Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 4102-5/2013-2 Ob-1088/14 , Stran 77
Št. 4102-5/2013-2 Ob-1088/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi z 2., 6. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sedežem Kotnikova ulica 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014
I. Predmet in cilji javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah. A. Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih devetih področjih: 1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja. Programi vključujejo materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, telefonsko svetovanje, informacijske in svetovalne programe, programe za obravnavo žrtev nasilja, programe za povzročitelje nasilja. 2. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ter drugih oblik zasvojenosti. Programi vključujejo programe terapevtskih skupnosti in druge programe, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), programe za vzporedno psihosocialno pomoč svojcem uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog (dnevni centri), programe sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, programe zmanjševanja škode (nizkopražne programe) za uživalce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave, programe zmanjševanja škode na področju drog med mladimi in mlajšimi odraslimi (pisarne za svetovanje in informiranje, dnevni centri), programe zmanjševanja škode na področju drog kot terensko delo, programe za osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni centri), programe zmanjševanja škode na področju alkohola za mladostnike (svetovanje s terenskim delom), programe na področju drugih oblik zasvojenosti (pisarne za svetovanje in informiranje, skupine za samopomoč). 3. Programi na področju duševnega zdravja. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe ter programe telefonskega svetovanja, nastanitvene programe; prehodne stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine), programe dnevnih centrov, centrov za svetovanje in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. 4. Programi za brezdomce. Programi vključujejo sprejemališča in dnevne centre s terenskim delom, nastanitvene programe (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, programe nastanitvene stanovanjske podpore). 5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju. Programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike, s težavami v odraščanju. 6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju. Programi vključujejo programe medgeneracijskih središč, dnevnih centrov za starejše, programe za pomoč osebam z demenco in pomoč njihovim svojcem, programe zagovorništva za starejše. 7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov. Programi vključujejo programe bivalne skupnosti podpornega bivanja za invalide, programe osebne asistence, dnevne centre, informacijske in svetovalne programe, prilagojene prevoze študentov invalidov ter programe koordinacije podpore in izvajanja pomoči in samopomoči. 8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe ter delo na terenu, dnevne centre, in informacijske in svetovalne programe ter delo na terenu. 9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in socialnemu vključevanju ranljivih skupin prebivalstva. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe ter delo na terenu, programe pomoči in samopomoči za ranljive skupine kot so: prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd. B. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani: – specializirani programi, ki vključujejo družinsko terapijo in pomoč otrokom, odraslim in družinam, ki so namenjeni razreševanju osebnostnih problemov (programi družinske terapije); – programi rejništva; – programi za prevoze, razen prevozov za študente invalide; – programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj; – programi, prijavljeni s strani samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb; – programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga; – programov, ki sicer izpolnjujejo vse splošne pogoje ter dosegajo zadostno število točk, če na določenem regijskem območju že obstaja program, ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministra o izboru večletnih programov (sklep št: 4102-3/2009-13 z dne 19. 2. 2010, sklep št. 01203-3/2007-26 z dne 21. 12. 2011, št. 4102-3/2011-23 z dne 24. 5 2012 in sklep št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 2013). Ministrstvo šteje, da je posamezno regijsko območje določeno v teritorialnih mejah statističnih regij; – programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja s strani ministrstva znaša manj kot 12.000,00 EUR glede na izračune iz tega javnega razpisa; in bodo zavrnjeni. C. Sofinancirani bodo programi v okviru dveh sklopov, in sicer kot B in C programi Prijavitelj lahko prijavi programe v okviru obeh sklopov. Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom, mora izvesti program v obsegu in vsebini, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji. B programi V ta sklop sodijo programi, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto, obdobje trajanja delavnice), v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so vključeni v delo programa in katerih ocenjena višina sofinanciranja s strani ministrstva znaša 12.000,00 EUR ali več. Namen programov je pridobivanje novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih znanj in učenje socialnih veščin, izvajajo pa se s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev. Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program. C programi, ki se izvajajo v obdobju od leta 2014 do 2018 V ta sklop sodijo programi, katerih uporabniki so praviloma vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program je posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan ali so organizirani kot mreža programov enega izvajalca v več regijah. Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže uporabnika oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Ti programi se že uspešno izvajajo in za njihovo izvajanje je potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost in stabilnost programa, zato se lahko za ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, določene s tem javnim razpisom. Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program. Ministrstvo lahko v primeru, če proračun Republike Slovenije v letu, ko se iztečejo pogodbe o sofinanciranju petletnih programov z izbranimi izvajalci, izvajanje programa podaljša za nekaj mesecev, in sicer do novega razpisa, ki bo objavljen na podlagi sprejetega proračuna. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu A. Splošni pogoji za vse prijavljene programe (B in C programi): 1. Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah, ki: – so registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma – imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva v javnem interesu na področju družinske politike oziroma – so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije. 2. Prijavljeni program spada v eno izmed naštetih vsebin iz I. poglavja tega javnega razpisa. 3. Ob vložitvi prijave se program na območju Republike Slovenije že izvaja. 4. Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko znaša največ 80% vrednosti programa. 5. Prijavljeni program mora imeti zagotovljene ustrezne prostore in v primeru terenskega dela prilagojeno vozilo. 6. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del javne službe. 7. Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in število zaposlenih, kot je določeno v točki C VII. poglavja tega javnega razpisa. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančni načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni izvajanju programa; razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega javnega razpisa). 8. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek (možnost pritožbe), uporabniki pa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu in postopkom pritožbe. 9. Prijavitelj ima zagotovljeno najmanj 20% sofinanciranje programa, kar dokazuje z ustreznimi dokazili. 10. Prijavitelj vodi evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov. 11. Program ima zagotovljeno supervizijo s strani supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem programu, za katerega opravlja supervizijo. 12. Prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev. Če so bile ob pregledih poročil ali v nadzorih ugotovljene nepravilnosti, zaradi katerih so morali prijavitelji ministrstvu vrniti 50% ali več sredstev, se prijavitelj dve leti od dneva poravnave obveznosti ne more prijaviti na razpis za sofinanciranje programa. B. Poseben pogoj za B programe B programi morajo imeti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 2014., ali verifikacijo Socialne zbornice Slovenije. C. Posebni pogoji za C programe 1. Program se izvaja že vsaj tri leta, pri čemer so dovoljene manjše modifikacije programa. Gre za program istega izvajalca ali za program, ki je bil sporazumno prenesen na novega izvajalca. 2. Programi, ki se že uspešno izvajajo, morajo imeti verifikacijo Socialne zbornice Slovenije. Prijavitelj B in C programov mora predložiti dokazila, da ima zagotovljene prostore za izvajanje programa. 3. Strokovni vodja programa mora biti zaposlen za polni delovni čas. 4. Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV) z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva. 5. Prijavitelj ima finančno podporo lokalne skupnosti. 6. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2012 izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti programu priložen sprejet program pokritja v naslednjih letih. 7. Proti prijavitelju ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in prijavitelj ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja so navedena v VIII. poglavju tega javnega razpisa. III. Merila za izbor B in C programov Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 ali več točk. Maksimalno število točk za B programe (osnovna in dodatno merilo) je 50. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih 50 točk ne bodo zbrali vsaj 35 točk. Maksimalno število točk za C programe (osnovna in dodatni merili) je 55 točk. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih 55 točk ne bodo zbrali vsaj 35 točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, presegla razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih merilih dosežejo višje skupno število točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih meril doseže 0 točk, bo zavrnjen. V primeru, da bo več programov doseglo enako število točk, bodo imeli prednost programi z višjim številom točk pri merilih št. 1, 2, 3, 5, 9, 7, pri čemer se upoštevajo merila v navedenem vrstnem redu. Merila za ocenjevanje so: 1. Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa: – izpolnjuje v celoti (8 točk), – izpolnjuje v večji meri (5 točk), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni: – izpolnjuje v celoti (5 točk), – izpolnjuje delno (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa in število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa: – izpolnjuje v celoti (8 točk), – izpolnjuje v večji meri (5 točk), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 4. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa: – program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev s strani zunanjega izvajalca in uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (6 točk), – program ima druge načine merjenja ciljev znotraj organizacije, iz katerih se lahko preveri rezultate delovanja programa in uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (4 točke), – v programu se samo delno uporabljajo nekateri določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa in uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2 točki), – program nima izdelane evalvacije za doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa ali uporabniki programa aktivno ne sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0 točk). 5. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (po številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja programa): – program ima ustrezno kadrovsko strukturo; in sicer so v programu zaposlene osebe, ki imajo izobrazbo po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali so v programu zaposleni laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe in imajo opravljen preizkus usposobljenosti s področja socialnega varstva (4 točke), – program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo; in sicer so v programu zaposleni laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe in nimajo opravljenega preizkusa usposobljenosti s področja socialnega varstva (1 točka), – program nima kadrovske strukture iz prve in druge alineje tega merila (0 točk). 6. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev: – prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30% programa (6 točk), – prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 25% programa (4 točke), – prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 30% programa s strani drugih virov (2 točki), – prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju v nižji vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah s strani lokalnih skupnosti ali drugih virov (0 točk). 7. Prijavitelj je v zadnjih treh letih pridobil sredstva na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih: – prijavitelj je pridobil sredstva (2 točki), – prijavitelj ni pridobil sredstev (0 točk). 8. Izvajalci programa so prostovoljci: – v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (3 točke), – v program so vključeni prostovoljci, vendar niso vključeni kontinuirano (1 točka), – v programu ni prostovoljcev (0 točk). 9. Prijavitelj programa ima status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali na področju izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva ali status invalidske organizacije: – prijavitelj programa ima status (3 točke), – prijavitelj programa nima statusa (0 točk). Dodatno merilo za ocenjevanje B programov: 1. Prijavitelj programa je bil v letu 2013 sofinanciran kot enoletni program s strani našega ministrstva: – prijavitelj je bil v letu 2013 sofinanciran kot enoletni program (5 točk), – prijavitelj ni bil v letu 2013 sofinanciran kot enoletni program (0 točk). Dodatni merili za ocenjevanje C programov sta: 1. V programu se omogoča izvajanje prakse in drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce in sodelavce po 69. in 70. členu ZSV (dokazilo: potrdilo fakultete): – v programu se omogoča izvajanje prakse in drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce in sodelavce (2 točki), – v programu se ne omogoča izvajanje prakse in drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce in sodelavce (0 točk). 2. Program je bil že sofinanciran kot večletni program v okviru prejšnjih razpisov: – program je že bil sofinanciran kot večletni program 2 obdobji ali več (8 točk), – program je že bil sofinanciran kot večletni program 1 obdobje (6 točk), – program še ni bil sofinanciran kot večletni program (0 točk). IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2014 je 1.900.000,00 EUR za vse programe skupaj. Za B programe so predvidena sredstva v okvirni višini 900.000,00 EUR in za C programe v okvirni višini 1.000.000,00 EUR. Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najvišje število točk, do porabe navedenih sredstev za posamezen sklop programov. V primeru, da ostanejo neporabljena predvidena sredstva za programe C, se ta sredstva prerazporedijo za B programe. Programi se bodo financirali v okviru programa 2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer iz proračunskih postavk: 2485, 4072, 4074, 4075 in 5821. Način sofinanciranja za C programe v obdobju od leta 2014 do 2018: Za leto 2014 bo višina sredstev sofinanciranja za C programe določena s sklepom o izboru programov iz XII. poglavja tega javnega razpisa. Za obdobje od leta 2015 do leta 2018 bo za izbrane C programe zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po izračunih iz tega javnega razpisa, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu. V primeru, da se bodo zmanjšala sredstva, bo predstojnik ministrstva izdal poseben sklep. Višina sredstev za stroške dela in posredne stroške v posameznem letu se z letno pogodbo določi glede na višino sredstev, ki bo objavljena v javnem razpisu za posamezno tekoče leto. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo izda soglasje k spremembam. V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena za stroške nastale do 31. 12. 2014, razen na podlagi predhodnega zaprosila izbranega prijavitelja programa za izdajo soglasja za podaljšanje obdobja porabe sredstev zaradi izjemnih okoliščin in pridobljenega soglasja s strani ministrstva, kot je določeno s pogodbo o sofinanciranju programa. V nasprotnem primeru mora izvajalec neporabljena sredstva vrniti. VI. Vrsta stroškov Programi lahko s strani ministrstva prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh predvidenih odhodkov programa iz tabele v razpisni dokumentaciji: Predvideni prihodki in predvideni odhodki v letu 2014. Upravičeni stroški Stroški so upravičeni, če: – so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa; – so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo o plačilu; – so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; – nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi. V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni naslednji stroški: – stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela); – posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa: stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih, stroški telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, računovodskih storitev, pisarniškega materiala, prehrane uporabnikov, stroški tiska, distribucije ipd. Neupravičeni stroški so: – nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij; – nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.; – amortizacija nepremičnin in opreme; – dolgovi in stroški obresti na dolgove; – materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu; – drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na javni razpis. VII. Način določanja višine sofinanciranja programov Ministrstvo bo programom, ki bodo v skladu z merili za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva za stroške dela oseb in posredne stroške. Stroški dela oseb se izračunajo po naslednjih osnovah: Osnove Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni delavec po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva. Stroški dela za vodje programa se odmerijo samo v večletnih programih – C programi. Strokovni delavci po tem razpisu so strokovni delavci po 69. členu ZSV (strokovni delavci so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva). Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, pravne, sociološke, zdravstvene smeri-smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu. Laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe so po tem razpisu vsi delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, ki nimajo ustrezne smeri izobrazbe po prejšnjem odstavku. Laični delavci z vključno V. stopnjo izobrazbe so po tem razpisu vsi delavci s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe. Pri B programih se odmerja stroške dela samo za strokovne in laične delavce. Pri C programih se odmerja stroške dela za vodjo programa, strokovne delavce in laične delavce. Stroški Izbranim B in C programom bodo na zahtevo odobreni posredni stroški (določeni v VI. poglavju tega javnega razpisa) v pavšalu do 10% priznanih stroškov dela oseb. Izbranim namestitvenim programom (materinski domovi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja, terapevtske skupnosti, komune, reintegracijski centri, stanovanjske skupine za odvisnike, zavetišča za brezdomce, namestitveni programi za brezdomce, zavetišča za brezdomne uživalce drog) se na zahtevo priznajo posredni stroški v pavšalu do 20% priznanih stroškov dela oseb. Izbranim programom za prilagojene prevoze študentov invalidov se v pavšalu priznajo posredni stroški v višini do 30% priznanih stroškov dela oseb. Izračuni Prijavitelj lahko prijavi program z manjšim obsegom, kot je določeno v izračunih, vendar ne manj od polovice. V tem primeru se mu odmeri strošek dela za polovično vrednost stroška dela oseb in drugih stroškov. 1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja: a. Za programe materinskih domov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 5 do 6 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se glede na število uporabnikov odmeri strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca odmeri laični delavec s V. stopnjo izobrazbe. b. Za programe varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 3 do 5 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se glede na število uporabnikov odmeri strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca odmeri laični delavec s V. stopnjo izobrazbe. V primeru, da izvajalec izvaja program na več lokacijah, se za vsako lokacijo odmeri strokovnega vodjo programa. c. Pri programih za obravnavno žrtev nasilja (informacijskih in svetovalnih programih) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur delovanja programa na dan in najmanj 35 kontinuirano in 200 občasno vključenih uporabnikov na leto. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj šestih mesecev v program vključen najmanj 2 ure tedensko. d. Pri programih za povzročitelje nasilja se odmeri strošek dela za 2 strokovna in 1 laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe za najmanj 120 kontinuirano vključenih uporabnikov na leto, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 8 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 2 uri tedensko. e. Za programe, v katerih poteka delo v obliki skupin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri 700,00 EUR na skupino (skupina šteje od 8–12 uporabnikov). 2. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma, osebam, ki imajo težave na področju motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti: 2.1. Visokopražni programi: a. Za visokopražne programe, namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez drog – terapevtske skupnosti, ki temeljijo na strokovni psihosocialni obravnavi, v katerih gre za 24-urno obravnavo uporabnikov, se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca in 2,5 laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za 8 vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer sta drugi in tretji laični delavec lahko tudi s V. stopnjo izobrazbe. Pri nočnem delu se upošteva 150% stroškov dela na zaposlenega. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden. b. Za (visokopražne) strukturirane celodnevne terapevtske programe brez nastanitve se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca in 2 laična delavca s V. stopnjo izobrazbe za najmanj 8 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 2,5 ure neposrednega dela na družino uporabnika na teden. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 8 ur dnevno. c. Za sprejemne centre visokopražnih programov, ki poleg informiranja in svetovanja, motivirajo in spodbujajo uporabnike za abstinenco in spremembo načina življenja, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 15–20 različnih uporabnikov na mesec. Namesto strokovnega delavca se lahko upošteva tudi laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci) se upoštevajo v razmerju 1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden. d. Za programe, namenjene preprečevanju razvoja različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih otrocih in mladostnikih z različnimi težavami v odraščanju, se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca (namesto drugega strokovnega delavca se lahko upošteva tudi laični delavec s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na najmanj 25 različnih uporabnikov mesečno (od tega 15 kontinuirano vključenih), pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 8 ur, vendar ne več kot 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre) se upoštevajo v razmerju 1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden. 2.2. Programi zmanjševanja škode (nizkopražni programi za uživalce prepovedanih drog kamor sodijo: dnevni centri, svetovalnice, terensko delo, sprejemališča in zavetišča za brezdomne uživalce drog …): a. Za programe zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, se odmeri za strošek dela za največ 2 strokovna delavca in 1 laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe za najmanj 15 vključenih uporabnikov mesečno. b. Za nizkopražne programe za uživalce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave (dnevni centri ali terensko delo) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, vendar največ za 2 zaposlena na enoto (1 strokovni delavec in 1 laični delavec) za najmanj 30 kontinuirano in 20 občasno vključenih uporabnikov na teden, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko. 2.3. Programi povezani z alkoholizmom: a. V programih za osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni centri), se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega delavca in ½ laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 25 kontinuirano in 25 občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko. b. Pri programih zmanjševanja škode zaradi uživanja alkohola za mladostnike in svetovanje s terenskim delom se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 200 kontinuirano ali občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je program (pisarne ali terenskega dela) posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. 2.4. Programi na področju drugih oblik zasvojenosti (svetovalnice …): a. Za programe, namenjene identifikaciji in delu s posamezniki in skupinami z večjo stopnjo tveganja za razvoj težav, povezanih z motnjami na področju drugih oblik zasvojenosti (motnje hranjenja, igre na srečo, zasvojenost z internetom idr …), se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano vključenih uporabnikov in 25 občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je program (dnevnega centra ali delovanje pisarne za svetovanje in informiranje) posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko. 2.5. Ostali programi: a. Za programe, v katerih poteka delo v obliki skupin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri 700,00 EUR na skupino. 3. Programi na področju duševnega zdravja: a. Pri prehodni stanovanjski skupini (4–7 uporabnikov) se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega delavca na stanovanjsko skupino. V primeru več stanovanjskih skupin je lahko drugi zaposleni laični delavec. b. Pri odprtih stanovanjskih skupinah (4–7 uporabnikov) se odmeri za strošek dela za 0,5 strokovnega delavca na stanovanjsko skupino. c. Za dnevne centre se odmeri strošek za 1 strokovnega delavca za najmanj 30 vključenih uporabnikov na dan, od tega 12 kontinuiranih, pri čemer je program za posameznega uporabnika odprt vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se strošek za največ 2 zaposlena na posamezno lokacijo izvajanega programa. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 4 ure tedensko. d. Za programe psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela (PIS) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 30 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je delovanje pisarne posameznemu uporabniku dosegljivo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 1 zaposlenega na posamezno lokacijo izvajanega programa. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev najmanj 4 ure tedensko vključen v program. e. Pri programih telefonskega svetovanja se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur telefonskega svetovanja dnevno in najmanj 4000 klicev na leto (v navedeno število niso všteti čakalni klici). Prizna se strošek največ za 1 zaposlenega na posamezni program. 4. Programi za brezdomce: a. Za sprejemališča in dnevne centre z dnevno obravnavo in terenskim delom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, vendar največ strošek za 3 zaposlene na dnevni center, pri čemer je lahko drugi ali tretji delavec laični delavec. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko. b. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in z nočnim dežurstvom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 uporabnikov mesečno. Delo v nočnem času se vrednoti v višini 150% stroškov dela, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec laični delavec, vendar se ne prizna strošek za več kot 6 zaposlenih na zavetišče. c. Za zavetišče s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa se odmeri strošek dela za 1,5 laičnega delavca za najmanj 10 uporabnikov mesečno, vendar ne več kot strošek za 2 zaposlena na program, pri čemer je drugi delavec lahko laični delavec s V. stopnjo izobrazbe. Delo v nočnem času je vrednoteno v višini 150% stroškov dela. d. Za programe nastanitvene stanovanjske podpore se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko. 5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, ter programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju: a. Za dnevne centre za otroke in mladostnike se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano in najmanj 20 občasno vključenih uporabnikov mesečno, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek več kot za 2 zaposlena, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec s V. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 5 ur tedensko, za občasnega pa se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 5 ur mesečno. 6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: a. Za programe medgeneracijski središč, ki vključuje organizacijo dnevnih aktivnosti, posredovanje informacij, telefonsko svetovanje, izobraževanje, osveščanje in svetovanje, skrbijo za koordinacijo aktivnosti med različnimi izvajalci na področju starejših, za razvoj prostovoljstva in za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, se odmeri strošek dela za 1 koordinatorja (strokovni delavec ali laični s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) za nad 1.000 vključenih uporabnikov letno na medgeneracijsko središče, pri čemer je center posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za več kot 1 zaposlenega na posamezno medgeneracijsko središče. Ministrstvo sofinancira eno medgeneracijsko središče v posamezni statistični regiji. b. Za programe dnevnih centrov za starejše se odmeri strošek dela za 1/2 strokovnega delavca ali laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 400 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za več kot 1 zaposlenega. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko. c. Pri programih pomoči za osebe z demenco in pomoči njihovim svojcem se odmeri strošek dela za 0,5 koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na najmanj 35 skupin in 260,00 EUR za posamezno skupino. 7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov: a. Za bivalne skupnosti podpornega bivanja za invalide, ki so gibalno ovirani in potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju vsakodnevnih opravil, se odmeri strošek dela za 0,25 strokovnega delavca in največ 1,5 laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe za 4 vključene uporabnike v program na dan. b. Pri programih osebne asistence za gibalno ovirane se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca (koordinator) na 16–20 uporabnikov na 40 ur vključenosti uporabnika na teden pri izvajanju progama, pri čemer je lahko vsak naslednji zaposleni delavec laični delavec s V. stopnjo izobrazbe. c. Pri dnevnih centrih za gibalno ovirane invalide se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar največ 2 zaposlena na dnevni center, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec. Za senzorno ovirane invalide se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 20 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar strošek za največ 1 zaposlenega na dnevni center. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko. d. Pri informacijskih in svetovalnih programih, programih koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in samopomoči se odmeri strošek dela za 0,5 strokovnega delavca na najmanj 120 uporabnikov kontinuirano vključenih v programu, vendar največ za 1 zaposlenega v programu. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko. e. Za prilagojene prevoze težje ali težko gibalno oviranih študentov invalidov, ki ne morejo uporabljati javnega prevoznega sredstva, oziroma potrebujejo prilagojen prevoz, se odmeri strošek dveh laičnih delavcev s V. stopnjo izobrazbe za upravljanje prilagojenega vozila v katerem se lahko prevaža vsaj 4 osebe na invalidskem vozičku, istočasno, za najmanj 40 kontinuirano vključenih uporabnikov. Za kontinuiranega uporabnika se šteje oseba, ki ima status študenta in je redno vključena v študijski proces. 8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov: a. Za dnevne centre se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano vključenih uporabnikov na teden, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 5 ur, vendar ne več kot za 1,5 zaposlenega. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko. b. Za ostale programe (informacijski in svetovalni programi ter delo na terenu) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 1600 ur neposrednega dela z uporabnikom na leto. 9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi in socialnemu vključevanju ranljivih skupin prebivalstva (prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd.). a. Pri teh programih se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe na najmanj 1600 ur neposrednega dela z najmanj 240 uporabniki, vendar ne več kot 2 zaposlena na program. b. Za programe, v katerih poteka delo v obliki skupin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev se odmeri 700,00 EUR na skupino. VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave 1. Prijava mora obvezno vsebovati: – Izpolnjen obrazec 2014-B ali obrazec 2014-C – prijava na razpis; – dokazila o 20% sofinanciranju prijavljenega programa, z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na prijavljeni naslov programa. Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi o sofinanciranju za leti 2013 in 2014 (s strani Zavoda RS za zaposlovanje, drugih državnih organov, lokalnih skupnosti, sredstev s strani EU, donatorske pogodbe, sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). Lastni viri sofinanciranja iz drugih dejavnosti izvajalca so izkazani prilivi na TRR prijavitelja in sklep prijavitelja organa o sofinanciranju programa iz navedenih sredstev za B in C programe; – za B programe zahtevo/potrdilo o vlogi za pridobitev mnenja Socialne zbornice Slovenije ali verifikacijo Socialne zbornice Slovenije; – prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje B programov, je dolžan predložiti mnenje Socialne zbornice Slovenije do 1. 4. 2014. Šteje se, da je mnenje prispelo pravočasno, če je do zadnjega dne roka za oddajo oddano do 14. ure v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddano na pošti kot priporočena pošiljka; – fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi za strokovne delavce po ZSV in laične delavce za B in C programe (za vse zaposlene, ki so jih prijavili v programu za sofinanciranje sofinancirane s strani ministrstva); – dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje programa (pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške knjige, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov), v primeru terenskega dela fotokopijo prometnega dovoljenja za prilagojeno vozilo za B in C programe; – za C programe – fotokopijo pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa za polni delovni čas, kar dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi; – fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije; – za C programe – fotokopijo delovne knjižice, izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009; če zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, potrdilo delodajalca o številu let delovne dobe ali drugo ustrezno potrdilo za vodjo programa za C programe; – za C programe fotokopijo potrdila fakultete o obvezni praksi študenta oziroma študentov; – za C programe verifikacijsko listino ali verifikacijsko poročilo Socialne zbornice Slovenije; – za C programe – dokazila o finančni podpori lokalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju programa, dokazilo o brezplačnem najemu prostora ali najemu prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti); – za C programe, katerih s strani AJPES-a potrjeni računovodski izkazi za leto 2012 izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki – s strani pristojnega organa prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih; – če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da prijavitelj ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa humanitarne organizacije ali statusa invalidske organizacije ali statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali statusa društva v javnem interesu na področju družinske politike, predloži temeljni akt oziroma statut, iz katerega je razvidna njegova dejavnost ali naloge, ki jih opravlja; – druga dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje svoje izjave v prijavi na ta razpis. 2. Ministrstvo bo pridobilo: – obvestilo AJPES-a o identifikaciji izvajalca iz prve alineje 1. A točke II. poglavja; – odločbo o statusu prijavitelja iz druge alineje 1. A točke II. poglavja; – potrjene računovodske izkaze za leto 2012 od AJPES-a za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje C programov; – kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovne delavce; – dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. 3. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. poglavja. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo biti predložene na način iz 4. točke tega poglavja z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«. 4. Prijave je treba poslati za vsak program posebej v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva 2014. Vsebina javnega razpisa: __________(napišite, pod katero vsebinsko točko javnega razpisa se prijavljate); način sofinanciranja: _______ (napišite, za kateri sklop sofinanciranja se prijavljate: program B ali C)«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln naslov prijavitelja. 5. Vsak posamezni program mora biti skupaj z zahtevano dokumentacijo predložen v posebni kuverti. Prijave z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka in prijavitelju vrnjene! 6. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju. IX. Rok za oddajo prijave Rok za oddajo prijave za C programe je 7. februar 2014, rok za B programe je 17. februar 2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka. Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne in bodo izločene iz nadaljnjega postopka ter upravičencu vrnjene neodprte. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. X. Odpiranje Strokovna komisija bo z odpiranjem prispelih prijav za C programe začela dne 11. februarja 2014 in za B programe dne 20. februarja 2014, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28 v Ljubljani. Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis prispelo več kot 5 za C programe in več kot 20 B prijav za B programe, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani ministrstva, rubrika »novice«, dan pred datumom odpiranja. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da prijave dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo prijaviteljem posredovan s priporočeno pošto, na naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene. V primeru, da bo prijavitelj samostojni podjetnik ali gospodarska družba, bo prijava zavržena. XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril tega javnega razpisa. Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa, bo prijava zavrnjena. V primeru, če bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje s strani ministrstva za manj kot 12.000,00 EUR oziroma bo prijava ocenjena na manj kot 12.000,00 EUR, bo prijava zavržena. Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog programov za sofinanciranje. O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva. Sklepi o izboru so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev. XII. Rok za izdajo sklepa Predstojnik ministrstva bo izdal sklep o izboru C programov predvidoma do konca februarja 2014, sklep o izboru B programov pa predvidoma do konca aprila 2014. Prijaviteljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo ministrstvo izdalo sklepe. Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo ministrstvo. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci. XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem obrazcu: obrazec 2014-B ali obrazec 2014-C, ki so dosegljivi na spletni strani ministrstva (javna naročila / javni razpisi). 2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/369-77-62 (Marjeta Ferlan Istinič), 01/369-77-82 (Karmen Mitrovič), 01/369-77-50 (mag. Borut Grabrijan), ob ponedeljkih, sredah in petkih, od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure. 3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo organizirano dne 31. januarja 2014, v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150, Ljubljana, in sicer ob 9. uri za C programe in ob 11. uri za B programe.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost