Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1548. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014, stran 4168.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 in 101/13) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 4. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2014 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov 
v eurih
Skupina
Podskupina kontov
Proračun leta 2014
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.408.785,70
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.368.122,79
70
DAVČNI PRIHODKI
2.075.290,01
700 Davki na dohodek in dobiček
1.863.420,00
703 Davki na premoženje
126.757,40
704 Domači davki na blago in storitve
85.092,77
706 Drugi davki
19,84
71
NEDAVČNI PRIHODKI
292.832,78
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
107.501,10
711 Takse in pristojbine
1.849,88
712 Globe in druge denarne kazni
130.960,60
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
52.521,20
72
KAPITALSKI PRIHODKI
11.370,42
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
11.370,42
74
TRANSFERNI PRIHODKI
29.292,49
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
29.292,49
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.622.936,72
40
TEKOČI ODHODKI
791.501,62
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
163.947,33
401 Prispevek delodajalcev za socialno varnost
23.872,75
402 Izdatki za blago in storitve
569.006,05
409 Rezerve
34.675,49
41
TEKOČI TRANSFERI
993.765,70
410 Subvencije
12.584,14
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
495.183,22
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
95.608,59
413 Drugi tekoči transferi
390.389,75
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
837.669,40
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
837.669,40
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–214.151,02
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
–214.151,02
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
214.151,02
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA (2014)
365.550,05
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2015
Dragomer, dne 6. maja 2015
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti