Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 1/2014 Ob-1023/14 , Stran 137
Št. 1/2014 Ob-1023/14
Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 171/91-l, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 451/94 Odl.US: U-l-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-l-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delavnih razmerjih (21/13 – ZDR-1 in 78/13 – popr.) 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 25. člena Statuta Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah ter sklepa 11. korespondenčne seje sveta z dne 30. 12. 2013 prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za mandatno obdobje za katerega se prijavlja. Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost