Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 331-30/2007/65 Ob-1116/14 , Stran 73
Št. 331-30/2007/65 Ob-1116/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12 in 63/13) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (ES) z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 649/2013 z dne 8. julija 2013 o odstopanju od Uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede znižanja zneskov pomoči za pozno predložene enotne zahtevke v zvezi z visokogorskimi pašniki v goratih predelih Avstrije za leto 2013 (UL L št. 188 z dne 9. 7. 2013, str. 5)(v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 14. 6. 2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), objavlja
spremembo V. javnega razpisa
za Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči
1. V V. javnem razpisu za ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2014 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči (Uradni list RS, št. 107/13, v nadaljevanju: javni razpis), se v preglednici k poglavju 1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU, besedilo prve, pete in šeste vrstice spremenijo tako, da se glasijo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. V javnem razpisu se v poglavju 4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme besedilo točke 4.2.1.1 spremeni tako, da se glasi: 4.2.1.1 Podpora se nanaša samo na nakup bobnastih namakalnikov. Kolikor bo vlagatelj namakal vsaj 4 ha kmetijskih zemljišč v uporabi na območju velikega oziroma malega namakalnega sistema je upravičen do nakupa enega bobnastega namakalnika. Za nakup dveh bobnastih namakalnikov mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 14 ha kmetijskih zemljišč, za nakup treh bobnastih namakalnikov mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 24 ha kmetijskih zemljišč, za nakup štirih bobnastih namakalnikov mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 34 ha kmetijskih zemljišč, za nakup petih bobnastih namakalnikov pa mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 44 ha kmetijskih zemljišč na območju velikega oziroma malega namakalnega sistema. 3. V poglavju 4.2.3 Naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo, se v točki 4.2.3.1 briše izraz »individualnih«, točka 4.2.3.2 se briše, ostale točke v tem poglavju pa se ustrezno preštevilčijo. 4. V javnem razpisu se v poglavju 10. ROK IN NAČIN PRIJAVE besedilo točke 10.1 spremeni tako, da se glasi: 10.1 Skladno s prvim odstavkom 109.a člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis vnesti v elektronski sistem in natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali oddati v vložišču ARSKTRP, in sicer od 22. 1. 2014 do vključno 12. 2. 2014, do 24. ure. Vse ostale določbe javnega rapisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost