Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 11/2014 Ob-1090/14 , Stran 138
Št. 11/2014 Ob-1090/14
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10 in 111/13), 7. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) in 13. ter 17. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) razpisuje javni natečaj za delovno mesto direktor/direktorica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD). 1. Pogoji: – najmanj visokošolska izobrazba druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetih pred 11. 6. 2004), – najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, – poznavanje področja dela sklada in sposobnost za organizacijo in vodenje dela, – kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna, – aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni* in najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni**. * Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. ** Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika. 2. Kandidat/kandidatka mora k prijavi na javni natečaj o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke priložiti: – program razvoja in vizijo dela sklada za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja ter vsebuje finančni, kadrovski in organizacijski vidik; – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe; – opis dosedanjih delovnih izkušenj in dokazila, s katerimi dokazuje pogoje iz druge in tretje alineje 1. točke; – dokazila o znanju slovenščine in svetovnega tujega jezika iz pete alineje 1. točke, – potrdilo o nekaznovanosti. Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta, s predvidenim pričetkom dela 14. junija 2014. Javni natečaj za delovno mesto direktorja Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti začne teči s 17. 1. 2014 in se zaključi s 7. 2. 2014. Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije bo izbranega kandidata/kandidatko, predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata. Prijave pošljite priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Nadzorni svet, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – direktor/direktorica – JSKD«. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Marjeta Pečarič, tel. 01/24-10-530 ali elektronski naslov: marjeta.pecaric@jskd.si.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

AAA Zlata odličnost