Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 610-1/2014 Ob-1074/14 , Stran 114
Št. 610-1/2014 Ob-1074/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11,100/11 – odl. US) in sklepa župana, št. 610-1/2014 z dne 8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2014 (v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa Cilji razpisa so: – spodbujanje ustvarjalnosti; – podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kulturni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) in promocijo v RS ter v tujini; – podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, organiziranje razstave …) ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo v RS ter v tujini; – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in dostopnosti kulturnih vsebin. 2. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni pogoji prijave na posameznih področjih MOK bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti: A. umetniški programi; B. programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore; C. likovna in galerijska dejavnost; D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture; E. projekti založništva. Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa: a) za področja A. in B.: – se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS, kopija veljavnega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES)); – imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (priznanja na nivoju države in/ali EU); – bodo prijavljene programe izvedli v letu 2014 na območju MOK; – bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja; – bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK; – so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest kulturnih dogodkov; – tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na ostalih področjih C., D. in E. za področje B.: – se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter izpolnjujejo naslednje pogoje (dokazilo: kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS, kopija veljavnega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES)): – v zvezo je vključenih vsaj 40 društev; – zveza mora biti registrirana v MOK in deluje najmanj 30 let; – svojo dejavnost izvaja na območju MOK; – ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnosti v društvih; – spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOK; – ima zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti; – bodo prijavljene programe izvedli v letu 2014 na območju MOK; – bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja; – bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK; – so izvedli oziroma priredili v zadnjih 5 letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 20 kulturnih dogodkov; – tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju B., ne morejo kandidirati na ostalih področjih C., D. in E. b) za področje C. in D.: – s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozaposleni v kulturi; – so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES), potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi); – prijavitelji morajo prijavljene programe oziroma projekte v letu 2014 izvesti na območju MOK; – bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja; – bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program ali projekt sofinanciran s strani MOK; – so izvedli oziroma priredili v zadnjem letu delovanja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke; – tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na ostalih področjih A., B. in E. c) za področje E.: – se lahko prijavijo kulturna društva in samozaposleni v kulturi; – so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta, potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi); – kulturna društva in samozaposleni v kulturi morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj; – bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2014 na območju MOK; – bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja; – bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK; – tisti, ki kandidirajo za sredstva za projekte na področju E., ne morejo kandidirati na ostalih področjih A., B., C. in D. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije. Prijavitelj se s svojim programom oziroma projektom za leto 2014 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2014. Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene. 3. Merila in kriterji za dodelitev sredstev Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji: – kakovost, inovativnost in zasnova programa oziroma projekta: – za izvedbo programa oziroma projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo, – dostopnost programa oziroma projekta, – obrazložitev in utemeljitev programa oziroma projekta, – program oziroma projekt pripomore k oživitvi starega mestnega jedra; – število realiziranih predstav, razstav, koncertov … na leto (velja za področje A., B., C. in D.); – število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja za področje E.); – reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slovenskem kulturnem in mednarodnem prostoru; – realno prikazana finančna konstrukcija programa oziroma projekta; – čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja); – število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oziroma projekta; – sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa oziroma projekta. Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva. MOK bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva. Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno. 4. Višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov / projektov v Mestni občini Koper v letu 2014 je opredeljena s proračunom za leto 2014, in sicer največ do 154.500,00 €, na naslednjih področjih v zneskih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev za posamezno področje. MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na področja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, …). Prav tako ne bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev. 5. Rok izvedbe Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave Za pravilnost prijave programa oziroma projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo: – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa ali projekta, – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih, – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta, – izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa ali projekta, – podpisan in žigosan OBR-5 – Vmesno poročilo o izvedbi programa ali projekta v letu 2014, – podpisan in žigosan OBR-6 – Zaključno poročilo o izvedbi programa ali projekta za leto 2014. Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1, OBR-2, OBR-4, OBR-5, OBR-6) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja. Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno. Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig ter datum. Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis: I. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (če je prijavitelj pravna oseba) Dokazilo: Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) ali druge evidence, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. II. sklep o registraciji društva (če je prijavitelj društvo) Dokazilo: Odločba upravne enote o registraciji društva in Potrdilo, ki ga izda Upravna enota na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB 2, 126/07, 65/08 in 8/10) na zahtevo zastopnika/ce društva (potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca). III. Akt o ustanovitvi oziroma statut društva Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut društva. IV. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper. Dokazilo: fotokopija V. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane izdaje v založniški program (velja samo za področje E.). Dokazilo: pisna izjava Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oziroma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti: občina@koper.si. Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto. Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2014. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oziroma projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2014 je 28. 2. 2015. Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena. 7. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslovom: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Kultura 2014 št. 610-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. A/Umetniški program). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden poln naslov prijavitelja. Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 17. februarja 2014 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči način: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis kultura 2014 št. 610-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. A/Umetniški program– dopolnitev/umik/sprememba«) – glede na to, ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. 8. Obravnava prijav in izid razpisa Prijavljen program/projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na vsebino prijave in razpisana sredstva oziroma na drug razpis. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 9. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav. Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno, lahko dobi telefonsko – Breda Krašna – tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost