Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1572. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana, stran 4207.

  
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 14. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
II. VSEBINSKA DOLOČILA 
2. člen 
Namen tega pravilnika je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Občine Sežana.
3. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja se zagotovijo v proračunu Občine Sežana v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
III. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV 
4. člen 
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene obveznosti do Občine Sežana.
IV. PREDMET SOFINANCIRANJA 
5. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so letni programi društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Sežana.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Sežana ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Sežana pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Sežana in/ali promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Sredstva dodeljena po tem pravilniku so namenska sredstva in se dodeljujejo za:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitve in promocijo dejavnosti društva ter območja delovanja,
– organizacijo prireditev ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedbo in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialne stroške vezane na izvedbo programa.
Vsebine iz tretjega odstavka tega člena se lahko podrobneje opredelijo z javnim razpisom. V javnem razpisu se določi tudi, katere od naštetih vsebin so predmet letnega sofinanciranja.
Na podlagi tega pravilnika niso upravičeni do sredstev:
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
6. člen
Proračunska sredstva se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen 
Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog,
4. strokovno ocenjevanje prispelih vlog in vodenje zapisnika skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
5. priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev in predložitev le-tega skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
6. obveščanje upravičencev o izbiri z izdajo sklepov o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev,
7. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
8. sklepanje pogodb.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog strokovne komisije župan s sklepom.
8. člen 
Postopek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljata predsednik komisije in najmanj dva člana komisije.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih vsebin programov, ki bodo predmet letnega sofinanciranja,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– priprava meril za ocenitev vlog,
– odpiranje in pregledovanje vlog,
– ugotovitev popolnosti vlog,
– ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev.
Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo.
9. člen 
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 14 dni od dneva objave.
10. člen 
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
11. člen 
Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju.
12. člen 
Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Po ocenitvi vlog pripravi strokovna komisija predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
13. člen 
Predlog prejemnikov sredstev ter razdelitve razpisanih sredstev predloži strokovna komisija skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga strokovne komisije, izda sklepe o dodelitvi sredstev oziroma ne-dodelitvi sredstev. Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava upravičencu.
Predlog prejemnikov sredstev ter razdelitve razpisanih sredstev predloži strokovna komisija skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga strokovne komisije, izda sklepe o dodelitvi sredstev oziroma ne-dodelitvi sredstev. Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava upravičencu.
Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi ali ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan.
14. člen 
Župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo. V pogodbi se opredeli pogodbene stranke, namen, za katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo sredstev, navede pravice in obveznosti pogodbenih strank, način nadzora nad namensko uporabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
15. člen 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga določila pogodbe, je Občina Sežana upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, in sicer v 30 dneh od prejema poziva za vračilo.
VII. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2015-8
Sežana, dne 14. maja 2015
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti