Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1575. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014, stran 4209.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.656.764
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.337.528
70
DAVČNI PRIHODKI
2.064.605
700 Davki na dohodek in dobiček
1.922.874
703 Davki na premoženje
74.221
704 Domači davki na blago in storitve
67.510
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
272.923
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
106.150
711 Takse in pristojbine
1.779
712 Globe in druge denarne kazni
1.160
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
163.834
72
KAPITALSKI PRIHODKI
24.582
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
21.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišča in nematerialnega premoženja
3.582
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.294.654
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
305.099
741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
989.555
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.544.750
40
TEKOČI ODHODKI
823.092
400 Plače in drugi izdatki za zaposlene
172.520
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.343
402 Izdatki za blago in storitve
610.206
403 Plačila domačih obresti
13.523
409 Rezerva
500
41
TEKOČI TRANSFERI
1.034.110
410 Subvencije 
32.182
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
578.630
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
146.042
413 Drugi tekoči domači transferi
277.256
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.427.617
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.427.617
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
259.931
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
237.761
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.170
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, (I.-II.)
112.013 
B.
RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADLOŽEVANJE
0
50
ZADLOŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA
40.000
55
ODPLAČILO DOLGA
40.000
550 Odplačilo domačega dolga
40.000
IX. 
POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
72.013
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–40.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III)
–112.013
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
170.167
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 292.882,62 EUR se prenesejo v leto 2015 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih konec leta 2014 v višini 248.948,84 EUR se vključijo v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015.
5. člen 
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter načrt razvojnih programov.
6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2015
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 20. maja 2015
 
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti