Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

79. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne, stran 319.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD/ (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1), 22. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/1999, 19/2000), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo, 87/12), 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10, 32/12), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/2007), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 45/10, 36/12), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12), 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/2011), 17. člen Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/2011), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10, 2/13, 11/13), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/1999, Uradni list RS, št. 80/01), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) so Občinski svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 20. 3. 2013, Občinski svet Občine Radovljica na 24. seji dne 12. 6. 2013, Občinski svet Občine Bled na 14. seji dne 14. 5. 2013, Občinski svet Občine Gorje na 18. seji dne 23. 4. 2013, Občinski svet Občine Bohinj na 22. seji dne 28. 2. 2013, Občinski svet Občine Jesenice na 28. dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Žirovnica na 17. seji dne 28. 3. 2013, Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23. seji dne 27. 3. 2013, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 15. seji dne 8. 5. 2013, Občinski svet Občine Naklo na 17. seji dne 29. 5. 2013, Občinski svet Občine Preddvor na 21. seji dne 3. 4. 2013, Občinski svet Občine Jezersko na 13. seji dne 16. 4. 2013, Občinski svet Občine Šenčur na 19. seji dne 10. 4. 2013, Občinski svet Občine Škofja Loka na 21. seji dne 7. 3. 2013, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 16. seji dne 11. 4. 2013, Občinski svet Občine Železniki na 17. seji dne 28. 2. 2013, Občinski svet Občine Žiri na 13. seji dne 25. 4. 2013 in Občinski svet Občine Tržič na 20. seji dne 27. 3. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj; Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica; Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled; Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica; Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica; Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora; Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem; Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo; Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor; Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko; Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur; Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka; Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas; Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki; Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, in Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo javni zavod Gorenjske lekarne (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti.
(2) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljev;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami;
– druge določbe v skladu z zakonom.
3. člen
(ustanovitveni deleži)
Ustanoviteljice imajo na zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
+-------+---------------------------------+------------+
|1.   |Mestna občina Kranj       |26,554 %  |
+-------+---------------------------------+------------+
|2.   |Občina Radovljica        |9,451 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|3.   |Občina Bled           |4,244 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|4.   |Občina Gorje           |1,487 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|5.   |Občina Bohinj          |2,715 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|6.   |Občina Jesenice         |11,631 %  |
+-------+---------------------------------+------------+
|7.   |Občina Žirovnica         |2,119 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|8.   |Občina Kranjska Gora       |2,868 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|9.   |Občina Cerklje na Gorenjskem   |3,003 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|10.  |Občina Naklo           |2,348 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|11.  |Občina Preddvor         |1,494 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|12.  |Občina Jezersko         |0,338 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|13.  |Občina Šenčur          |3,948 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|14.  |Občina Škofja Loka        |10,924 %  |
+-------+---------------------------------+------------+
|15.  |Občina Gorenja vas - Poljane   |3,261 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|16.  |Občina Železniki         |3,348 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|17.  |Občina Žiri           |2,455 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
|18.  |Občina Tržič           |7,812 %   |
+-------+---------------------------------+------------+
4. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Gorenjske lekarne.
(2) Sedež zavoda je: Kranj, Gosposvetska ulica 12.
(3) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(4) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom, in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
5. člen
(žig zavoda)
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
2. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili in obsega:
1. izdajo zdravil na recept;
2. izdajo zdravil brez recepta;
3. magistralno pripravo zdravil.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
1. preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
2. izdajanje veterinarskih zdravil;
3. izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
4. svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
5. izdelovanje galenskih izdelkov, prehranskih dopolnil, homeopatskih izdelkov, izdelovanje kozmetičnih in drugih sredstev za izboljšanje zdravja in počutja ter njihovo trženje;
6. raziskovalna in izobraževalna dejavnost,
7. druge storitve za trg.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
20.420  Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.100  Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200  Proizvodnja farmacevtskih preparatov
47.110  Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
     pretežno z živili
47.730  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     farmacevtskimi izdelki
47.740  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
     prodajalnah
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
     področjih naravoslovja in tehnologije
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
     in usposabljanje
86.909  Druge zdravstvene dejavnosti.
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
3. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
(organizacijske enote zavoda)
(1) Zavod izvaja lekarniško dejavnost kot javno službo v lekarnah in njihovih podružnicah.
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti na določenem območju ter galenski in analizni laboratorij za izdelavo in preizkušanje magistralno in galensko izdelanih zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
4. ORGANI ZAVODA
8. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. Svet zavoda,
2. Direktor zavoda,
3. Strokovni svet zavoda.
9. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima 26 članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic: 18 članov;
– delavcev zavoda: 7 članov;
– uporabnikov: 1 član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(5) Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(6) Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda imajo pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– razpisuje in potrjuje popise sredstev,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ustanoviteljicam in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– odloča o nakupu nepremičnin v soglasju z ustanoviteljicami in predlaga prodajo nepremičnin ustanoviteljicam,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, lekarniških podružnic in priročnih zalog zdravil ter določa poslovni čas lekarn,
– s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom.
10. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje vseh ustanoviteljev.
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljic.
(4) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba z visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
(5) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
11. člen
(strokovno delo zavoda)
Strokovno delo zavoda vodi direktor zavoda.
12. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov.
5. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
13. člen
(premoženje zavoda)
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavod, mora zavod pridobiti soglasje občin ustanoviteljic.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
14. člen
(sredstva za delo zavoda)
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
6. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Del presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti se v skladu z veljavno zakonodajo nameni za nagrajevanje delavcev iz naslova poslovne uspešnosti. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti, zmanjšan za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij, mora zavod vplačati v proračune občin ustanoviteljic skladno z ustanovitvenimi deleži.
16. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
7. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
17. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
8. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMI
18. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa;
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
3. sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva;
4. zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom;
5. predloži občinam ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta.
(2) Ustanoviteljice:
1. v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe;
2. vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva;
3. usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva;
4. v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo ustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
9. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC
19. člen
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic)
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.
10. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
11. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
22. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
12. STATUSNE SPREMEMBE
23. člen
(statusne spremembe)
(1) Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice.
(2) Ustanoviteljice lahko odločijo, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod.
13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(opravljanje funkcije do izteka mandata)
Člani sveta zavoda, direktor zavoda in člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
25. člen
(uskladitev statuta)
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in statutom uskladiti v roku treh mesecev od uveljavitve statuta.
(3) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
26. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok objavi Mestna občina Kranj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Ostale občine ustanoviteljice objavijo odlok v svojih uradnih glasilih.
Št. 900-9/2013-3-41/04
Kranj, dne 20. marca 2013
Župan
Mestna občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
Št. 032-11/2013-5
Radovljica, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Radovljica
Ciril Globočnik l.r.
Št. 034-2/20013-7
Bled, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Št. 013-2/2013-10
Gorje, dne 23. aprila 2013
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.
Št. 160-7/2008-15
Bohinj, dne 1. marca 2013
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.
Št. 032-9/2013
Jesenice, dne 21. junija 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 032-0003/2010
Breznica, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
Št. 007-6/2013-1
Kranjska Gora, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
Št. 032-06/2010-114
Cerklje na Gorenjskem, dne 8. maja 2013
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
Št. 007-0021/2012-04
Naklo, dne 29. maja 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.
Št. S-237/21-os
Preddvor, dne 23. aprila 2013
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
Št. 121/13-os-13
Jezersko, dne 16. aprila 2013
Župan
Občine Jezersko
Jurij Markič l.r.
Št. 032-005/2013-2
Šenčur, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.
Št. 014-0008/2011
Škofja Loka, dne 7. marca 2013
Župan
Občine Škofja Loka
Miha Ješe l.r.
Št. 160-001/2013-001
Gorenja vas, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
Št. 015-2/2013-040
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.
Št. 18/2013
Žiri, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žiri
Janez Žakelj l.r.
Št. 404-20-9-2013
Tržič, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost