Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 350-5/2015-5 Ob-2293/15, Stran 1030
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Sklepao ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Rogašovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 24/15) Občina Rogašovci objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov v Občini Rogašovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1. Koncedent: Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci.
2. Predmet koncesije: oskrba več objektov v Občini Rogašovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso. Koncesija obsega:
– gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote na osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nadaljevanju: infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje;
– proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja;
– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega vzdrževanja;
– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve proizvodnje in distribucije toplote uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo zagotovi koncesionar na svoje stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest).
3. Trajanje koncesije:
Koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2015, v katerem bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela dec. 2015 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2016/2017, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter zaračunavanja toplote in distribucije toplote uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 10. 2016.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in distribucije toplote,
– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi nepovratna sredstva v ta namen,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevane jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in in druga merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 22. 6. 2015, do 10. ure, na naslov uprave koncedenta: Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 22. 6. 2015, ob 10.20, v sejni sobi občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 3. 7. 2015.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Rogašovci: http://www.obcina-rogasovci.si/
Občina Rogašovci

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti