Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1544. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 4162.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
Št. 371-192/2015
Koper, dne 24. aprila 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. aprila 2015 sprejel
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na naslednjih javnih parkiriščih:
– na javnem parkirišču, ki se nahaja ob ustju reke Badaševice v Semedeli (t.i. parkirišče ob mandraču v Semedeli), ki je urejeno na zemljiških parcelah s parcelno št. 1564/10, 1512/11, 1511, 1624, 1564/13, 1551, 1512/2, vse k.o. Koper ter zemljiških parcelah s parcelno št. 4580/3, 375/6, 4638/8, 6516 in 4638/9, vse k.o. Semedela in obsega približno 104 urejena parkirna mesta za osebna vozila,
– na javnem parkirišču, ki se nahaja na Ulici 15. maja v Kopru v neposredni bližini poslovnega objekta na naslovu Ulica 15. maja št. 16 (nekdanja upravna stavba družbe Stavbenik), ki je urejeno na zemljišču s parcelno številko 1490/26 k.o. Koper in obsega 17 parkirnih prostorov za osebna vozila,
– na javnem parkirišču v centru naselja Škofije (pri trgovini Mercator), ki je urejeno na parceli št. 1695/26 k.o. Škofije in obsega 24 parkirnih prostorov za osebna vozila,
– na javnem parkirišču namenjeno avtodomom, ki je zgrajeno na Kolodvorski cesti, to je na območju glavne avtobusne postaje Koper, na zemljišču s parcelno št. 3887/21 k.o. Bertoki in obsega 28 parkirnih prostorov, ki so namenjeni za parkiranje avtodomov in
– na javnem parkirišču, ki se nahaja ob asfaltiranemu javnem parkirišču za koprsko tržnico ob Piranski cesti in v naravi predstavlja urejeno makadamsko parkirišče (t.i. makadamsko parkirišče za tržnico), ki je urejeno na zemljiških parcelah s parcelnimi št. 1391, 1392, 1393, 1394/1, 1395, 1396, 1397/13, 1557/1, 1557/3, 1401/2, 1402/1 in 1402/4, vse k.o. Koper in obsega približno 650 urejenih parkirnih mest za osebna vozila.
2. 
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča. Na parkirišču, ki je namenjeno parkiranju avtodomov pa vzpostavitev možnosti, da obiskovalcem mestnega jedra, ki Koper obiščejo z avtodomom zagotovitev možnosti, da svoje vozilo parkirajo na za to predvidenemu parkirišču.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 60 minut;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe fizičnih oseb in poslovnih subjektov in
– druge pogoje parkiranja za avtodome skladno s pogoji razpisa na podlagi katerega so bila pridobljena sredstva za ureditev parkirišča za avtodome.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-192/2015
Koper, dne 24. aprila 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A  D E L I B E R A 
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« 
N. 371-192/2015 
Capodistria, 24 aprile 2015
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino uff. n. 45/01 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2012) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 23 aprile 2015 ha approvato la
D E L I B E R A 
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« 
1. 
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa:
– il parcheggio pubblico presso la foce del Cornalunga a Semedella (o parcheggio presso il Mandracchio a Semedella) comprendente le particelle catastali n. 1564/10, 1512/11, 1511, 1624, 1564/13, 1551, 1512/2, c.c. di Capodistria, e le particelle catastali n. 4580/3, 375/6, 4638/8, 6516 e 4638/9, c.c. di Semedella con circa 104 posti auto,
– il parcheggio pubblico presso la Via 15 maggio a Capodistria nei pressi del centro commerciale in Via 15 maggio 16 (una volta sede dell'azienda Stavbenik), comprendente la particella catastale n. 1490/26 c.c. Capodistria con 17 posti auto,
– il parcheggio pubblico nel centro abitato di Škofije (presso il supermercato Mercator), comprendente la particella catastale n. 1695/26 c.c. Škofije con 24 posti auto e
– il parcheggio pubblico per camper, presso la Strada della Stazione, nella zona della Stazione delle autocorriere centrale di Capodistria, comprendente la particella catastale con il n. 3887/21 c.c. Bertocchi con 28 posti auto, destinati al posteggio di camper,
– il parcheggio pubblico, presso il parcheggio pubblico asfaltato dietro il mercato cittadino di Capodistria, lungo la Via Pirano, ossia il parcheggio ghiaioso (il cosidetto parcheggio ghiaioso dietro al mercato), comprendente le particelle catastali n. 1391, 1392, 1393, 1394/1, 1395, 1396, 1397/13, 1557/1, 1557/3, 1401/2, 1402/1 e 1402/4 tutte c.c. Capodistria con circa 650 posti auto.
2. 
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli adibiti all’uso per scopi di servizio dei soggetti aventi sede in prossimità del parcheggio. Il parcheggio destinato ai camper, invece, ha l’obiettivo di garantire la possibilità ai visitatori del centro storico, che visitano Capodistria con il camper, di posteggiare il proprio veicolo su un posteggio destinato a questa tipologia di veicolo.
3. 
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle macchine;
– il posteggio gratuito fino ad un massimo di 60 minuti di sosta;
– possibilità di abbonamento parcheggio per le persone fisiche ed i soggetti economici e
– altre condizioni per il posteggio di camper, come previsto dal bando, sulla base del quale sono stati ottenuti i fondi per la sistemazione del parcheggio per i camper.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di parcheggio attraverso le modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4. 
Il sindaco promulga la delibera prevista al precedente punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-192/2015 
Capodistria, 24 aprile 2015
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti