Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

72. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini Dol pri Ljubljani, stran 307.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/011), 36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 16. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini Dol pri Ljubljani
Splošne določbe
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe;
– območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov;
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– javna pooblastila koncesionarju;
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabno javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo;
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– viri financiranja javne službe;
– način plačila koncesionarja;
– nadzor nad izvajanjem javne službe;
– prenehanje koncesijskega razmerja;
– organ, ki opravi izbor koncesionarja;
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Predmet javne službe
3. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest;
– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih površin).
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje:
– odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;
– podhodov in nadhodov za pešce;
– kolesarskih stez in hodnikov za pešce;
– zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta.
Območje izvajanja javne službe, uporabniki in razmerja do uporabnikov
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine.
5. člen
(uporabniki in razmerja do uporabnikov)
Občinske ceste in druge prometne površine so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
6. člen
(pogoji)
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe in pogoje, ki jih določa ta odlok.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar so:
– pogoji, ki jih določa Zakon o javnem naročanju,
– tehnični pogoji – kandidat mora razpolagati z ustreznim številom objektov za izvajanje vzdrževalnih del, minimalno količino mehanizacije …,
– kadrovski pogoji – kandidat mora imeti zadostno število usposobljenih delavcev,
– ekonomski pogoji:
– kandidat mora izkazati, da je imel v preteklem koledarskem letu pred začetkom postopka podelitve koncesije skupni prihodek 200.000 EUR;
– kandidat ni imel v zadnjih šestih mesecih pred začetkom postopka podelitve koncesije blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov;
– da ima kandidat poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da je v obdobju zadnjih dveh let pred začetkom postopka podelitve koncesije kandidat pravočasno izpolnil vse zapadle obveznosti do koncedenta,
– reference – izvajanje istovrstnih del na javnih cestah v obsegu kot je razpisan,
– narejen predlog izvedbenega programa rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin z oceno stroškov,
– narejen predlog izvedbenega programa izvajanja zimske službe z oceno stroškov,
– narejen predlog izvedbenega programa obnovitvenih del na občinskih cestah in drugih prometnih površinah z oceno stroškov.
Splošni pogoji za izvajanje javne službe
7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje cest, in zakonom, ki ureja področje varnosti cestnega prometa, ter podzakonskimi akti, sprejetimi na njuni podlagi.
Obseg monopola
8. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na celotnem območju občine se podeli enemu koncesionarju za izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine iz 1. člena tega odloka.
9. člen
(trajanje koncesije)
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 5 let od sklenitve. Koncesija se podaljša v primeru, da občina še ni zaključila postopka izbora novega koncesionarja, do izdaje nove koncesijske odločbe, vendar najdlje za dobo enega leta.
Viri financiranja javne službe
10. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine.
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojna služba občinske uprave.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občine.
Prenehanje koncesijskega razmerja
12. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z odpovedjo;
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradi ali drugače pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti;
– če dejavnosti ne izvaja v skladu v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta;
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
16. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
Način podelitve koncesije
17. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine.
18. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili Zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ob smiselni uporabi zakona o javnem naročanju ali Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se ponovi.
19. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu ali zakona o javnih naročilih.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevat koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.
(3) Merila za izbor koncesionarja:
– cena storitve do 60 točk
– tehnična usposobljenost do 25 točk
– predlogi izvedbenih programov so za občino sprejemljivi in glede na stanje cest in proračuna izvedljivi do 10 točk
– ponujene dodatne ugodnosti (npr. brezplačno spomladansko čiščenje cest in pločnikov, brezplačno izvajanje nadzora nad stanjem cest …) do 5 točk.
Podrobnejša merila, po katerih naročnik izbira ekonomsko najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in vrednotena.
20. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek v skladu z določili zakona, ki ureja javno zasebno partnerstva in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine skladno z zakonskimi določili strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Organ, ki opravi izbor koncesionarja
21. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke v upravnem postopku.
(3) Občinska uprava je dolžna začeti postopek za podelitev koncesije najmanj šest mesecev pred potekom koncesijskega razmerja.
Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
22. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine. V koncesijski pogodbi se določi, da večino tveganja v zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar. Koncesionar prevzame odgovornost za stalno prevoznost cest v okviru svoje dejavnosti, izvzemši vse elemente, ki po splošnih pravilih pomenijo višjo silo oziroma razloge, ki so izven sfere njegovega vpliva.
Druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe
Prenos koncesije
23. člen
(prenos Koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
Višja sila
24. člen
(dolžnosti in pravice koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
25. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
Začasen prevzem
26. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način določen v koncesijski pogodbi.
Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
27. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
Zavarovanje odgovornosti za škodo
28. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam, in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
Končna določba
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 66/05 in 59/13).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-0001/2013-5
Dol pri Ljubljani, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost