Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Ob-1045/14 , Stran 101
Ob-1045/14
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 29. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08, 81/12 in 8/13) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
1. Naziv koncedenta: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08, 81/12 in 8/13). 3. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana: Koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, na celotnem območju Občine Sežana in dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu. 4. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba po tem javnem razpisu se sklene za določen čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo v 120 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. 5. Postopek izbire koncesionarja Koncesionar za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana bo izbran na podlagi javnega razpisa. V primeru, da koncedent ne bi pridobil nobene prijave na ta razpis ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa. Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku bo opravila pet članska strokovna komisija, ki jo je imenoval župan z odločbo št. 351-54/2007-36. V imenu koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava Občine Sežana z upravno odločbo. Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz odloka, javnega razpisa in te razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava, ki bo prejel skupno najvišje število točk, doseženih po naslednjih merilih za izbor. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. 6. Merila za izbor koncesionarja Merila za izbor koncesionarja so: – cena (faktor iz zadnjega odstavka 24. člena odloka, ki je nižji od izhodiščnega 0,8), – znesek investicije, ki ga pokrije koncedent, in se ne pokriva iz prihrankov, – druge ekonomske ugodnosti ponudbe (investicije koncesionarja v novo javno razsvetljavo, brezplačna postavitev dec. okrasitev mesta ...), – reference ponudnika s področja gradenj in vzdrževanja razsvetljave, – odzivni čas, – trajanje odprave napake. Podrobnejši način ocenjevanja in vrednotenja prijav po navedenih merilih, je opredeljen v razpisni dokumentaciji. 7. Prijava Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse, v tem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in dokumente. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. Podrobnejša določila glede vsebine ponudbe, sestavine potrebne dokumentacije in dokazil so določena v razpisni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne prijave so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo 8. Sposobnost prijavitelja: V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …) in – da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, – da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje s tem, da je imel v zadnjih 6 mesecih vse obveznosti poravnane (t.j. v zadnjih 6 mesecih mora pravna oseba imeti neporavnane obveznosti 0 dni), da v zadnjih treh letih ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, da je imel v zadnjem letu najmanj 100.000 EUR čistega letnega prihodka, in da razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim pismom banke za pokrivanje investicije, – prijavitelj mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe, – prijavitelj mora predložiti dokazila o izvedbi referenčnih projektov s področja zagotavljanja prihrankov energije na področju cestne razsvetljave ali gradnje razsvetljave z vgrajenimi elementi inteligentne varčne cestne razsvetljave v višini najmanj 200.000 EUR v zadnjih dveh letih pred objavo razpisa, – da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavno zakonodajo in razpisno dokumentacijo. Ostali pogoji in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje javne službe (izbiro prijave) so določeni v razpisni dokumentaciji. 9. Zavarovanje za resnost ponudbe Prijavitelj je dolžan za resnost prijave na javnem razpisu, predložiti koncedentu bianko menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Garancijo za resnost prijave (menico) koncedent/naročnik unovči, če prijavitelj: – po odpiranju prijav svojo prijavo umakne, – ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe, – po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancijo za resnost prijave koncedent unovči pod pogoji iz prejšnjega odstavka, in sicer v višini 20.000 EUR. 10. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija (obrazci) je objavljena na spletnih straneh Občine Sežana. Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do vključno 21. 2. 2014, do 11. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 11. uro, na naslovu: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v sprejemni pisarni. Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej navedenem naslovu. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@sezana.si. 11. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki ali po elektronski pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljena pa bodo tudi na spletnem portalu Občine Sežana. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina@sezana.si ali na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, z oznako »Občina Sežana – koncesija za opravljanje GJS dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana«. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi na spletnem portalu Občine Sežana ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 12. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do datuma in ure navedenega v tem razpisu. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 27. 2. 2014, do 10. ure. Podrobnejša navodila glede oddaje in oblike prijav so določena v razpisni dokumentaciji. 13. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo 27. 2. 2014, ob 14. uri, v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Podrobnejši pogoji in način odpiranja in dela s prijavami je opredeljen v razpisni dokumentaciji. 14. Rok za izbiro koncesionarja, obveščanje: o izboru koncesionarja koncedent odloči v roku 30 dni od dneva javnega odpiranja ponudb in o izboru istega dne obvesti vse prijavitelje. 15. Drugo Podrobnejša navodila glede izvedbe postopka javnega razpisa, vsebine prijav, pogojev in meril za izbor, ocenjevanja prijav ter drugih vprašanj povezanih z izbiro koncesionarja na tem javnem razpisu, so določena v razpisni dokumentaciji. Oseba odgovorna za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom je Nataša Bandelj Mahnič.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost