sklepom župana št. 012-0001/2008-1(1) dne 26. 9. 2008, dne 30. 6. 2015 ob 13. uri, na sedežu prodajalke.
12.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na tel. +386(0)2/584-99-00 ali 041/878-448. Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč v času delovnih ur prodajalke, po predhodnem dogovoru.
Občina Razkrižje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti