Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Ob-2251/15, Stran 1043
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 1. 7. 2013 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev z dne 27. 1. 2015, objavlja
zbiranje pisnih nezavezujočih
informativnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet zbiranja informativnih ponudb
1. nepremičnine na lokaciji Ljubljana, Litostrojska 58a in 58 b – ki predstavljajo zemljišče skupne površine 3.631 m2, ki se nahaja v poslovni coni Litostroj v Ljubljani, v bližini avtocestnega priključka in železniške proge in dve poslovne stavbe (A in B), katerih skupna površina znaša 5.563 m2, od tega je približno 15 % površine pisarn in sejnih sob, preostalo predstavljajo skladišča, tehnični prostori, komunikacije, sanitarije in garažni prostori. Objekti so bili zgrajeni leta 2007. Na nepozidanem zemljišču je urejeno ograjeno in asfaltirano parkirišče, na katerem je skupaj 77 parkirnih mest.
Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:
Zemljišče (raba/kultura)
Parcelna številka
Delež Telekoma
Katastrska občina
Stavbišče (969 m2)
1991/311
1/1 (969 m2)
1739 – Zgornja Šiška
Parkirišče (578 m2)
1991/312
1/1 (578 m2)
1739 – Zgornja Šiška
Stavbišče (969 m2)
1991/313
1/1 (969 m2)
1739 – Zgornja Šiška
Parkirišče (572 m2)
1991/314
1/1 (572 m2)
1739 – Zgornja Šiška
Cesta (309 m2)
1991/315
1/1 (309 m2)
1739 – Zgornja Šiška
Cesta (575 m2)
1991/321
1/4 (144 m2)
1739 – Zgornja Šiška
Cesta (361 m2)
1991/238
1/4 (90 m2)
1739 – Zgornja Šiška
Objekti:
Objekt A na naslovu Litostrojska 58a, Ljubljana, z ident. številko stavbe 3372; etažnost P+2N; leto izgradnje 2007; leži na parcelni številki 1991/311, k.o. (1739) Zgornja Šiška (zazidana površina 969 m2); površina vseh prostorov objekta A, znaša 2.783 m2.
Objekt B na naslovu Litostrojska 58b, Ljubljana, z ident. številko stavbe 3373; etažnost P+2N; leto izgradnje 2007; leži na parcelni številki 1991/313, k.o.(1739) Zgornja Šiška (zazidana površina 969 m2); površina vseh prostorov objekta B, znaša 2.780 m2.
Navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota
Vse nepremičnine oziroma objekti in poslovni prostori, so v času zbiranja informativnih ponudb zasedeni in se v njih izvaja dejavnost lastnika – prodajalca (Telekom Slovenije, d.d.); v primeru prodaje in sklenitve kupoprodajne pogodbe bodo vsi prostori izpraznjeni najpozneje v dvanajstih mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem teh nepremičnin.
Energetska učinkovitost stavbe A s številko stavbe 3372: merjena EI – dovedena energija 46 kWh/m2a.
Energetska učinkovitost stavbe B s številko stavbe 3373: merjena EI – dovedena energija 47 kWh/m2a.
Informativna cena vseh nepremičnin je 5.910.000,00 EUR.
2. nepremičnine na lokaciji Ljubljana, Vojkova 58 – ki predstavljajo zemljišče skupne površine 7.718 m2, ki se nahaja ob Vojkovi cesti, v bližini središča mesta. Na zemljišču stojita 2 objekta – in sicer »baraka« s pisarnami ter skladiščna hala. Skupna površina objektov znaša 4.591,40 m2, od tega je približno 10 % površine pisarn in sejnih sob, preostalo pa predstavljajo skladišča, arhiv, tehnični prostori, komunikacije, sanitarije in garažni prostori. Objekta sta bila zgrajena leta 1975; »objekt baraka« je bil leta 2000 popolnoma obnovljen. Na nepozidanem zemljišču je urejeno ograjeno, asfaltirano in pokrito parkirišče (z nadstrešnico), na katerem je skupaj 70 parkirnih mest.
Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:
Zemljišče (raba/kultura)
Parcelna številka
Delež Telekoma
Katastrska občina
Trafo (295 m2)
1294/9
1/10 (30 m2)
2636 – Bežigrad
Stavbišče (4.212 m2)
1294/48
1/1 (4.212 m2)
2636 – Bežigrad
Cesta (1.945 m2)
1294/58
1/100 (20 m2)
2636 – Bežigrad
Parkir., baraka (3.456 m2)
1294/110
1/1 (3.456 m2)
2636 – Bežigrad
Objekti:
Objekt »skladiščna hala«, na naslovu Vojkova 58, Ljubljana, z ident. številko stavbe 8099; etažnost P; leto izgradnje 1975; leži na parcelni številki 1294/48, k.o. (2636) Bežigrad (zazidana površina zemljišča 4212 m2); površina vseh prostorov v objektu »skladiščna hala«, znaša 4.140,40 m2.
Objekt »baraka« na naslovu Vojkova 58, Ljubljana, z ident. številko stavbe 1474; etažnost P; leto izgradnje 1975 in v letu 2000 popolnoma obnovljeno; leži na parcelni številki 1294/110 k.o. Bežigrad (zazidana površina zemljišča 488 m2); površina vseh prostorov v objektu »baraka«, znaša 451,0 m2.
Navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.
Vse nepremičnine oziroma poslovni prostori, so v času zbiranja informativnih ponudb zasedeni in se v njih izvaja dejavnost lastnika – prodajalca (Telekom Slovenije, d.d.); v primeru prodaje in sklenitve kupoprodajne pogodbe bodo vsi prostori izpraznjeni najpozneje v dvanajstih mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem teh nepremičnin.
Energetska učinkovitost stavbe-baraka, s številko stavbe 1474: merjena EI – dovedena energija 134 kWh/m2a.
Energetska učinkovitost stavbe-skladiščne hale, s številko stavbe 8099: merjena EI – dovedena energija 92 kWh/m2a.
Informativna cena vseh nepremičnin je 4.780.000,00 EUR.
3. nepremičnine na lokaciji Hočko Pohorje 40, Hočko Pohorje – nepremičnine v hotelskem kompleksu Tisa, ki v naravi predstavljajo objekt – hotel Tisa, skupne površine 2.087,60 m2, s pripadajočim zemljiščem, skupne površine 16.718 m2, s parcelnimi številkami 412/6, 412/7, 412/8, 412/9, 412/10, 412/11 in 412/2, vse k.o. (699) Hočko Pohorje.
Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:
Zemljišče (raba/kultura):
Parcelna številka
Delež Telekoma
Katastrska občina
Zemljišče pod stavbo (624 m2)
412/6
1/1 (624 m2)
699 – Hočko Pohorje
Dvorišče (823 m2)
412/7
1/1 (823 m2)
699 – Hočko Pohorje
Dvorišče (2809 m2)
412/
1/1 (2809 m2)
699 – Hočko Pohorje
Park (1311 m2)
412/9
1/1 (1311 m2)
699 – Hočko Pohorje
Park (3256 m2)
412/10
1/1 (3256 m2)
699 – Hočko Pohorje
Park (6431 m2)
412/11
1/1 (6431 m2)
699 – Hočko Pohorje
Pot (1464 m2)
412/2
1/1 (1464 m2)
699 – Hočko Pohorje
Objekt
Objekt – hotel, na naslovu Hočko Pohorje 40, 2208 Hočko Pohorje, s številko stavbe 315; etažnosti K+P+6N; leto generalne obnove hotela 2003; leži na parcelni številki 412/6 k.o. (699) Hočko Pohorje (zazidana površina 624 m2); površina vseh prostorov objekta–hotela znaša 2.087,60 m2. Stavba ima dva samostojna etažna dela in sicer del stavbe z identifikacijsko številko dela stavbe 699-315-1 (prostori hotela skupne površine 2.071,60 m2) in del stavbe z identifikacijo številko dela stavbe 699-315-2 (prostor za telekomunikacijsko dejavnost – tk centrala, površine 16,00 m2).
Osrednji nastanitveni objekt je etažnosti K+P+6. Hotel ima skupno kapaciteto 31 enot (65 osnovnih ležišč + 26 dodatnih ležišč). V nivoju kleti je na južni strani letna terasa in na vzhodni strani zelena terasa z otroškimi igrali in prostorom za piknike. V kleti objekta so prostori za smučarsko opremo, prostori za fitnes, savna, večnamenski družabni prostor in shrambe ter tehnični prostori za osebje in kuhinjo. V pritličju je recepcija, dnevni bar, restavracija, kuhinja ter pomožni prostori in sanitarije za goste. V nadstropjih so sobe in apartmaji. Glavni objekt ima notranje stopnišče in dvigalo. Hotel ima vso komunalno infrastrukturo (električno napeljavo, telefonsko-internetno napeljavo, vodovod, lasten sistem ogrevanja na plin ter sistem kanalizacije za meteorne in fekalne vode, ki so speljane v lastno čistilno napravo). Parkiranje je zagotovljeno ob dovozni cesti, na dvorišču neposredno pred hotelom. Osnovni objekt je bil zgrajen leta 1957 kot počitniško rekreativni objekt za zaposlene takratnih »ptt podjetij«; kasneje je bi bil objekt večkrat parcialno obnovljen, celovito je hotel adaptiran in obnovljen v letih 2003-2006.
Prodajalec in kupec bosta v kupoprodajni pogodbi posebej dogovorila služnostno pravico v korist Telekom Slovenije, d.d., kot služnostnega upravičenca za dostop do telekomunikacijskega omrežja in naprav za potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora, za dobo funkcioniranja tk omrežja in naprav, na zemljišču s parcelnimi. številkami 412/6, 412/7, 412/8, 412/9, 412/10, 412/11, 412/2.
Ker Telekom Slovenije, d.d. v delu objekta – hotela, z identifikacijsko številko dela stavbe 699-315-2 (v naravi poslovni prostor tk centrale površine 16,00 m2) izvaja telekomunikacijsko dejavnost, bosta Telekom Slovenije, d.d. in kupec hkrati s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, za ta del objekta (prostor tk centrale površine 16,00 m2), sklenila tudi pogodbo o najemu tega prostora za dobo 20 let.
Prodaja nepremičnin hotelskega kompleksa Tisa je vezana na prevzem 5 zaposlenih v hotelu Tisa – za kar prodajalec in kupec skleneta posebno pogodbo o prevzemu zaposlenih, ki bo podpisana hkrati s kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnin.
Skupaj z nepremičninami v hotelskem kompleksu Tisa, se proda vsa pripadajoča oprema (osnovna sredstva in drobni inventar).
V obstoječem občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Hoče - Slivnica je osnovna namenska raba prodajanih parcel (zemljišča), opredeljena delno kot stavbno zemljišče ter delno kot kmetijsko oziroma gozdno zemljišče. Glede na opredelitev osnovne namenske rabe dela zemljišča (dela parcel) v hotelskem kompleksu Tisa, ki so v obstoječem občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica, opredeljena kot „kmetijska in gozdna zemljišča“, je potrebno pri izvedbi postopka prodaje hotelskega kompleksa Tisa kot celote in pri dokončni izbiri kupca upoštevati tudi določila Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB 1, Uradni list RS, št. 55/03), ki predpisuje postopek in način za prodajo kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.
Energetska učinkovitost stavbe-hotel, s številko stavbe 315: merjena EI – dovedena energija 121 kWh/m2a.
Informativna cena hotelskega kompleksa Tisa (v celoti) znaša 1.800.000,00 EUR.
Prodajna cena opreme je 100.000,00 EUR + DDV.
II. Pogoji dajanja nezavezujočih informativnih ponudb
1. Zbiranje pisnih ponudb je informativnega značaja in lastnik nepremičnin (prodajalec) ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje vse razpisne pogoje.
2. Posamezne ponudbe se zbirajo posebej za nepremičnine pod zap. 1 (lokacija Ljubljana, Litostrojska 58a in 58b), posebej za nepremičnine pod zap. 2 (lokacija Ljubljana, Vojkova 58) in posebej za nepremičnine pod zap. 3 (hotelski kompleks Tisa na lokaciji Hočko Pohorje 40), vse navedene v točki I. – in se bodo, kolikor bo do kupoprodajne pogodbe prišlo, prodale po načelu videno–kupljeno.
3. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe.
4. Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv ponudnika, njegov točen naslov, predmet ponudbe, ponujeno ceno in rok plačila kupnine, podpisati pa jo mora odgovorna oseba.
5. Rok za oddajo nezavezujočih informativnih ponudb je 30. 6. 2015.
6. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, s pripisom oziroma z oznako: »Zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb – Ne odpiraj«.
7. Vsi ponudniki bodo obveščeni o načinu nadaljnega postopka prodaje v 30 dneh po poteku roka za zbiranje pisnih nezavezujočih informativnih ponudb.
III. Informacije: vse informacije v zvezi z zbiranjem nezavezujočih informativnih ponudb in ogledom nepremičnin dobijo ponudniki pri prodajalcu, Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15. ure, na tel. 01/234-16-50 (g. Mladen), 02/530-27-70 (g. Marjan), 01/234-15-92 (ga. Jana).
Telekom Slovenije, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti