Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 8019-3/2015-30 Ob-2284/15, Stran 998
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14, v nadaljevanju: UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik Sklada) in Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega Sklada za leti 2014 in 2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2015) ter
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah) in Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list L 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis« za gospodarstvo), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2015
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada, in sicer za namene:
– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
– A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti ter
– B – projekti podjetništva,
– C – razvojna dokumentacija in razvojni projekti.
2. Namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij na področju primarne kmetijske pridelave, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, podjetništva ter razvojnih projektov razvojnih inštitucij.
3. Cilj razpisa je spodbujanje gospodarskih osnov na območju avtohtonih narodnih skupnosti.
4. Skupna višina razpisanih sredstev je 4.600.000,00 EUR, od tega 4.200.000,00 EUR ugodnih posojil ter 400.000,00 EUR nepovratnih sredstev po sledeči razdelitvi razpisanih sredstev:
 
Namen
Razpisana sredstva (v EUR)
 
Skupna sredstva
Območje italijanske narodnostne skupnosti
Območje madžarske narodnostne skupnosti
Posojilo
Nepovratna
sredstva
Posojilo
Nepovratna
sredstva
Posojilo
Nepovratna
sredstva
A1
in
A2
 
4.200.000,00
 
80.000,00
 
1.260.000,00
 
40.000,00
 
2.940.000,00
 
40.000,00
B
C
0,00
320.000,00
0,00
80.000,00
0,00
240.000,00
 
Skupaj
4.200.000,00
400.000,00
1.260.000,00
120.000,00
2.940.000,00
280.000,00
Pri namenih A1 in A2 ter B se sredstva po javnemu razpisu dodelijo v kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih sredstev, pri namenu C pa v obliki nepovratnih sredstev.
5. Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji pravico izvajati projekt, so naslednja:
Na narodnostno mešanih območjih z madžarsko
narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:
Na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.
– v Občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
– v Občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
– v Občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
– v Občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.
6. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči.
Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih meja pomoči do zneska. Podrobnejša obrazložitev je navedena v Povabilu k oddaji vloge.
II. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/ A2/ B (za vse tri namene en prijavni obrazec) ali C, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na Sklad.
– Priloge razpisne dokumentacije, ki vsebuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na javni razpis, v primeru namena A1 tudi obrazec za opis projekta z navodili ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju sredstev in je po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje sredstev,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno za čas spremljanja projekta ter po zaključku projekta posredovati na Sklad (v primeru namena C le po zaključku projekta) in bodo po zaprtju javnega razpisa dosegljivi na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci ter
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti, prav tako ju zainteresirani lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
III. Roki in način prijave:
1. Roka za oddajo prijav sta: 29. 6. 2015 in 11. 9. 2015.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do posameznega roka javnega razpisa, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do roka, do 14. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ANS (z ustreznim pripisom glede na namen A1, A2, B ali C)«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani tajništva Sklada, kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
IV. Splošni razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev po namenih A1 in A2 ter B so: velika (le pri namenu B), srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer:
Namen
Vlagatelji
Posebni pogoji
A1
in
A2
Kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in so vpisana v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in so lahko organizirana kot pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik t.j. kmet.
– Vlagatelji se morajo pri namenu A1 ukvarjati
s pridelavo kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti.
– Vlagatelji se morajo pri namenu A2 ukvarjati
s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in/ali dopolnilnimi dejavnostmi. Kolikor pa gre
za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu pri namenu A2, morajo vlagatelji izpolnjevati vsepogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 58/14) ter dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 3 leta po zaključenem projektu.
B
– Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1);
– samozaposlene osebe oziroma fizične osebe, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi in so registrirane z dejavnostjo po drugih zakonih (t.j. vlagatelji, ki opravljajo samostojno dejavnost
s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom);
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
Projekti velikih podjetij na območju Obalno-kraške regije lahko prejmejo le sredstva za potrebe nove gospodarske dejavnosti, ki pomeni:
– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova
dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08;
v nadaljnjem
besedilu: Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju.
Vlagatelji pri namenih A1, A2 in B morajo dejavnost opravljati na območju Republike Slovenije in projekt izvajati na narodnostno mešanih območjih, ki so navedena v 5. točki I. poglavja tega razpisa.
Pri namenih A1, A2 in B se dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo Sklad sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki bo registrirano v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev v primeru namena C so:
Namen
Vlagatelji
Posebni pogoji
C
Razvojne institucije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v regiji, imajo strokovno usposobljene kadre in jih potrdita narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji).
Vlagatelji morajo pripraviti razvojno in investicijsko dokumentacijo za projekt, ki ga bodo izvajali na narodnostno mešanih območjih in so navedena v 5. točki I. poglavja tega razpisa.
3. V primeru namena A1 in A2 se za opredelitev velikosti vlagateljev uporabljajo določbe iz Priloge I, vlagateljev Kmetijske uredbe za skupinske izjeme, oziroma v primeru vlagateljev za namena B in C pa Priloga I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
4. Vlagatelj mora predložiti vlogo za sredstva na predpisanem prijavnem obrazcu s pripadajočimi prilogami, ki so navedene v X. poglavju tega razpisa.
5. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v X. poglavju z naslovom vsebina vloge.
6. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost vlagatelja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s sredstvi Sklada.
7. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na vlagatelja ter na prijavljen projekt.
8. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
9. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad nemudoma začel z odškodninskimi in kazenskimi postopki.
10. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
11. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod v slovenskem jeziku predloženega dokazila, ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz dokazil morajo biti razvidni predmet nakupa, vrednost z in brez DDV-ja.
12. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do sredstev. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge (v kar ne vključuje izdelavo študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove pri namenu C).
13. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
14. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
15. Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta, razen pri izdelavi študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove.
V. Posebni razpisni pogoji
1. Nameni dodeljevanja sredstev, upravičeni in neupravičeni stroški ter dodatni pogoji v okviru posameznih namenov investiranj so predstavljeni v nadaljevanju tega poglavja.
1.1. Namena A1 in A2 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejavnosti
1.1.1. Predmet podpore vključuje pri namenu A1 in A2 upravičene stroške, navedene v nadaljevanju.
1.1.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namena A1 in A2
Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namena A1 in A2 lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.
Opombi: Nepremičnine morajo biti praviloma ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste (izjema so kakšne nujne služnosti ipd).
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov;
– nakup strojev oziroma mehanizacije in opreme (z vključujočo računalniško programsko opremo); nakup rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana z drugimi javnimi viri (države, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljenih strojev in/ali opreme je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh. Rabljeni stroji oziroma mehanizacija in/ali oprema morajo biti proizvedeni po 1. 1. 2010.
Skupni neupravičeni stroški za namena A1 in A2 so:
– samostojen nakup nepremičnin, in sicer kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih;
– davki, razne takse in režijski stroški;
– stroški zavarovanja;
– refinanciranje obresti, nadomeščanje starih posojil in zakupov;
– obratna sredstva;
– stroški nadzora;
stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta).
Neupravičeni stroški za namen A1 so:
Neupravičeni stroški za namen A2 so:
– nakup pravic do plačila ter proizvodnih pravic;
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– nakup živali;
– investicije na področju namakanja in z njimi povezani stroški;
– skupni stroški, navedeni v nadaljevanju te tabele.
– stroški v zvezi z naložbo v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
– skupni stroški, navedeni v nadaljevanju te tabele.
1.1.3. Dodatni pogoji za namena A1 in A2
a) Pri namenu A1 mora upravičenec z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju kmetovanja (npr. zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov, izboljšanja in preusmeritve proizvodnje, izboljšanja kakovosti ter ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali) in prispevati k izpolnjevanju vsaj enega cilja, navedenega v prijavnem obrazcu in investicijski dokumentaciji:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke naravne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe neproizvodne;
– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.
b) Pri namenu A1 je naložba lahko povezana s proizvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov na ravni kmetije, če taka proizvodnja ne presega povprečne letne porabe goriv ali energije na zadevni kmetiji, za kar mora vlagatelj v primeru takšne vrste naložbe upoštevati še dodatna pravila, v skladu s 30. členom Pravilnika Sklada.
c) Naložba mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljena navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta (velja za namen A1 in A2).
d) Upravičenec pri namenu A2 mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kar mora biti razvidno iz prijavnega obrazca in priložene investicijske dokumentacije:
– zmanjšati proizvodne stroške ali
– izboljšati proizvodnjo ali
– izboljšati kakovost.
e) Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov (velja le za namen A2).
f) Pomoč se ne dodeli za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije. Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi (velja le za namen A2).
g) Do spodbud ni upravičen vlagatelj:
– za sredstva za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer za sredstva, neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za sredstva, ki so odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga;
– za sredstva, pri katerih je dodelitev sredstev pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot;
– za sredstva, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– za sredstva, ki upravičencem omejuje možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah;
– ki posluje oziroma sodi projekt, ki ga želi izvesti, v sektor ribištva in gojenja vodnih organizmov.
Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v 4. točki v nadaljevanju tega poglavja.
1.2. Namen B – projekti podjetništva
1.2.1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, povezana z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
– Pri sredstvih, ki so dodeljena za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del.
– Pri sredstvih, ki so dodeljena za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
1.2.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen B
Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namen B lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.
velika podjetja
mikro, malih in srednje velika podjetja (MSP)
nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov (nepremičnine morajo biti praviloma ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste, izjema so kakšne nujne služnosti ipd.)
gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov (pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd. ter stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih, stroški nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del))
nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom), in sicer pri velikih podjetjih izključno nova, pri MSP pa lahko tudi rabljena, vendar proizvedena po 1. 1. 2010
velika podjetja niso upravičena do stroškov svetovanj
stroški svetovanj MSP-jem največ do 10 % upravičenih stroškov projekta (dodatna pojasnila najdete v nadaljevanju, pod opombami k upravičenim stroškom)
nakup nematerialnih naložb (vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja), do največ 20 % upravičenih stroškov projekta
Opombe k upravičenim stroškom:
– pri stroških svetovanj MSP-jem so upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in usposabljanje za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Neupravičeni stroški za namen B so:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi; stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev; stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo; samostojen nakup zemljišč in stanovanjska gradnja; sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo; stroški nakupa osebnih vozil; zavarovanja; stroški tekočega poslovanja; stroški dokumentacije; stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, kot so opredeljeni v okviru upravičenih stroškov tega namena po tem razpisu); vlaganja za zasebno rabo; sredstva namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov.
1.2.3. Dodatni pogoji za namen B
a) Velikemu podjetju je mogoče dodeliti sredstva le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči ne bi mogel izpeljati.
b) Za del enotnega investicijskega projekta se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD.
c) V trenutku izplačila dodeljenih sredstev mora imeti podjetje, ki prejeme sredstva, v sodnem registru RS registrirano vsaj podružnico.
d) Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pričakovane učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati sledeča kvantitativna merila:
– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za najmanj 1 zaposlenega, kolikor 5 % predstavlja manj kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa,
– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha na dan 31. 12. 2014) in številom zaposlenih na dan 31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.
e) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki posluje na področju oziroma projekt, ki ga želi izvesti, ne sme soditi v sektor:
– ribištva in gojenja vodnih organizmov;
– ladjedelništva,
– proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture;
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24);
– primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;
– predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– jeklarstva in železarstva za podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– industrije sintetičnih vlaken za podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– prometa in s tem povezane infrastrukture, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
ter hkrati vlagatelj, ki:
– deluje v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– je na zadevnem območju prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o SKD.
Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v 4. točki v nadaljevanju tega poglavja.
1.3. Namen C – razvojna dokumentacija in razvojni projekti
1.3.1. Predmet podpore vključuje pri namenu C upravičene stroške navedene v nadaljevanju:
1.3.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen C
Upravičeni stroški projekta (brez DDV) oziroma vlaganja v osnovna opredmetena sredstva za namen C lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.
– materialni stroški projektov, ki pomenijo stroške nakupa nove opreme, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje oziroma prenove, stroški nakupa objekta s pripadajočimi zemljišči;
– stroški promocijskih dejavnosti;
– stroški zagona podjetja;
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena.
Neupravičeni stroški za namen C so:
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev; stroški tekočega poslovanja; vlaganja v zasebno rabo; stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev; stroški samostojnega nakupa zemljišč; stroški nakupa rabljene opreme.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje finančnega zakupa.
1.3.3. Dodatni pogoji za namen C
a) Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku prispevati vsaj k enemu izmed navedenih ciljev: izboljšanje gospodarske ali komunalne infrastrukture, izboljšanje lokalne ali regionalne javne infrastrukture, boljša kakovost bivanja, večji poudarek skrbi za okolje in/ali pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.
b) Kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, mora biti le-ta na območju, ki je določeno s prostorskim izvedbenim aktom – zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim.
c) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki posluje v sektorju oziroma za: (po pravilu »de minimis« pomoči za gospodarstvo):
– ribištva in akvakulture;
– primarne kmetijske proizvodnje iz seznama I v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevno podjetje da na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sredstva za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot so sredstva, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– sredstva, pogojena s prednostjo rabe domačih proizvodov pred uvoženimi.
– enotno podjetje, ki je po pravilu »de minimis« v zadnjih treh proračunskih letih, vključno s pričakovano pomočjo po tem razpisu, pridobilo več kot 200.000 EUR (podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR).
Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v 4. točki v nadaljevanju tega poglavja.
d) Sklad mora od vlagatelja pomoči pred dodelitvijo sredstev »de minimis« pomoči pridobiti izjavo, kakor je opredeljeno v 17. členu Pravilnika Sklada in v 7. točki prijavnega obrazca (izjava vlagatelja), in sicer da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev in z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo pri pravnih osebah (javnega in zasebnega prava) in s.p.-jih ter drugih fizičnih osebah:
– vključiti v aktivo podjetja, v primeru nematerialnih naložb, v aktivo poslovne enote in se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo ustanoviteljem s.p.-ja oziroma med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami, v primeru namena A1 in A2 po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme oziroma v primeru namena B in C po Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah.
– ohraniti na upravičenih območjih avtohtonih narodnih skupnosti in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja,
– v primeru nematerialnih investicij:
– pri namenu B, mora le-te uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela sredstva, in ostati povezane s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let v primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, malega ali srednje velikega podjetja;
– pri namenu A1 ali A2 mora le-te uporabljati izključno v kmetijskem gospodarstvu, ki je prejelo sredstva in morajo ostati v kmetijskem gospodarstvu vsaj 3 leta v funkciji in na lokaciji projekta.
V primeru, da je vlagatelj projekta kmet ali samozaposlena oseba oziroma fizična oseba, se upoštevata 2. in 3. alinea te točke, za kmete pa še drugi odstavek četrte alinee te točke. Pri namenu C pa navedena določila veljajo le za upravičene stroške v osnovna opredmetena sredstva, ki morajo biti opredeljena v investicijski dokumentaciji o prijavljenem projektu in pri katerih se smiselno upoštevata prva in druga alinea te točke. Projekti morajo ostati na upravičenih območjih avtohtonih narodnih skupnosti vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja.
3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka pod pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani na določenem območju 5 let oziroma 3 leta, upoštevaje velikost podjetja. Upravičenec mora o tem predhodno pridobiti soglasje Sklada (ne velja za namen C).
4. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: (velja za vse namene: A1 in A2, B ter C, pri slednjih se določila upoštevajo smiselno):
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2, 3 ali 4, za pravne osebe in s.p.-je, oziroma je kreditna sposobnost za kmete in samozaposlene osebe ocenjena manj kot dobro (določilo ne velja za namen C);
– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt (v primeru namena C so izjema glede negativnega denarnega toka le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je projekt upravičen);
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada;
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani Sklada;
– nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Sklada (v primeru namena C izpolnjene pogodbene obveznosti do Sklada, če je že bil prejemnik nepovratnih sredstev), zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
– je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave ali likvidacije;
– je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme (podjetje v primeru namena A1 in A2) oziroma 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah (podjetje v primeru namena B in C) ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu.
VI. Finančni pogoji:
1. Skupna višina dodeljenih sredstev po namenih
Priloga
2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt oziroma vloga. Lokacija projekta je lahko samo v eni občini.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
4. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis« (v primeru namena C se določila smiselno upoštevajo).
5. Sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu, se lahko kombinirajo z drugimi javnimi sredstvi, vendar le do najvišje dovoljene višine državne pomoči. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti Sklad.
6. Sredstva se dodelijo v skupni evropski valuti EUR.
7. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter v primeru namena B tudi prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
8. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
9. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR.
10. Posojilni pogoji:
Višina posojila
(v EUR)
Obrestna mera
 
Skupna doba vračanja
(moratorij ter odplačilna doba)
Moratorij na odplačevanje glavnice
Vračanje posojila in obresti
v primeru prijave projektov namenov A1 / A2
do vključno 100.000,00
1. 3-mesečni Euribor + 0,80 % letno
10 let
2 leti
mesečno
nad 100.000,00
15 let
3 leta
v primeru prijave projektov namena B
 
do vključno 100.000,00
1. 3-mesečni Euribor + 0,80 % letno
 
10 let
 
1 leto
 
mesečno
nad 100.000,00 do vključno 300.000,00
12 let
2 leti
nad 300.000,00 do vključno 500.000,00
15 let
3 leta
– Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem).
– Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija.
– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta.
VII. Pogoji sklepanja pogodb in urejanja zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi sredstev, bo sklenil s Skladom pogodbo. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenec urediti zavarovanje ter pridobiti soglasje k zavarovanju posojila.
2. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila ter posredovanja nepovratnih sredstev bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v Povabilu k oddaji vloge.
4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic (razen v primeru fizičnih oseb), izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev Sklada.
6. Vlagatelj mora že ob oddaji vloge predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja sredstev (dodatna pojasnila glede predlaganih instrumentov zavarovanja posojila so navedena v 14. točki a odstavka X. poglavja javnega razpisa).
7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, in sicer s podanim soglasjem pred podpisom pogodbe. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine.
8. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
VIII. Pogoji črpanja sredstev
1. Upravičenec dokumentacijo za črpanje posojila in/ali nepovratnih sredstev pred izvedbo črpanja posreduje Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe.
2. Črpanje sredstev je dokumentarno. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in sicer v primeru projektov namena B tega javnega razpisa največ 75 % posameznega dokumenta za črpanje, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi dokazil o plačilu lastne udeležbe (v skladu s 7. točko VI. poglavja javnega razpisa), v obliki refundacije za že opravljena plačila iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu, v primeru dokumenta v tuji valuti, upravičenec pa mora v roku 5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o izvedbi plačila celotnih obveznosti. Možno je tudi fazno črpanje. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju, sprva posojilo in potem nepovratna sredstva. Odstop od posojilnih sredstev avtomatično pomeni odstop od nepovratnih sredstev.
3. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja (slednje ne velja za namen C) ter predložitvi:
– Pisnega in elektronskega zahtevka oziroma naloga za nakazilo sredstev skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa. Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo se nahaja na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci).
– Izvirnikov in kopij računov in situacij z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis; izvirnikov in kopij pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu vložitve vloge na javni razpis. V kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod v slovenskem jeziku, ki ga potrdi s svojim podpisom. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenca. Sklad bo izvirnike vrnil upravičencu. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis in smiselno v skladu s točkami 1.1.2 (namenov A1 in A2), 1.2.2 (namena B) in 1.3.2 (namen C) V. poglavja tega javnega razpisa.
– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …) v primeru namena B kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe (najmanj 25 % in DDV) pri posameznem dokumentu za črpanje sredstev oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije.
– oziroma v primeru namena C, kolikor se projekt nanaša na investicijo v izdelavo študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove tudi: študijo oziroma drugo dokumentacijo.
4. Rok črpanja dodeljenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
5. Kolikor upravičenec v določenem roku in na dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev.
IX. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2017 (skrajni rok zaključka projekta). Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi sredstev in pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces oziroma v primeru namena C tudi izdelana razvojna in investicijska dokumentacija ter dokončana druga izvedbena dela projekta.
2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za zaključek projekta) ter pri namenu C v roku 2 mesecev po pogodbenem roku za zaključek projekta in v ta namen posredovati izpolnjeni Poročili o projektu (v primeru namena C le Poročilo o projektu), za kar se zaveže tudi v pogodbi.
V poročilih (v primeru namena C le Poročilo) mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev, in sicer:
– v primeru namena A1 iz odstavka a.) in v primeru namena A2 iz odstavka d.) točke 1.1.3 poglavja V tega razpisa;
– v primeru namena B iz odstavka d.) točke 1.2.3 poglavja V tega razpisa;
– v primeru namena C iz odstavka a.) točke 1.3.3 poglavja V tega razpisa.
s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev.
3. Sklad bo spremljal namensko porabo in realizacijo navedenih ciljev s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev pri upravičencu.
4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo sredstev, tako da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila oziroma v primeru namena C najmanj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja oziroma najmanj 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij.
5. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled projekta in/ali ogled predmeta zavarovanja.
6. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje sredstev in ne glede na pogodbena določila odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo sredstev (posojila in/ali nepovratna sredstva) s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali kršitve določil javnega razpisa.
8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.
Upravičenec oziroma lahko lastnik projekta pri namenu C mora zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je predmet projekta še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s predhodno pridobljenim soglasjem Sklada.
X. Vsebina vloge:
a) za vse namene (A1 in A2, B ter C)
1. Priloga OBR: Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan originalni prijavni obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/ B / A2 (za vse tri namene en prijavni obrazec) ali C. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
2. Priloga OPI: Kratek opis projekta v obsegu do petih A4 strani (priloga v prijavnem obrazcu).
3. Priloga POG: S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
4. Priloga INV: Investicijsko dokumentacijo, opredeljeno pri posameznem namenu investiranja. Investicijska dokumentacija je opredeljena v nadaljevanju, in sicer glede na posamezni namen.
5. Priloga REG: Dokazilo o registraciji vlagatelja za prijavljeni projekt:
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji vlagatelji predložijo dovoljenje o opravljanju dopolnilne dejavnosti (velja za namen A2).
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike oziroma samozaposlene osebe, ne starejši od 31. 5. 2015, z označbo registrirane dejavnosti za prijavljeni projekt ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija vlagatelja za prijavljeni projekt.
– Kolikor je vlagatelj kmetijsko gospodarstvo, mora predložiti fotokopijo Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave« za zadnje razpoložljivo leto, ki je del zbirne vloge za neposredna plačila ali fotokopijo dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev.
6. Priloga ZKI: Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na javni razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu.
7. Priloga OBV: Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
8. Priloga IZL: Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
9. Priloga SKL: Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
10. Priloga POS: Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
11. Priloga NAK: Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2015 in iz njih mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa strojev ali opreme je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta.
12. Priloga TEH: Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
13. Priloga GRA: V primeru graditve ali izvajanja del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
14. Priloga PZA: Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit, itd.), kar vlagatelj opredeli v obrazcu za prijavo. Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize.
– V primeru hipoteke na nepremičnini lahko vlagatelj poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od enega leta od oddaje vloge na javni razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče. Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti praviloma najmanj 1: 2,5. Zavarovanje posojila na nepremičninah je možno z vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto vpisa. Vlagateljem z boniteto 6 ali več po IBONU oziroma po metodologiji Sklada je dovoljeno zavarovanje posojila tudi z vpisom hipoteke na 2. mesto, vendar mora biti v tem primeru zavarovalno razmerje med posojilom ter vrednostjo nepremičnine najmanj 1: 4,0. Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. V kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke.
– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto po IBONU oziroma po metodologiji Sklada najmanj 6, in hkrati ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 1: 2,0. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20 % vrednosti posojila. Vrednost zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1: 4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. Vlagatelj mora predložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj lahko predloži tudi cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od enega leta od prijave vloge na razpis.
– V primeru bančne vloge, dokazilo o obstoju bančne vloge oziroma zmožnosti predložitve tega instrumenta. Razmerje med posojilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja.
(celotna priloga ne velja za namen C).
15. Priloga PRO: Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom (neobvezna priloga, oziroma v primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta) – ne velja za namen C.
16. Priloga MNS: Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo.
17. Priloga CEK: Certifikat kakovosti (kopija ISO oziroma drugega mednarodnega ali v Sloveniji uveljavljenega standarda kakovosti). Za kmetije tudi certifikat eko- kmetija, veljavno potrdilo o integrirani pridelavi hrane, ipd. (neobvezna priloga oziroma v primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta) – navedeno določilo ne velja za namen C.
18. Priloga OST: V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna pogodba, ipd.). Sklad lahko v času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dokazila in pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).
b) Dodatno za namena A1 in A2 – projekti pridelave v kmetijstvu in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejavnosti
1. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer poslovni načrt oziroma v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) pa vlagatelj predloži investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).
Kolikor je vlagatelj kmet in se prijavlja s projektom z upravičeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR (brez DDV) pa predloži opis projekta (obrazec najdete v razpisni dokumentaciji).
Podrobnejše opredelitve o investicijski dokumentaciji najdete v Prilogi 1.1 k prijavnem obrazcu.
2. Priloga TRR: Potrdilo o prometu na transakcijskem računu iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad (velja za oba namena za kmete).
3. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije, opreme je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov oziroma izjavo o že prejetih javnih virih in državnih pomočeh pri projektu.
4. Priloga PPL: Popisni list vseh najetih posojil in zakupov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (za vlagatelja, ki je kmet), iz katerega mora biti razviden namen najema posojila, dajalec posojila, višina sklenjenega zneska, mesečno oziroma letna višina odplačil glavnice, stanje neodplačanega najetega posojila, datum zapadlosti zadnjega obroka ter oblika zavarovanja. Stanje posojil ne sme biti starejše od enega meseca od oddaje vloge na razpis).
5. Priloga ZVN: Kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
6. Priloga POB: Kadar je vlagatelj kmet, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu, za kar mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovanim projektom.
7. Priloga IZO: Kadar je vlagatelj kmet, mora priložiti potrdilo o izobrazbi. Če potrdila ne priloži, se upošteva dokončana srednješolska izobrazba in vlagatelj ne pridobi dodatnih točk pri ocenjevanju projekta.
8. Priloga MLA: Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5-letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let (neobvezna priloga oziroma v primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta).
9. Priloga DRU: Dokazilo, da je vlagatelj član mlade družine (za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še nobeden otrok v času te prijave ni šoloobvezen) – neobvezna priloga oziroma v primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta
c) Dodatno za namen B – projekti podjetništva
1. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer: poslovni načrt oziroma v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). Podrobnejše opredelitve najdete v Prilogi 1.2 k prijavnem obrazcu.
2. Priloga AVP: Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo in brez nje, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz odstavka a.) točke 1.2.3, poglavja V tega javnega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljena sredstva po tem razpisu, in drugega, ki teh sredstev ne vključuje.
3. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
4. Priloga PRI: Kolikor je vlagatelj samozaposlena oseba oziroma fizična oseba, mora predložiti fotokopijo Informativnega izračuna dohodnine oziroma Odločbe o odmeri dohodnine za zadnje razpoložljivo leto, iz katere morajo biti razvidni prihodki iz naslova dejavnosti vlagatelja. V primeru, da zahtevani podatki ne bodo v celoti razvidni vlagatelj predloži tudi Potrdilo o prometu na transakcijskem računu iz naslova dejavnosti vlagatelja, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad.
d) Dodatno za namen C – razvojna dokumentacija in razvojni projekti
1. Priloga INV: Ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Vsebina investicijske dokumentacije se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
Vlagatelji, ki so pravne osebe javnega prava (ne glede na njeno pravno obliko) in opravljajo storitve na trgu oziroma opravljajo tržno dejavnost, morajo v skladu z zakonodajo (Slovenskimi računovodskimi standardi, Uradni list RS, št. 118/05 – SRS, s spr. in dop., Zakonom o gospodarskih družbah, ZGD-1-UPB3 s spr. in dop, Zakonom o preglednosti finančnih odnosov, Uradni list RS, št. 33/11 – ZPFOLERD-1 …) za posamezne dejavnosti ločeno voditi računovodstvo, za kar vlagatelj kot prilogo DIIP-u predloži tudi podatke o evidentiranju finančnih odnosov in o ločenem vodenju računovodske evidence po posameznih dejavnostih v skladu z zakonodajo, in sicer za tržno dejavnost in posebej za netržno dejavnost).
Izdelana investicijska dokumentacija mora biti v skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija mora vsebovati predvidena nepovratna sredstva Sklada.
2. Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila narejena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (velja le za projekte v primeru con pri namenu C).
3. Priloga SOG: Originalno soglasje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti glede potrditve prijave razvojne institucije oziroma vlagatelja pri namenu C z utemeljitvijo.
XI. Merila za ocenjevanje:
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih (velja za vse namene A1 in A2, B ter C):
– Regionalni vidik lokacije investiranja – 30 točk
– Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk v primeru namena A1 in A2 oziroma 50 točk v primeru namena B oziroma v primeru namena C kakovost prijavljenega projekta – 40 točk.
– Ocena vlagatelja – 30 točk v primeru namena A1 in A2 oziroma 20 točk v primeru namena B oziroma v primeru namena C Izvedljivost projekta – 30 točk.
2. Podrobnejša razdelitev meril za posamezen namen je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/ A2/ B ali C.
3. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči skupno najmanj 51točk, ne glede na posamezni namen.
XII. 2. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku javnega razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranji nista javni.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in investicijsko dokumentacijo (poslovni načrt oziroma investicijski program, kolikor je vlagatelj kmet le opis projekta in v primeru namena C DIIP-a), sicer se zavržejo kot nepopolne.
5. Nepopolne vloge, bo Sklad v roku do 8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozval k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo. Kolikor narodna skupnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja o projektu v roku meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre v nadaljnjo obravnavo.
7. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
9. V primeru, da sredstva za posamezen namen ne bodo dodeljena v celoti, se bo preostanek teh sredstev lahko razporedil med popolne vloge v okviru drugega namena (v skladu s poglavjem XI tega razpisa – merila za ocenjevanje). To določilo velja za vloge v okviru namena A1 in A2 ter B, ki so prispele na 1. oziroma na naslednji rok za oddajo vlog. O prenosu sredstev med nameni A1 in A2 ter B v okviru razpisanih sredstev za posamezno območje na podlagi izkazanega povpraševanja odloča direktor Sklada. Prenos sredstev se lahko opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje po sredstvih posameznega namena presega ponudbo na tem namenu, medtem ko po drugem namenu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med nameni A1 in A2 ter B in stanje sredstev za naslednje odpiranje se objavi na spletnih straneh Sklada.
10. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, ločeno glede na posamezni namen (v skladu s poglavjem XI tega razpisa – merila za ocenjevanje). Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirane bodo vloge z najvišjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
11. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v XI. poglavju tega razpisa. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:
– tržni in ekonomski elementi projekta oziroma v primeru namena C kakovost prijavljenega projekta,
– regionalni vidik lokacije investiranja,
– ocena investitorja, oziroma v primeru namena C izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je bila oddana prva (upošteva datum in ura oddaje priporočeno na pošto ali osebno v tajništvu na sedežu Sklada).
12. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za ocenjevanje poglavja XI ne dosežejo najmanj 51 točk, ne glede na posamezni namen, se kot neutemeljene zavrnejo.
13. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Ko pa gre za t.i. ostanke sredstev lahko komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga dodelitev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska (posojilo in nepovratna sredstva) in v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošena sredstva 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev še 25.000,00 EUR, zato dodelitev sredstev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, kot je bil prijavljen ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta in razliko nadomesti iz lastnih virov. Kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil oziroma na to ne pristane, lahko Sklad po enakem postopku ponudi sredstva vlagatelju, katerega vloga se je po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti razpisa.
Če bo vsota upravičeno zaprošenih sredstev višja od razpoložljivih sredstev, se bo vloge odobravalo glede na dosežene točke sorazmerno glede na razmerje med podjetniškimi projekti (namen B) in med projekti za kmetijsko pridelavo (namen A1) skupaj s kmetijskimi projekti za predelavo (namen A2).
Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
14. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk v okviru namena B oziroma če na tem namenu ni zaprošenih sredstev pa v okviru drugih dveh namenov (namenov A1 in A2) tega razpisa.
15. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
16. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
17. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
18. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti