Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 2014-0027 Ob-1061/14 , Stran 111
Št. 2014-0027 Ob-1061/14
Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/2003)
javni razpis
za izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje – čezcestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave
1. Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje (čez cestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave) na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Domžale: http://www.domzale.si, od 17. 1. 2014 do 3. 2. 2014. 2. Pogoji za udeležbo Vsak ponudnik mora predložiti dokazilo o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev. V nasprotnem primeru bo njegova ponudba označena za nepopolno in izločene iz nadaljnjega postopka. Osnovna sposobnost: a. Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance. b. Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi. c. Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v prvi odstavku 42. člena ZJN-2 – ponudnik predloži izjavo. d. Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov. e. Ponudnik v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika, na dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več. f. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ekonomsko-finančna sposobnost Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da v zadnjih šestih mesecih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad). Kot dokazilo mora ponudnik predložiti AJPES S.BON – 1/P, oziroma samostojni podjetnik BON -1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe. – da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Domžale (kot dokazilo velja samo potrdilo Občine Domžale). 3. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen obrazec ponudbe, – podatke o ponudniku, – izjavo in dokazilo, je usposobljen za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi in da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo in potrdilo Občine Domžale, da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Domžale, – bančno garancijo za resnost ponudbe, – izjavo banke, da bo v primeru, da bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, – izjavo, da sprejema vse pogoje javnega razpisa, – izjavo o resničnosti podatkov, – parafiran osnutek pogodbe, – izjavo o izpolnjevanju osnovnih sposobnosti. 4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe pridobil izključno pravico za postavitev, trženje in vzdrževanje objektov za oglaševanje in obveščanje – čezcestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave. Pogodba se bo sklenila za določen čas 5 let. 5. Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena vrednost skupnega mesečnega nadomestila brez DDV, ne glede na število veljavnih ponudb 6. Rok in način predložitve ponudb: upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do 3. 2. 2014, do 12. ure, prispele na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Ponudba mora biti vidno označena z besedilom: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis – oglaševanje«. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. 7. Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 2014, ob 14. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale (konferenčna soba). 8. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na elektronskih naslovih, navedenih v razpisni dokumentaciji. Upoštevana bodo le pisna vprašanja, ki bodo prispela najpozneje do 29. 1. 2014. Pisni odgovori bodo objavljeni na spletni strani Občine Domžale. 9. Občina Domžale bo najugodnejšega ponudnika izbrala predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb, ne glede na število ponudb, ki bodo prispele na naslov naročnika. 10. Občina Domžale lahko ustavi postopek javnega razpisa kadarkoli do sklenitve pogodbe. 11. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 1. 6. 2014.
Občina Domžale

AAA Zlata odličnost