Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 322-5/2015 Ob-2234/15, Stran 1016
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/2014 – ZIPRS-A), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 57/12, 25/14, 17/15), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2015
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev v Občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine ter so se izvajale in bile plačane v razpisnem obdobju.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo in predvajajo slovensko glasbo.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki so za isti namen oziroma programe in aktivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oziroma proračuna krajevne skupnosti ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditve v Občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v občini in so bile izvedene v razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine ter so dostopne širšemu krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega pomena,
– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziroma je javnost z njimi v naprej seznanjena v publikacijah in medijih,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih in vaških jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev v Občini Krško.
5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino vplivajo na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo prepoznavnost celotne občine.
6. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40 % upravičenih stroškov celotne vrednosti prireditve na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih.
7. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena,
– prireditve, ki so sofinancirane iz drugih postavk občinskega proračuna oziroma proračuna KS.
8. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– denarne nagrade tekmovalcem na raznih prireditvah,
– investicije v prostore društev in zvez,
– stroški povezani s plačevanjem članarin, najemnin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, telefon, voda, ogrevanje itd.).
9. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.
IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 17.000 EUR na proračunski postavki 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje.
4. Kopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.
5. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
– podroben vsebinski opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz prireditve,
– finančna vrednost celotne prireditve in podrobno razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stroškov in računov (odhodki) ter viri financiranja prireditve (prihodki).
6. Kopije finančnih dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih: računi, blagajniški izdatki (v tem primeru tudi blagajniški dnevnik oziroma drugi izpisi knjiženja iz poslovnih knjig), dokazila o plačilu računov – bančni izpisi prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša.
7. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa.
8. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave: vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 17. 7. 2015 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – javni razpis za turistične prireditve, 322-5/2015."
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti