Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

59. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg

MINISTRSTVA

60. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
61. Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti

BANKA SLOVENIJE

62. Navodilo o spremembi Navodila o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

63. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

64. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici
65. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014
66. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije

OBČINE

Celje

67. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
68. Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje
69. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 9«
70. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
71. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II

Dol pri Ljubljani

72. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini Dol pri Ljubljani
73. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani
74. Ugotovitveni sklep o nadomestnem članu Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

Gorenja vas-Poljane

75. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj
76. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane
77. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
78. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

Kranj

79. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne
80. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne

Log-Dragomer

81. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Mežica

82. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mežica

Miren-Kostanjevica

83. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu

Murska Sobota

84. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2014

Naklo

85. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico

Rečica ob Savinji

86. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji
87. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji
88. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2014
89. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2014

Slovenska Bistrica

90. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
91. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
92. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Škofja Loka

93. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012

Železniki

94. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

95. Popravek Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti