Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

30. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci
31. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij
32. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
33. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

34. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
35. Sklep o povračilu potnih stroškov
36. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

37. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah

OBČINE

Braslovče

38. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Celje

39. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II
40. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobrepolje

41. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Dobrova-Polhov Gradec

42. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Jesenice

43. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice
44. Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice

Kamnik

45. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Kamnik

Koper

46. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami«
47. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na javnem parkirišču za TPO Barka in ob Rotundi

Kranj

48. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj

Krško

49. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

Lendava

50. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2014

Murska Sobota

51. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota

Pivka

52. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka
53. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Slovenske Konjice

54. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – zmanjšanje območja VK

Sveti Tomaž

55. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šmartno pri Litiji

56. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik

Zagorje ob Savi

57. Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

POPRAVKI

58. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost