Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 180-2/2015 Ob-2239/15, Stran 1013
Na podlagi 1. člena in 2. ter 3. točke 7. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega načrta Parka Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2015 sprejetega na 8. seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 25. 3. 2015 in Sklepa Ministrstva za okolje in prostor št. 35602-8/2015 z dne 7. 5. 2015, objavlja Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem
v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) obnove kulturne dediščine v smislu nakupa, izdelave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno dediščino;
b) nakupa peči na lesno biomaso, kjer gre za zamenjavo kotlov na fosilna goriva;
c) nakupa in postavitve bioloških čistilnih naprav
(v nadaljnjem besedilu: investicije).
Predmet sofinanciranja so investicije z območja naselji, ki ležijo v parku Škocjanske jame. Nepovratna sredstva v letu 2015 so namenjena za obnovo posameznih objektov z uradno hišno številko.
III. Višina in namen sredstev
V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija, (v nadaljevanju JZ PŠJ) za leto 2015, je višina razpoložljivih sredstev:
– za investicije pod točko II. a – 20.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. b – 1.500,00 EUR;
– za investicije pod točko II. c – 18.500,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se fizičnim osebam, ki so upravičeni do dodelitve sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna dohodnina v višini 25 %.
Upravičeni stroški so stroški investicije, ki je predmet tega javnega razpisa, od oddaje vloge dalje.
Kolikor komisija po odpiranju vlog ugotovi, da je za posamezno točko razpisa višina prijavljenih investicij, nižja od višine razpoložljivih sredstev pri tej točki, lahko preostala sredstva doda k drugi točki razpisa.
Sredstva se namenijo za sofinanciranje:
Pod točko II. a za obnovo kulturne dediščine v smislu izdelave, montaže in popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma nakup materialov in sicer za:
– plačilo za popravila delov ostrešij tudi z namenom manjših izgub energije,
– nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje oziroma popravilo streh,
– nakup in montažo kamnitih škrl (avtohtoni apnenec) za strešne vence,
– restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov vrat ali oken oziroma nakup in montažo novih po videzu izvornih (avtohtoni apnenec),
– prvenstveno za restavratorsko obnovo lesenih vrat, oken in polken domačij oziroma za nakup in montažo novih po videzu izvornih tudi z namenom ekološke sanacije, v primeru da izvornih ni mogoče restavrirati,
– nakup in montažo kamnitih stopnic (avtohtoni apnenec) v okolici objekta oziroma na objektu, v kolikor so tam že bile,
– nakup in montažo dvoriščnih ograj, kolikor so zgodovinsko izpričane,
– nakup gradbenega materiala (pesek, apno, barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij, pri čemer toplotna izolacija kamnitih fasad ni predmet sofinanciranja,
– restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov (štirn),
– plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter izdelave vodotesnih premazov podzemnih zbiralnikov vode,
– nakup in montažo kamnitih tlakov (avtohtoni apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč,
– nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del za obnovo mejnih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,
– nakup in montažo kamnitih plošč (avtohtoni apnenec) za zaključek vrha kamnitih zidov v skladu z izvorno izvedbo posameznega zidu.
Pod točko II. b za nakup in montažo peči na lesno biomaso.
Skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 mora imeti kurilna naprava naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Pod točko II. c za nakup in montažo biološke čistilne naprave.
Vlogi je potrebno priložiti izjavo o skladnosti male čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod, pripravljeno po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov (UL EU, št. L88/2011) in skladno z veljavno izdajo standarda SIST EN 12566-3. Delovanje naprave mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12), oziroma imeti soglasje izvajalca javne gospodarske službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom. Seznam komunalnih čistilnih naprav je objavljen na spletni strani GZS.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo vlagatelji, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– so lastniki ali solastniki nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame.
Za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, št. 57/12) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora vlagatelj k vlogi priložiti le-tega.
Posamezno gospodinjstvo lahko kandidira na več točk razpisa.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vlagatelji, ki so lastniki ali solastniki nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame, ki ima uradno hišno številko in registrirano gospodinjstvo v Škocjanu, Betanji ali Matavunu.
Sredstva iz točke II. a, namenjena posamezni stanovanjski enoti, se bodo razdelila vsem izbranim upravičencem v istem znesku, in sicer tako da se višina vseh razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede na prijavljeno višino sredstev posameznih upravičencev ob omejitvi, da je maksimalni znesek, ki ga upravičenec lahko dobi, vrednost izvedene investicije.
Sredstva iz točk II. b in II. c, namenjena za nakup in montažo peči na lesno biomaso in za nakup in montažo biološke čistilne naprave, se bodo razdelila glede na sorazmerni delež vrednosti investicije in glede na višino razpisanih sredstev pod posamezno točko. Maksimalna višina zneska sredstev iz točk II. b in II. c, ki ga prijavitelj lahko dobi, je v vrednosti izvedene investicije.
Če se za sofinanciranje pod točko II. b oziroma II. c vloži skupna vloga (vloga, ki jo skupaj vloži več vlagateljev), se sredstva med sovlagatelji razdelijo med njimi v takšnem razmerju, kot ga navedejo v vlogi.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– zemljiškoknjižni izpisek lastnika(ov), ki ne sme biti starejši od 6 mesecev,
– potrdilo iz gospodinjske evidence;
– fotokopijo bančne kartica s TRR-jem prijavitelja,
– fotokopijo potrdila o davčni številki prijavitelja,
– izpolnjeno vlogo za kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG) z obrazcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; velja za točki II. a) in II. c),
– gradbeno dovoljenje, kolikor je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, št. 57/12),
– skico oziroma fotografijo z označenim predvidenim obsegom del v razpisnem letu v primeru, če gre za izvedbo posega v več fazah,
– dodatna dokazila, ki so zahtevana v razpisu, in sicer pri točki II. b) tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidna skladnost z razpisom, pri točki II. c) pa izjavo o skladnosti male čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod.
VII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja
Vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja prijavitelj odda v sklopu zahtevane dokumentacije priložene prijavi na razpis. Poleg prijavnega obrazca se v prilogi razpisa nahaja obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni in mu priloži skico ter natančen opis nameravanega posega. ZVKDS OE NG bo na podlagi vloge izdal kulturnovarstveno soglasje za tiste posege, ki bodo skladni s »Katalogom arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ za leto 2015« in ga prijavitelj dvigne na sedežu JZ PŠJ. Vloge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja bodo po odpiranju posredovane ZVKDS OE NG, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.
Pri točki II. b) ni zahtevana pridobitev kulturnovarstvenega soglasja.
VIII. Oddaja prijave: prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni obrazec, vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja, če je zahtevana, in druge priloge) morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom "Prijava na javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015« in napisom na naslovni strani kuverte: "Ne odpiraj – prijava na javni razpis!" Vlagatelji lahko oddajo prijavo na upravi parka: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
IX. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je petnajst dni po dnevu objave v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na upravi Park Škocjanske jame.
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav prvi naslednji delovni dan po roku za oddajo prijav.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse vlagatelje obvestil najkasneje v petinštiridesetih dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila prijave, posredovala vloge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja na ZVKDS OE NG, prejela morebitne zahteve ZVKDS OE NG za dopolnitve, podala in posredovala zahteve za dopolnitve prijaviteljem, prejela dopolnitve prijaviteljev in potrditev ZVKDS OE NG o urejenih soglasjih oziroma, ko bo direktor zavoda na predlog komisije s sklepom odločil o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.
Na sklep direktorja se prijavitelj lahko pritoži v sedmih dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku 14 dni.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo javni zavod Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do sredine meseca avgusta 2015.
Pred zahtevkom za izplačilo sredstev posameznim upravičencem bo komisija pregledala opravljena dela in sicer prvič konec meseca septembra in drugič konec meseca novembra 2015. Komisija bo napisala zapisnik o posameznih opravljenih delih upravičenca in podala mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. Investicije, ki ne bodo izvedene skladno s kulturnovarstvenim soglasjem in brez predhodne obvezne priglasitve na ZVKDS OE NG, ne bodo izplačane. Prejemnik bo moral k pisnemu zahtevku priložiti potrdilo o plačilu in izjavo, da je dela izvedel skladno z določili pogodbe.
Posamezni upravičenec predloži po končanih delih pisni zahtevek na upravo parka. Komisija opravljene investicije pregleda in poda pisno mnenje o opravljenih investicijah. Izplačila sredstev bodo nakazana na številko transakcijskega računa vsakemu posameznemu upravičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja komisije.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za nakup opreme, materiala oziroma izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe, kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev investicije dejansko, kvalitetno in skladno s kulturnovarstvenim soglasjem izvesti najkasneje do konca meseca novembra 2015.
V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljenih investicij ne bo izvedel oziroma realiziral ali bo komisija ugotovila, da so investicije izvedene brez predhodne obvezne priglasitve na ZVKDS OE NG, slabo, nekvalitetno in v neskladju s kulturnovarstvenim soglasjem upravičencu sredstva ne bodo nakazana.
V primeru, da komisija ne bo razdelila za to namenjenih finančnih sredstev oziroma da podpisnik pogodbe prijavljenih investicij ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija ugotovila, da so investicije slabo in nekvalitetno izvedene, bo o ostanku in porabi sredstev odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji.
XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni razpis, prijavni obrazec in obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja« dostavljen vsem gospodinjstvom v zavarovanem območju parka Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.
»Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ« bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.
Javni razpis bo objavljen najmanj štirinajst dni na oglasni deski Vaške skupnosti v Matavunu in na upravi parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Marku Požarju, na tel. 05/70-82-110 in Darji Kranjc, na tel. 05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti