Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1540. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2014, stran 4156.

  
Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11 – UPB4 110/11 – ZDIU12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe ter dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2014 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 2014, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2014 z naslednjo višino v EUR:
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
1. Prihodki skupaj
4.151.349
0
0
2. Odhodki skupaj
4.104.303
0
131.077
3. Presežek odhodkov nad prihodki
0
131.077
4. Presežek prihodkov nad odhodki
47.046
3. člen
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2013
56.591
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2014 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KTO
NAZIV 
ZNESEK
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.151.348,90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.999.603,03
70
DAVČNI PRIHODKI
3.375.967,43
700 Davki na dohodek in dobiček
2.955.694
703 Davki na premoženje
307.094,37
704 Domači davki na blago in storitve
100.490,98
71
NEDAVČNI PRIHODKI
623.635,60
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
573.877,75
711 Upravne takse in pristojbine
6.719,73
712 Globe in druge denarne kazni
12.808,52
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
30.229,60
72
KAPITALSKI PRIHODKI
24.348,92
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
23,42
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
24.325,50
74
TRANSFERNI PRIHODKI
127.396,95
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
127.396,95
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.104.302,67
40
TEKOČI ODHODKI
1.322.052,71
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
256.756,97
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.567,87
402 Blago in storitve
1.014.051,74
403 Plačila domačih obresti 
7.083,21
409 Rezerve
592,92
41
TEKOČI TRANSFERI
1.650.992,55
410 Subvencije
5.622,00
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
830.423,61
412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
152.595,84
413 Drugi tekoči domači transferi
662.351,10
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.005.900,49
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.005.900,49
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
125.356,92
431 Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
105.840,13
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.516,79
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
47.046,23
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. DELEŽEV (75)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
440 Dana posojila fin. instit.
0
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
440 Dana posojila fin. instit.
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
0
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
131.077,16
550 Odplačilo domačega dolga
131.077,16
IX.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VII.-VIII.)
131.077,16
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2014
27.439,75
4. člen 
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2014 naslednje stanje:
Rezervni sklad v EUR
Prenos iz leta 201333.383
Priliv v letu 2014 0
Odliv v letu 2014 0
Stanje na dan 31. 12. 2014 33.383
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2014 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 410-39/2015-3
Hrpelje, dne 21. maja 2015
 
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti