Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 19/14 Ob-1113/14 , Stran 74
Št. 19/14 Ob-1113/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 47/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11) Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/13) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije od 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07, 89/08, 102/09 in 103/11), Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 106/10 in 63/13), Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Pogodbe FORESTERRA, št. FP7-ERANET-2011-RTD-291832 z dne 8. 12. 2011, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET FORESTERRA v letu 2014
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa v okviru ERA-NET iniciative FORESTERRA (FOrest RESearch in the MediTERRAnean through improved coordination and integration – Raziskave mediteranskih gozdov z boljšo koordinacijo in integracijo) (v nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis) je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalnih konzorcijih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru skupnega mednarodnega razpisa FORESTERRA – mednarodni razpis za skupne in mrežne projekte na temo razumevanja dejavnikov, vplivov in kriterijev globalnih sprememb na gozdne ekosisteme in pospeševanja prožnosti gozdnega ekosistema z zagotavljanjem biotske raznovrstnosti, od genov do združb, v mediteranskem prostoru (ang. FORESTERRA Transnational Call for Joint Collaborative Projects and Networking Action proposals on “Mediterranean-scale approach to study global change drivers, impacts & indicators on forest ecosystems and to foster forest system resilience through managing biodiversity«). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/. Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti boljšo koordinacijo in integracijo raziskovalnih programov, saj je problematika raziskav v gozdovih mediteranskega prostora velika razdrobljenost, neažurnost in pomanjkanje materialnih sredstev. Odličnost in povezovanje raziskovalnih kapacitet pa sta ključna dejavnika za razvoj učinkovitih medsektorskih politik in novih modelov gospodarjenja z gozdovi. Znanstvena zasnova tega razpisa je, poleg zgoraj opisanega, tudi Načrt raziskav v mediteranskih gozdovih 2010–2020 (ang. Mediterranea Forest Research Agenda 2010–2020, v nadaljevanju besedila: MFRA), ki predstavlja skupno vizijo izzivov in raziskovalnih prioritet v mediteranskih gozdovih (http://www.efi.int/files/2014/attachments/press_releases/mfra_2010-2020). Hkrati pa je MFRA podlaga za znanstveni okvir mednarodnega projekta FORESTERRA, katere cilj je tudi ustanovitev skupne nadnacionalne raziskovalne mreže. Mednarodni razpis, v okviru razpoložljivih sredstev, zajema dve temi: Mrežni projekt (Networking action) – Razumevanje dejavnikov, vplivov in kriterijev globalnih sprememb na gozdne ekosisteme v mediteranskem prostoru (globalne spremembe). Cilj: Analizirati in opredeliti glavne dejavnike, vplive in kriterije globalnih sprememb (vključno z biotskimi in abiotskimi tveganji), ki vplivajo na trajnost funkcij celotnih gozdnih ekosistemov in na možnosti in ovire pridobivanja gozdnih proizvodov v mediteranskem prostoru. Pripraviti napoved ogroženosti z opredelitvijo glavnih tveganj, kot podlago za razvoj novih pristopov za oblikovanje politik in modelov upravljanja. Skupni projekt (Collaborative project) – Pospeševanje prožnosti gozdnega ekosistema z zagotavljanjem biotske raznovrstnosti:od genov do združb – (biotska raznovrstnost). Cilj: Izboljšati razumevanje, kako s prilagojenim gozdno-gojitvenim in krajinskim upravljanjem pospeševati funkcijske in naravne procese v mediteranskih gozdovih, ki vplivajo na njihovo prilagodljivost in prožnost. Poiskati način, kako vključiti ekonomsko ovrednotenje biotske raznovrstnosti v sistem upravljanja z gozdnim ekosistemom, s tem ohraniti najbolj občutljiva območja biotske raznovrstnosti, kot je mediteranski gozd, ter zagotoviti njegove ekosistemske storitve tudi prihodnim generacijam. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države Pri izvajanju projekta bodo sodelovale naslednje institucije: 1. Institut National de Recherche Forestière (INRF, Alžirija); 2. Executive Forest Agency (EFA, Bolgarija); 3. Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation (IAC, Hrvaška); 4. Croatian Forest Research Institute (CFRI, Hrvaška); 5. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA, Francija); 6. Ministère de l`Agriculture, de l`Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF, Francija); 7. Ministry of Environment, Energy and Climate Change (MEECC, Grčija); 8. Department of Biology, Agriculture and Food Sciences of the National Research Council of Italy (CNR – DiSBA, Italija); 9. Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugalska); 10. Ministry of Agriculture and the Environment (MAE, Slovenija); 11. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO, Španija); 12. Institution de la Recherche et de l`Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA, Tunizija). Podrobnejši pogoji in način sodelovanja glede na model financiranja sodelujočih držav je opredeljen v Smernicah za prijavitelje (ang. Call text document in Framework document), dosegljivih na spletni strani http://www.foresterra.eu/foresterra-call/. Slovenija se v mednarodni razpis, za zgoraj navedeni razpisani temi, vključuje na podlagi konkurenčnega postopka, ki vključuje: a) dve stopnji za razpis na temo skupnih projektov (biotska raznovrstnost): – oddajo predprijave (1. stopnja razpisa); – oddaja končne prijave (2. stopnja razpisa), za kandidate izbrane na prvi stopnji prijave. b) eno stopnjo za razpis na temo mrežnih projektov (globalne spremembe): – oddaja končne prijave. 3.2 Upravičenci Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni strani: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne pogoje: – Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski partnerji iz mednarodnega konzorcija, ki so na mednarodnem razpisu oddal predprijavo in končno prijavo projekta ter bili na mednarodni ravni izbrani za financiranje. – Kot slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz sodelujočih držav (v nadaljnjem besedilu: nacionalni partnerji) lahko nastopajo raziskovalne organizacije, ki so pravne osebe javnega ali zasebnega prava in so ustanovljene kot zavod ali gospodarska družba. – Raziskovalne organizacije ter raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS), izpolnjevati pa morajo tudi druge pogoje v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12). – Slovenski partnerji so v vsakem raziskovalnem projektu združeni v eno projektno skupino, ki jo sestavljajo vodja slovenske projektne skupine, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin iz različnih raziskovalnih organizacij, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja slovenske projektne skupine. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. – Vodja slovenske projektne skupine mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12) na podlagi kriterijev za izpolnjevanje pogojev za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta, določene v 3. členu Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in št. 72/11). – Minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih, za slovenskega vodjo projektne skupine znaša 3 oziroma 2,5, če je pri vodji od zagovora doktorata minilo največ 10 let. Preverjanje poteka skladno z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, ki jo je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in je objavljena na (http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-14.asp). – Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – na dan 31. 12. 2012 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – Odl. US in 48/12 – Odl. US, 47/13, 63/13 – UPB7 in 100/13); – niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 2004/C 244/02); – imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije; – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne pomoči; – imajo sedež v Republiki Sloveniji. Pogoji slovenskih partnerjev morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja v okviru 1. faze razpisa. V primeru, da katerikoli od navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe. 4. Višina sredstev Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri skupnem in mrežnem raziskovalnem projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. Skupna višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je 150.000 EUR. Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 255210 »Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu-podpora«. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 36 mesecev in v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti, vendar ne več kot 50.000 EUR. Ministrstvo bo sofinanciralo izbrane projekte v višini do 100 odstotkov upravičenih stroškov nacionalnega partnerja in sicer za skupni projekt (biotska pestrost) največ do 150.000 EUR in za mrežni projekt (globalne spremembe) največ do 21.000 EUR, vendar za vse projekte največ do višine razpisanih sredstev. Ministrstvo si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo pogojem razpisa. Rezultati projektov, financiranih iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta od 2014, 2015, 2016 in 2017, skladno z obdobjem izvajanja posameznega projekta: – mrežni projekt (globalne spremembe) s trajanjem do 36 mesecev, – skupni projekt (biotska raznovrstnost) s trajanjem do 36 mesecev. Predvideni rok začetka izvajanja in sofinanciranja izbranih mrežnih projektov (globalne spremembe) je julij 2014, za skupne projekte (biotska raznovrstnost) pa december 2014 ali januar 2015. 6. Upravičeni stroški in način financiranja Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12). Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na projektu še neposredni materialni stroški, neposredni stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se priznajo v višini obračunane amortizacije. S tem razpisom se financirajo samo stroški, nastali od dneva podpisa pogodbe dalje oziroma od datuma začetka izvajanja projekta, če je ta kasnejši od dneva podpisa pogodbe. Stroški priprave in prijave na projekt niso upravičeni stroški projekta. Računov izdanih pred začetkom izvajanja projekta oziroma po koncu izvajanja projekta ni moč uveljavljati kot upravičene stroške. Stroški so upravičeni le pod pogojem, da so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti stroškov, da temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in da so nujni za izvedbo projekta. Na podlagi vsebinskega in finančnega poročila o izvajanju aktivnosti na projektu bo prejemnik ob zaključku vsakega leta izvajanja projekta prejel sredstva v višini največ do 100% letne vrednosti, določene v pogodbi. 7. Postopek razpisa Pogoji za prijavo, kriteriji in postopek ocenjevanja predlogov so podrobneje opisani v 3. točki Smernic za prijavitelje (Framework document) – dosegljivih na spletni strani: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/. 7.1 Način prijave in razpisni roki Razpis poteka v več fazah: Mrežni projekt (globalne spremembe) – 1. faza: Oddaja glavne prijave (»Full Proposal«) na mednarodni razpis, preverjanje pogojev za prijavo, strokovna presoja in izbor kandidatov. – 2. faza: Oddaja glavne prijave na nacionalni razpis za slovenski del projekta in preverjanje formalnih kriterijev slovenskih parterjev, ki so bili v okviru mednarodnega konzorcija izbrani za financiranje. Skupni projekt (biotska raznovrstnost) – 1. faza: Oddaja predprijave (»Pre-Proposal«) na mednarodni razpis, preverjanje pogojev za prijavo, strokovna presoja in izbor kandidatov za sodelovanje v drugi fazi. – 2. Faza: Oddaja predprijave na nacionalni razpis za slovenski del projekta in preverjanje formalnih kriterijev slovenskih partnerjev, ki sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija. – 3. faza: Oddaja glavne prijave (»Full Proposal«) in strokovna presoja in izbor kandidatov. – 4. faza: Oddaja glavne prijave na nacionalni razpis za slovenski del projekta in preverjanje formalnih kriterijev slovenskih partnerjev, ki sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija. 7.1.1 Predprijava Skupni projekt (biotska raznovrstnost) V okviru nacionalnega javnega razpisa morajo slovenski nacionalni partnerji na ministrstvo posredovati nacionalno predprijavo. Obrazec »Predprijava« je dosegljiv na spletni strani ministrstva: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Podpisan in žigosan obrazec, ki sestavlja nacionalno predprijavo, mora vsak vodja slovenskega nacionalnega partnerja poslati v elektronski obliki (skenirano v pdf formatu) na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, z zadevo »Predprijava na razpis FORESTERRA«, najkasneje do 5. februarja 2014. Informacije, podane v predprijavi, so zavezujoče in jih v končni prijavi ni moč bistveno spremeniti. Predprijave, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavrnjene. 7.1.2 Glavna prijava Mrežni projekt (globalne spremembe) V okviru nacionalnega javnega razpisa morajo slovenski nacionalni partnerji na ministrstvo posredovati nacionalno glavno prijavo. Obrazec »glavna prijava« je dosegljiv na spletni strani ministrstva: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Podpisan in žigosan obrazec, ki sestavlja nacionalno glavno prijavo, mora vsak vodja slovenskega nacionalnega partnerja poslati v elektronski obliki (skenirano v pdf formatu) na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, z zadevo »Prijava na razpis FORESTERRA«, najkasneje do 5. februarja 2014. Skupni projekt (biotska raznovrstnost) Glavno prijavo oddajo slovenski partnerji, ki sodelujejo v konzorciju, so oddali predprijavo in bili povabljeni k oddaji glavne prijave. Podpisan in žigosan obrazec, ki sestavlja nacionalno glavno prijavo (obrazec bo objavljen kasneje), mora vsak vodja slovenskega nacionalnega partnerja poslati v elektronski obliki (skenirano v pdf formatu) na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, z zadevo »Prijava na razpis FORESTERRA«, najkasneje do 7. julija 2014. 7.2 Preverjanje upravičenosti Preverjanje splošnih in FORESTERRA pogojev upravičenosti bo izvedel odbor mednarodnega razpisa za posamezno temo, skladno z določili iz 3.5 točke Smernic za prijavitelja (Framework document). Izpolnjevanje nacionalnih pogojev za upravičenost bo preverjalo ministrstvo, skladno z merili upravičenosti, navedenimi v točki 3.2. 7.3 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje Kriteriji za ocenjevanje predprijav in končnih prijav so opredeljeni v 3.7 točki Smernic za prijavitelje (Framework document). Vse predprijave in končne prijave se bodo obravnavale zaupno. Mrežni projekt (globalne spremembe) Odbor mednarodnega razpisa bo po prejetju prijav najprej preveril splošne pogoje, ministrstvo pa nacionalne pogoje upravičenosti. Predloge, ki bodo zadostili formalnim pogojem, bodo ocenjevali člani Mednarodnega strokovnega odbora na podlagi strokovnih ocenjevalnih kriterijev, ki se nanašajo na prispevek k ciljem projekta, znanstveno odličnost, kakovost konzorcija, način vodenja projekta, predvidene rezultate in način njihovega razširjanja. Mednarodni strokovni odbor bo pripravil prednostno listo vseh predlogov. Končna odločitev o financiranju je odvisna od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih možnosti sodelujočih držav, ki sodelujejo v razpisu, in bo podana okvirno do 29. aprila 2014. O končni izbiri prejemnikov nacionalnih sredstev odloči minister za kmetijstvo in okolje. Skupni projekt (biotska raznovrstnost) Odbor mednarodnega razpisa bo po prejetju predprijav najprej preveril splošne pogoje, ministrstvo pa na nacionalne pogoje upravičenosti. Predprijave, ki bodo zadostile formalnim pogojem, bodo ocenjevali člani Mednarodnega strokovnega odbora na podlagi strokovnih ocenjevalnih kriterijev, ki se nanašajo na prispevek k ciljem projekta, znanstveno odličnost, kakovost konzorcija, način vodenja projekta, predvidene rezultate in način njihovega razširjanja. Konzorciji najboljših predprijav bodo povabljeni k oddaji glavne prijave (predvideni rok je 29. april 2014). Odbor mednarodnega razpisa bo prejete glavne prijave ponovno preveril glede izpolnjevanja formalnih pogojev. Glavne prijave, ki bodo zadostile formalnim pogojem, bodo ocenjevali člani Mednarodnega strokovnega odbora na podlagi strokovnih ocenjevalnih kriterijev, ki se nanašajo na prispevek k ciljem projekta, znanstveno odličnost, kakovost konzorcija, način vodenja projekta, predvidene rezultate in način njihovega razširjanja. Končna odločitev o financiranju je odvisna od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih možnosti sodelujočih držav, ki sodelujejo v razpisu, in bo podana v oktobru 2014. O končni izbiri prejemnikov nacionalnih sredstev odloči minister za kmetijstvo in okolje. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: 1. Mrežni projekt (globalne spremembe): Obrazec »Glavna prijava«, objavljen na: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/; – Smernice za mednarodno glavno prijavo (Call text in Framework document), so objavljene na spletnem naslovu: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/; – Osnutek pogodbe. 2. Skupni projekt (biotska raznovrstnost): – Obrazec »Predprijava« objavljen na http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/; – Smernice za mednarodno predprijavo (Call text in Framework document), so objavljene na spletnem naslovu: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/; – Osnutek pogodbe; – Smernice za glavno prijavo – objavljene kasneje. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 9. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Kontaktna oseba je mag. Janez Zafran (janez.zafran@gov.si) in je v poslovnem času dosegljiv na tel. 01/478-90-85.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost