Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 3331-14-0001 Ob-1089/14 , Stran 141
Št. 3331-14-0001 Ob-1089/14
Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 13. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/13 – ZVRS-G, 47/13), Proračuna RS za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, 82/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.)) in Resolucije o nacionalnem programu za mlade 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13) objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino
javni poziv
za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2014
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Podatki o javnem pozivu 2.1. Namen javnega poziva Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letu 2014, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva. Urad RS za mladino vabi izvajalce, da pripravijo predloge programov v mladinskem sektorju v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa. 2.2. Vrste programov v mladinskem sektorju, ki so predmet javnega poziva Predmet javnega poziva so programi neformalnega učenja mladih z namenom dviga njihovih državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. 2.3. Upravičeni izvajalci in razdelitev sredstev Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju ter ki izpolnjujejo splošne pogoje ter posebne pogoje po posameznih skupinah iz tega javnega poziva. Izvajalec, ki bo s prijavo na javni poziv izpolnjeval navedene splošne in posebne pogoje po skupinah, bo upravičen do sofinanciranja prijavljenega programa, če bo na podlagi meril za dodelitev sredstev, navedenih v tem javnem pozivu, dosegel v posamezni skupini vsaj minimalno število točk. Urad RS za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah: – nacionalne mladinske organizacije, – mladinski centri, – druge nevladne organizacije. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 3.1. Splošni pogoji Izvajalec je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje: a) izvajalec je organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju; b) izvajalec mora biti nosilec programa iz točke 2.2 tega javnega poziva in v zadostni meri izpolnjevati merila za sofinanciranje; c) izvajalec ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do razpisovalca; d) izvajalec mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega poziva. Prav tako mora izvajalec soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom; e) vsak izvajalec lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le z eno prijavo, oddano na ta javni poziv; f) izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR. 3.2. Posebni pogoji Poleg navedenih splošnih pogojev, morajo izvajalci predlogov programov za sofinanciranje s tem javnim pozivom izpolnjevati še naslednje posebne pogoje po skupinah: 3.2.1. Dejavnost mladinskega centra A. izvajalec mora zagotavljati obseg dejavnosti najmanj 1500 ur letno ter ustrezne prostorske pogoje za programe oziroma dejavnost, ki jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, torej najmanj 150 m2 uporabnih in servisnih prostorov; B. v primeru, da je izvajalec javni zavod, mora izkazati avtonomijo mladih v organizaciji. 3.2.2. Dejavnost drugih nevladnih organizacij Izvajalec mora zagotavljati redno delovanje (za redno delovanje se šteje celoletna aktivnost brez daljših terminskih presledkov v obsegu najmanj 1500 ur letno. Izvajalec izvaja vsakotedenske aktivnosti, ne nujno vsakodnevne, ki so skoncentrirane po dnevih s 4-urnim povprečjem) na način, da: A. bodisi deluje v vsaj šestih statističnih regijah RS, pri čemer: 1. mora biti v prijavljenem programu iz vsake statistične regije, v kateri izvajalec deluje, najmanj 15 udeležencev; 2. se program za določeno statistično regijo izvaja v tej regiji; B. bodisi izvaja servisno dejavnost posebnega pomena v mladinskem sektorju. 4. Merila za dodelitev sredstev 4.1 Merila za dodelitev sredstev za programe nacionalnih mladinskih organizacij so: 1) doseg letnega programa. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – število članic in članov organizacije na dan 1. 10. 2013; – število aktivnih udeležencev programa v letu 2013; – polnopravno ali pridruženo članstvo v mednarodnih organizacijah na dan 1. 10. 2013. 2) obseg in kvaliteta realiziranega programa v letu 2013 in prijavljenega programa v letu 2014. Kriterija za izpolnjevanje merila: – vrste in obseg prednostnih programskih področij mladinske organizacije; – časovni načrt in trajanje programa. 3) kakovost in učinkovitost prijavljenega programa. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – evalvacija izvedenega programa v letu 2013; – metode dela; – vidnost programa v javnosti; – število objav na spletnem portalu mlad.si. 4) finančno vrednotenje programa. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – struktura finančnih sredstev za realizirani program v letu 2013; – višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo programa v letu 2014; – skladnost finančnega in programskega načrta z vidika izvedljivosti. 4.2 Merila za dodelitev sredstev za programe mladinskih centrov so: 1) obseg kapacitet. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – velikost prostorov; – urnik rednega delovanja (merjen s številom ur na leto); – število organiziranih dogodkov v letu 2013; – število redno zaposlenih in rednih usposobljenih programskih delavcev. 2) servisna dejavnost in skupnostno delo v letu 2013. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – skupnostno delo in obseg servisnih storitev; – koordinacija izvajalcev informiranja za mlade; – koordinacija projektov ali programov na nacionalnem ali čezmejnem oziroma mednarodnem nivoju. 3) obseg in kvaliteta realiziranega programa v letu 2013 in prijavljenega programa v letu 2014. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – obseg in kvaliteta programov po prioritetnih programskih področjih; – obseg in kvaliteta organiziranega klubskega programa; – število aktivnih udeležencev prijavljenega programa. 4) vidnost delovanja. Kriterija za izpolnjevanje merila: – obseg in vrsta promocijskih elektronskih ali tiskanih gradiv ter medijska pokritost v letu 2013; – število objav na spletnem portalu mlad.si. 5) finančni viri. Kriterija za izpolnjevanje merila: – struktura finančnih sredstev za realizirani program v letu 2013; – višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo programa v letu 2014. 6) dejavni rezidenčni mladinski centri s programi v letih 2013 in 2014. Kriterija za izpolnjevanje merila: – nastanitvene zmogljivosti; – večdnevne programske aktivnosti z namestitvijo v centru. 7) avtonomija mladih v organizaciji (velja samo za izvajalce, ki so ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17I/91-I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP). Kriterij za izpolnjevanje merila: – organiziranost javnega zavoda in stopnja avtonomije mladih v organizaciji. 4.3 Merila za dodelitev sredstev za programe drugih nevladnih organizacij so: 1) utemeljenost prijavljenega programa. Kriterij za izpolnjevanje merila: – namen in cilji ter pričakovani rezultati na podlagi evalvacije. 2) obseg prijavljenega programa. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – število zaposlenih in rednih sodelavcev, ki skrbijo za pripravo in uresničevanje prijavljenega programa; – koordinacija programa na nacionalni in/ali mednarodni ravni; – obseg programov po prioritetnih programskih področjih; – število aktivnih udeležencev programa. 3) kakovost in učinkovitost prijavljenega programa. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti v sklopu načrtovanega programa; – izbrana metodologija in način izvedbe programa na nacionalnem nivoju; – vidnost in prepoznavnost programa; – število objav na spletnem portalu mlad.si; – uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin ali kompetenc mladih. 4) finančno vrednotenje programa. Kriteriji za izpolnjevanje merila: – struktura finančnih sredstev za realizirani program v letu 2013; – višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo programa v letu 2014; – skladnost finančnega in programskega plana z vidika izvedljivosti. 5) izvajanje programa evropskega pomena, ki zagotavlja razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS. Kriterij za izpolnjevanje merila: – koordinacija evropskih podpornih in servisnih instrumentov mladinske politike na nacionalni ravni. 5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega poziva Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2014 znaša 1.010.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 610010 in 722310, ukrep 3313-11-0003. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave predlogov programa in način predložitve programov ter njihova opremljenost 7.1 Rok za predložitev predlogov programov in način predložitve Izvajalec mora predlog programa oziroma razpisne obrazce za kandidiranje za sofinanciranje izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na naslovu: www.ursm.gov.si. Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave predloga programa, mora izvajalec prijavo natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjeni prijavi mora priložiti vse morebitne listinske ali druge dokaze, ki dokazujejo njegove navedbe. Izvajalec mora natisnjeno prijavo predloga programa za sofinanciranje, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov Urada RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 18. 2. 2014. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure. Prijav, ki ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku, bo razpisovalec zavrgel. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave, se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si. Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpisovalca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko izvajalec svojo prijavo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem odstavku in jo razpisovalcu pošlje s priporočeno pošiljko na način kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v navedenem primeru bodo na tak način oddane prijave pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. O morebitnih tehničnih težavah bodo izvajalci obveščeni na spletni strani razpisovalca. Prijave izvajalcev, ki se prijavijo z enakim ali podobnim predlogom programa, se s sklepom zavrnejo. Prijave izvajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev in ne dosežejo minimalnega števila točk pri merilih iz javnega poziva, se s sklepom zavrnejo. 7.2 Opremljenost prijave Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem morajo biti vidne ustrezne označbe: 1. “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – JP 2014” 2. Na ovitku morata biti napisana naziv in naslov izvajalca, 3. Na sprednji ali zadnji strani ovojnice mora biti nalepljen obrazec s črtno kodo, ki jo izvajalcu ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu ter jo je vložila upravičena oseba. Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni po koncu odpiranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejetja poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo izvajalcem posredovan po pošti, na naslov izvajalca, ki je naveden na kuverti ali v prijavnici. Prijave, ki jih izvajalci ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo s sklepom zavržene. 8. Datum odpiranja prijav Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog 27. 2. 2014. Odpiranje prijav, v skladu s 16. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. 9. Ocenjevanje prijav in obveščanje izvajalcev Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril tega javnega poziva. Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega javnega poziva, bo takšna prijava zavrnjena. Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog programov za sofinanciranje. Sredstva tega javnega poziva bodo razdeljena med izvajalce, ki bodo dosegli najmanj minimalno število točk, določeno pri merilih za posamezno kategorijo izvajalcev. Višina razpisnih sredstev v posamezni kategoriji tega javnega poziva, deljena s skupnim številom točk vseh uspešnih izvajalcev v posamezni kategoriji, bo osnova za izračun vrednosti točke. Delež sredstev, ki jih prejme posamezni vlagatelj, bo zmnožek vrednosti točke in števila točk, ki jih je dosegel vlagatelj. Zaokrožen na najbližjo celo vrednost (v 50 EUR), bo predstavljal končni rezultat vlagatelja in višino sredstev sofinanciranja. O dodelitvi sredstev po tem pozivu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik razpisovalca. Sklep o izbiri izvajalcev je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh razpisovalca. Izvajalcu, ki je pridobil pravico do sofinanciranja na podlagi sklepa o izbiri, se izda posamična odločba o upravičenosti do sofinanciranja, ki se izvajalcu pošlje skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru, da se izbrani izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje. Izvajalci bodo o izidu javnega poziva obveščeni predvidoma v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Predvideni obseg sofinanciranja in višina sredstev oziroma rok prevzemanja obveznosti na podlagi tega javnega poziva se lahko spremeni, kolikor nastopijo dejavniki, ki vplivajo na obseg in višino proračunskih sredstev, oziroma dejavniki, ki bi onemogočali izplačilo prevzetih obveznosti delno ali v celoti. 10. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija, ki bo izvajalcem podrobneje pojasnila pogoje, merila in kriterije za izpolnjevanje meril tega javnega poziva, bo zainteresiranim izvajalcem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.ursm.gov.si. in na podlagi zaprosila v tajništvu razpisovalca osebno ali po elektronski pošti: gp-ursm.mizs@gov.si. Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Zainteresirani izvajalci se lahko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo razpisovalca za morebitna telefonska pojasnila, tel. 01/478-46-76, e-naslov: barbarazupan@gov.si, ali na kontaktno osebo razpisovalca: Barbara Zupan. Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Izvajalci s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki. 11. Status delovanja v javnem interesu: razpisovalec je dolžan upoštevati prijave za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu, ki bodo oddane vsaj tri dni pred začetkom prijavnega roka na ta javni poziv in sicer v skladu z drugim odstavkom 15. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino

AAA Zlata odličnost