Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

65. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014, stran 279.

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije – Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan (v nadaljevanju: Združenje SAZAS)
in
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, Združenje radiodifuznih medijev, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Rajko Djordjevič (v nadaljevanju GZS-MZ)
skleneta na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP)
S K U P N I S P O R A Z U M
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Stranki skupnega sporazuma uvodoma ugotavljata in se strinjata:
– da je Združenje SAZAS edina kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorsko pravico na avtorskih delih s področja glasbe, kot je to določeno v omenjenem dovoljenju;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami ščiti Združenje SAZAS;
– da se ta skupni sporazum sklepa skladno z ZASP in je plod medsebojnih pogajanj ter usklajevanj strank tega skupnega sporazuma;
– da je sestavni del tega skupnega sporazuma individualna pogodba o uporabi glasbenih neodrskih del v programih televizijskih postaj in obrazec SAZAS-5 (Letno poročilo o prihodkih izdajatelja televizijskega programa);
– da se s tem skupnim sporazumom in njegovimi sestavnimi deli določijo tarifa, pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo avtorskega nadomestila zviša, zniža ali oprosti ter rok in način plačila avtorskega nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS;
– da so avtorska nadomestila izračunana po tem skupnem sporazumu opredeljena v vrednostih brez pripadajočega davka na dodano vrednost, zaradi česar je potrebno na po tem skupnem sporazumu izračunane zneske avtorskih nadomestil prišteti še znesek davka na dodano vrednost;
– da se ta skupni sporazum sklepa za čas petih (5) let, z začetkom uporabe od 1. 1. 2014 in koncem 31. 12. 2018;
– da se za uporabnika po tem skupnem sporazumu šteje izdajatelj televizijskega programa, ki je vpisan v razvid medijev (skladno z ZMed), izjemoma pa tudi z izdajateljem povezana pravna oseba, vendar izključno v primeru, da kot taka neposredno na svoj račun prejema prihodke iz naslova televizijske dejavnosti za televizijski program izdajatelja, ki je vpisan v razvid medijev (skladno z ZMed);
– da se skladno s prejšnjo alinejo v nadaljevanju uporablja zgolj beseda uporabnik;
– da ta skupni sporazum velja za vse uporabnike avtorskih glasbenih del v televizijskih programih v Republiki Sloveniji, kot to določa ZASP;
– da se s sklenitvijo tega sporazuma zagotavlja zakonita uporaba repertoarja Združenja SAZAS v televizijskih programih, kot to določa ZASP;
– da bosta morebitne obveznosti uporabnikov, ki so nastale pred podpisom tega sporazuma, poizkušali urediti sporazumno.
GZS-MZ zagotavlja:
– da je v smislu 157. člena ZASP reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih del, za katere velja ta skupni sporazum;
– da je skladno z določbami ZASP pristojna za sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del, kot je ta skupni sporazum;
– da bo v roku desetih (10) delovnih dni po podpisu tega skupnega sporazuma Združenju SAZAS posredovala celoten seznam članov GZS-MZ Združenja radiodifuznih medijev; uporabnikov avtorskih glasbenih del v televizijskih programih;
– da bo kot reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih glasbenih del v televizijskih programih v roku desetih (10) delovnih dni po pričetku veljavnosti tega skupnega sporazuma pozvala vse uporabnike, da si nemudoma pridobijo dovoljenje za uporabo avtorskih glasbenih del v televizijskih programih, torej da sklenejo individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v programih televizijskih postaj z Združenjem SAZAS, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma in skladno z njo in s tem skupnim sporazumom pričnejo plačevati avtorska nadomestila.
Združenje SAZAS zagotavlja:
– da bo v roku petnajstih (15) delovnih dni po pričetku veljavnosti tega skupnega sporazuma vsem uporabnikom avtorskih glasbenih del v televizijskih programih v podpis posredovalo individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v programih televizijskih postaj s prilogo obrazcem SAZAS-5, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma;
– da bo skladno s tem skupnim sporazumom in skladno z individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v programih televizijskih postaj uporabnikom zaračunavalo avtorsko nadomestilo;
– da bo pridobljene podatke uporabnikov uporabilo le za namene, ki so določeni s tem skupnim sporazumom.
TARIFA
2. člen
Stranki skupnega sporazuma sta soglasni, da je osnova za izračun avtorskega nadomestila prihodek, ki ga uporabnik ustvari z uporabo zaščitenih glasbenih avtorskih del oziroma stroški povezani s to uporabo v povezavi z odstotkom ( %) glasbe znotraj oddajnega časa uporabnika.
Za izračun tarife po tem skupnem sporazumu se uporablja vsota naslednjih osnov:
a) Subvencije države in/ali občin za financiranje programskih vsebin, dotacije države in/ali občin, in/ali drugi prispevki države in/ali občin:
– En (1) odstotek ( %);
b) Letni poslovni prihodki oziroma vsota čistih prihodkov uporabnika od prodaje in drugih poslovnih prihodkov uporabnika (vir: AJPES).
Osnova b) se lahko zmanjša za osnovo a) ali/in osnovo c) ter za prihodek uporabnika, če uporabnik Združenju SAZAS dokaže, da je bil prihodek ustvarjen na podlagi drugih registriranih dejavnosti uporabnika, ki nimajo z javno uporabo avtorskih glasbenih del v televizijskem programu nič skupnega.
Na tako pridobljeno osnovo b) se avtorsko nadomestilo obračuna skladno s tarifo iz spodnje preglednice:
+--------------------------------+-----------------+
| Odstotek glasbe v oddajnem času|  Tarifa v %  |
+--------------------------------+-----------------+
|      0 %–33,33 %     |    2 %    |
+--------------------------------+-----------------+
|     33,33 %–66,66 %    |    3 %    |
+--------------------------------+-----------------+
|     66,66 %–100 %     |    5 %    |
+--------------------------------+-----------------+
c) RTV prispevek oziroma naročnina uporabnika ali druga oblika prispevka oziroma naročnine in/ali prihodki iz naslova plačljive televizije uporabnika:
– Tri (3) odstotke ( %).
V primeru, da je uporabnik obenem tudi izdajatelj radijskega programa, se višina tarife v osnovah b) in c) zviša za dvajset (20) odstotkov ( %), če prihodki radijskega programa predstavljajo manj kot polovico prihodkov obeh dejavnosti. Če prihodki radijskega programa predstavljajo več kot polovico prihodkov obeh dejavnosti, se višina tarife v osnovah b) in c) zviša za štirideset (40) odstotkov ( %).
V primeru, da je uporabnik obenem izdajatelj radijskega programa, se za namene določitve odstotka glasbe v oddajnem času upošteva povprečje odstotka glasbe v oddajnem času televizijskega programa in radijskega programa.
POPUSTI
3. člen
Združenje SAZAS v primeru sklenitve individualne pogodbe, skladno s tem skupnim sporazumom, uporabniku prizna popust za osnovi b) in c) 2. člena tega skupnega sporazuma in sicer v višini, kot izhaja iz spodnjih preglednic.
Tarifa iz osnove b) 2. člena tega skupnega sporazuma se doseže v petih letih, in sicer tako kot sledi:
+-----------+----------+---------+----------+---------+---------+
| Odstotek | Tarifa | Tarifa | Tarifa | Tarifa | Tarifa |
|  glasbe |  2014  |  2015 |  2016  | 2017  | 2018  |
| v oddajnem| s popusti|s popusti| s popusti|  s  |s popusti|
|  času  |  v %  |  v %  |  v %  | popusti |  v %  |
|      |     |     |     |  v %  |     |
+-----------+----------+---------+----------+---------+---------+
|0 %–33,33 %|  1 %  | 1,25 % | 1,50 % | 1,75 % |  2 %  |
+-----------+----------+---------+----------+---------+---------+
| 33,33 %– |  2 %  | 2,25 % | 2,50 % | 2,75 % |  3 %  |
| 66,66 % |     |     |     |     |     |
+-----------+----------+---------+----------+---------+---------+
|66,66 %–100|  4 %  | 4,25 % | 4,50 % | 4,75 % |  5 %  |
|   %   |     |     |     |     |     |
+-----------+----------+---------+----------+---------+---------+
Tarifa iz osnove c) 2. člena tega skupnega sporazuma se doseže v petih letih, in sicer tako kot sledi:
+------------+------------+------------+------------+-----------+
| Tarifa 2014| Tarifa 2015|Tarifa 2016 |Tarifa 2017 |Tarifa 2018|
| s popusti v| s popusti v|s popusti v |s popusti v |s popusti v|
|   %   |   %   |   %   |   %   |   %   |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
|   2 %  |  2,25 %  |  2,50 %  |  2,75 %  |  3 %  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
4. člen
Združenje SAZAS uporabniku, ki ima dokazan in javno razviden poseben status po klasifikaciji iz Zakona o medijih, to so izključno: televizijski programi posebnega pomena s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega televizijskega programa; ter kateremu letni poslovni prihodki oziroma vsota čistih prihodkov od prodaje in drugih poslovnih prihodkov (vir: AJPES) ne presegajo treh (3) milijonov evrov letno, za prva tri (3) leta po začetku uporabe tega skupnega sporazuma (od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016) prizna dodatni letni popust v višini štirideset (40) odstotkov ( %), za četrto (4) leto po začetku uporabe tega skupnega sporazuma letni popust v višini petinštirideset (45) odstotkov ( %) in za peto (5) leto po začetku uporabe tega skupnega sporazuma letni popust v višini petdeset (50) odstotkov ( %).
5. člen
Združenje SAZAS uporabnikom iz prejšnjega člena in uporabnikom, ki so vpisani v razvid medijev kot izdajatelj lokalnega ali regionalnega televizijskega programa, vendar brez statusa posebnega pomena, kot to določa Zakon o medijih, in njihovi letni poslovni prihodki oziroma vsota čistih prihodkov od prodaje in drugih poslovnih prihodkov (vir: AJPES), ne presegajo tristo petdeset tisoč (350.000,00) evrov, za namene določitve odstotka glasbe v oddajnem času ne bo upoštevalo oddajnega časa videostrani z glasbo.
Za preostale uporabnike po tem skupnem sporazumu Združenje SAZAS za namene določitve odstotka glasbe v oddajnem času, upošteva le petdeset (50) odstotkov ( %) oddajnega časa videostrani z glasbo.
Stranki tega skupnega sporazuma sta soglasni, da se za videostrani po tem skupnem sporazumu štejejo obvestila, ki so definirana v Zakonu o medijih in v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah oziroma programske vsebine, ki jih uporabnik oddaja med 01:00 in 05:00 uro.
Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za uporabnike, ki v svojem oddajnem času oddajajo več kot petindevetdeset (95) odstotkov ( %) videostrani z glasbo.
6. člen
Združenje SAZAS upošteva osem (8) odstotni ( %) popust na izračunano letno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem skupnim sporazumom in poravna letno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu aprilu za tekoče leto.
Združenje SAZAS upošteva pet (5) odstotni ( %) popust na izračunano letno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da višina letnega avtorskega nadomestila presega štiristo tisoč (400.000,00) evrov.
Združenje SAZAS upošteva deset (10) odstotni ( %) popust na izračunano letno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da višina letnega avtorskega nadomestila presega sedemsto tisoč (700.000,00) evrov.
Stranki tega skupnega sporazuma sta soglasni, da se popusti, ki se obračunavajo po tem skupnem sporazumu, med seboj ne seštevajo. To pomeni, da na izračunano osnovo iz 2. in 3. člena tega sporazuma Združenje SAZAS obračuna popust iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, na tako dobljeno osnovo pa popust iz prvega odstavka tega člena.
Stranki tega skupnega sporazuma sta soglasni, da popusti iz tega člena ne veljajo za minimalno letno tarifo, določeno v naslednjem členu.
MINIMALNA LETNA TARIFA
7. člen
V primeru, da vsota obračunanega avtorskega nadomestila na letni ravni po 2. in 3. členu tega skupnega sporazuma ne doseže letne višine avtorskega nadomestila, določenega v tem členu, se uporabniku obračuna minimalno avtorsko nadomestilo za posamezni televizijski program, kot izhaja iz spodnje preglednice:
+---------------------------------+-------------------------+
| Odstotek glasbe v oddajnem času |   Letna tarifa v €  |
+---------------------------------+-------------------------+
|      0 %–33,33 %      |     360,00 €    |
+---------------------------------+-------------------------+
|     33,33 %–66,66 %     |    3.600,00 €    |
+---------------------------------+-------------------------+
|     66,66 %–100 %     |    7.200,00 €    |
+---------------------------------+-------------------------+
V primeru, da uporabnik v svojem oddajnem času ne uporablja glasbe, torej je odstotek glasbe v oddajnem času na letni ravni enak nič, je uporabnik oproščen plačila avtorskega nadomestila po tem sporazumu.
Stranki tega skupnega sporazuma sta soglasni, da Združenje SAZAS znesek minimalne letne tarife usklajuje s stopnjo rasti inflacije na letni ravni, in sicer se uskladitev naredi vsako leto v mesecu januarju za tekoče leto.
KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Združenje SAZAS v primeru, da uporabnik, po predhodnem pisnem opozorilu Združenja SAZAS ali:
– ne sklene oziroma noče skleniti individualne pogodbe ali/in,
– ne posreduje verodostojnih potrebnih podatkov za izračun avtorskega nadomestila ali/in,
– ne posreduje verodostojne potrebne dokumentacije, ki vsebuje podatke o izvedenih oziroma uporabljenih avtorskih glasbenih delih na način kot to opredeljuje individualna pogodba,
obračuna avtorsko nadomestilo skladno z vsebino tega sporazuma. Kot osnovo za izračun letnega avtorskega nadomestila vzame letne poslovne prihodke oziroma vsoto čistih prihodkov od prodaje in drugih poslovnih prihodkov (vir: AJPES) uporabnika, s predpostavko sto (100) odstotkov ( %) uporabe glasbe v oddajnem času ter brez vseh popustov.
TRAJANJE SKUPNEGA SPORAZUMA
9. člen
Skupni sporazum skladno s 157/6. členom ZASP začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Skupni sporazum je sklenjen za obdobje petih (5) let od začetka uporabe tega skupnega sporazuma. V primeru, da stranki po preteku tega skupnega sporazuma ne skleneta novega skupnega sporazuma, se slednji molče podaljšuje vsakokrat za obdobje enega leta z višino tarife zadnjega leta veljavnosti tega skupnega sporazuma.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega skupnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene in usklajene v pisni obliki ter v obliki pisnega aneksa podpisane s strani obeh strank tega skupnega sporazuma.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V času veljavnosti tega skupnega sporazuma Združenje SAZAS ne sme uporabljati za uporabnike, ki so izrecno določeni po tem skupnem sporazumu, tarif in popustov, ki so drugačni od tarif in popustov, določenih s tem skupnim sporazumom.
V vseh primerih prenehanja tega skupnega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega skupnega sporazuma.
11. člen
Novi uporabnik bo Združenje SAZAS pisno obvestil o pričetku oddajanja in o vseh potrebnih podatkih za obračun avtorskega nadomestila po tem skupnem sporazumu v roku trideset (30) dni od pričetka oddajanja, v nasprotnem primeru se uporabijo določbe 8. člena tega skupnega sporazuma.
12. člen
Stranki skupnega sporazuma bosta morebitne spore primarno reševali po mirni poti in z medsebojnim usklajevanjem, v kolikor to ne bo mogoče, je pristojen z zakonom določen organ.
Stranki skupnega sporazuma bosta v primeru težav pri interpretacijah posameznih določb tega skupnega sporazuma skušali razlago doseči na način skupnega usklajevanja predstavnikov obeh strank tega skupnega sporazuma.
13. člen
Ta skupni sporazum je sestavljen v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka stranka skupnega sporazuma prejme po en (1) izvod.
Ljubljana, dne 14. januarja 2014
Gospodarska zbornica Slovenije –
Medijska zbornica
Združenje radiodifuznih medijev
Rajko Djordjevič l.r.
Predsednik
Trzin, dne 14. januarja 2014
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik
Upravnega odbora

AAA Zlata odličnost