Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1527. Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Bovec, stran 4125.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. seji dne 21. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Bovec določa upravičenost do enkratne denarne socialne pomoči, upravičence, kriterije, namen in postopek za določitev višine enkratne denarne socialne pomoči.
2. člen 
Enkratno denarno socialno pomoč iz proračuna Občine Bovec se upravičencem lahko dodeli največ dvakrat letno, le izjemoma večkrat, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.
Občina Bovec vsako leto zagotavlja sredstva v proračunu občine.
3. člen 
Za vodenje postopkov in odločanje na prvi stopnji Občina Bovec pooblasti Center za socialno delo Tolmin (v nadaljevanju: CSD Tolmin).
II. UPRAVIČENCI, KRITERIJI, VIŠINA IN NAMEN ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
4. člen
Do enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni državljani RS, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Bovec ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, in imajo stalno bivališče na območju Občine Bovec in tam tudi dejansko prebivajo.
5. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč se lahko samski osebi oziroma družini dodeli, če se ugotovi, da se je samska oseba oziroma družina iz razlogov, na katere ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti.
Pri tem lastni dohodek samske osebe oziroma družine ne sme presegati za več kot 100% minimalnega dohodka za samsko osebo oziroma družino, določenega po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih.
6. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč znaša največ do višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti vlagatelja oziroma njegove družine ali zakonske oziroma izven zakonske skupnosti.
Pri ugotavljanju minimalnega dohodka se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost do denarne socialne pomoči iz sredstev proračuna Republike Slovenije po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, ki so jih vlagatelj in njegovi družinski člani oziroma člani zakonske ali izven zakonske skupnosti prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ter druge socialne okoliščine vlagatelja oziroma družine.
7. člen 
Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določi po merilih Zakona o socialno varstvenih prejemkih in vsakokratni usklajeni višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga določi minister, pristojen za socialno varstvo in je objavljen v Uradnem listu RS.
8. člen 
S tem odlokom se opredeli tudi možnosti uveljavitve enkratne denarne socialne pomoči v primeru elementarne nesreče (požar, poplava, potres). V navedenih primerih se ne upoštevajo kriteriji, določeni v 5. členu tega odloka in se lahko dodeli višja enkratna denarna socialna pomoč.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno socialno pomoč tudi takrat, ko lastni dohodek samske osebe oziroma družine za več kot 100% presega minimalni dohodek, določen za samsko osebo oziroma družino, če gre za težjo bolezen ali smrt v družini in drugih primerih, ko CSD Tolmin oceni, da gre za težje socialne razmere.
9. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin,
– plačilu letovanja in šole v naravi,
– plačilu položnic, namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb (elektrika, komunala, zdravstveno zavarovanje in drugo),
– nakupu hrane, oblačil in obutve,
– nakupu ozimnice, kurjave,
– drugim nujnim življenjskim stroškom, ko CSD Tolmin upravičenost presodi glede na trenutne materialne, socialne ali družinske razmere vlagatelja,
– plačilo dijaškega doma.
10. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč se izplača vlagatelju neposredno, lahko pa tudi v funkcionalni obliki, ko vlagatelj ne more zagotoviti namenske porabe. V funkcionalni obliki se enkratna denarna socialna pomoč izplača tudi v primeru, ko CSD Tolmin oceni, da bo le na tak način zagotovljen namen porabe dodeljene enkratne denarne socialne pomoči.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
11. člen
Pravico do enkratne denarne socialne pomoči vlagatelj uveljavlja na predpisanem obrazcu vloge, ki je enak obrazcu vloge za izredno denarno socialno pomoč iz državnih sredstev.
Vlogo vlagatelj vloži na CSD Tolmin, ki vodi postopke ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne socialne pomoči, in odloča v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Podatki o vlagatelju in njegovih družinskih članih se zbirajo neposredno od vlagatelja ter iz drugih uradnih evidenc.
12. člen 
Zoper odločbo CSD Tolmin je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan občine.
13. člen 
Pri odločanju o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tudi tiste določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v delu, ki urejajo področje denarnih socialnih pomoči.
14. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2015
Bovec, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti