Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

60. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, stran 257.

Za izvrševanje Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
1. člen
V Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06 in 42/07) se na koncu drugega odstavka 1. člena pred piko doda besedilo, ki se glasi: »ter posebnosti postopka pri kriznih namestitvah odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju (v nadaljnjem besedilu: odrasle osebe s posebnimi potrebami) in starejših oseb«.
2. člen
V 7. členu se pika na koncu šeste alinee nadomesti z vejico in doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– krizna namestitev starejših oseb in odraslih oseb s posebnimi potrebami je nujna namestitev, ki izhaja iz potrebe po takojšnji pomoči (nasilje v družini, deložacija, hospitalizacija ali smrt osebe, ki skrbi za starejšo osebo ali odraslo osebo s posebnimi potrebami, življenjska nevarnost zaradi demence ali drugih stanj) brez predhodnih pisnih priprav in obveščanj ter s trajanjem do 21 dni.«.
3. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »oziroma skrbnik« nadomesti z besedilom », skrbnik ali skrbnik za poseben primer«.
4. člen
Drugi odstavek 28. člena se črta.
Tretji odstavek postane drugi.
5. člen
V 31. členu se besedilo »30 dni« nadomesti z besedilom »pet dni«.
6. člen
Za 40. členom se dodata novo podpoglavje »3. Krizne namestitve starejših oseb in odraslih oseb s posebnimi potrebami« in nov člen 40.a, ki se glasi:
»40.a člen
(1) Domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi lahko krizno namestitev starejših oseb nudijo osebi, ki je starejša od 65 let oziroma odrasli osebi s posebnimi potrebami, v skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev.
(2) Krizna namestitev se lahko izvede kadarkoli v dnevu na osnovi predhodnega telefonskega dogovora in traja do 21 dni. Po poteku tega obdobja se bivanje lahko nadaljuje v drugih oblikah institucionalnega varstva na podlagi sklenjenega dogovora med izvajalcem in upravičencem.
(3) Prošnjo za sprejem iz 8. člena tega pravilnika izpolni uporabnik s pomočjo strokovnega delavca centra za socialno delo oziroma interventne službe centra za socialno delo, ki na prošnjo navede tudi svoje kontaktne podatke. Na prošnji se označi, da gre za krizno namestitev, izpolni podatke o uporabniku in podatke o plačilu storitev. Vse ostale podatke se izpolni v največji možni meri.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka 12. člena tega pravilnika se prošnji iz prejšnjega odstavka priložita le osebni dokument in zdravstvena izkaznica uporabnika.
(5) V sedmih dneh po namestitvi se z uporabnikom sklene dogovor iz 16. člena tega pravilnika, ki velja od dneva namestitve.
(6) Seznam domov za starejše in seznam posebnih socialnovarstvenih zavodov, ki omogočajo krizne namestitve starejših oseb in odraslih oseb s posebnimi potrebami, vodi ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, objavljena pa sta tudi na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.«.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-15/2013/12
Ljubljana, dne 2. decembra 2013
EVA 2013-2611-0068
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost