Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 430-3/2014-2 Ob-1060/14 , Stran 107
Št. 430-3/2014-2 Ob-1060/14
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 92/07), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13), Odloka o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 81/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2014
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A. pomoči za skupinske izjeme, B. pomoči »de minimis«. 2. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014 v višini 72.135 EUR, od tega za: – investicije v primarno proizvodnjo v višini 30.851,00 EUR, – za tehnične podpore in spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov v višini 19.425,00 EUR, – za stroške transporta iz odročnih krajev v višini 3.912,00 EUR, – za investicije v dopolnilne dejavnosti in za tehnično pomoč v višini 16.863,00 EUR, – investicije v trženje proizvodov in storitev (promocija, trženje, izobraževanje) v višini 1.084,00 EUR. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 20.000 EUR. Najvišji izplačani znesek pri investicijah v primarni proizvodnji in pri investicijah v dopolnilno dejavnost in trženje je 10.000 EUR. Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog upravičencev in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov. 3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje 3.1. Upravičenci do sredstev: – Do sredstev za izvedbo programov ali investicij so upravičene pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. – Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju Občine Sežana. – Registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju Občine Sežana. 3.2. Upravičenci iz točke 3.1. so upravičeni do pomoči, če: – pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev ob vlogi predložijo predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 2.000 EUR brez DDV, – pri urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč ob vlogi predložijo ureditveni načrt (predračun je priloga ureditvenega načrta) z zneskom najmanj 1.000 EUR brez DDV, – pri pomoči za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov ob vlogi predložijo predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV, – pri zagotavljanju tehnične podpore ob vlogi predložijo finančno ovrednoten program z zneskom najmanj 100 EUR brez DDV, – pri tehnični pomoči ob vlogi predložijo račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV, – pri naložbi za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženju kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven kmetije) ob vlogi predložijo račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV, – pri promociji in trženju proizvodov ob vlogi predložijo račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR brez DDV, – pri izobraževanju in usposabljanju na področju dopolnilnih dejavnosti in trženja ob vlogi predložijo račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR brez DDV. 3.3. Splošni pogoji za financiranje: Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za iste upravičene stroške oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti določene s tem razpisom. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013 za naslednji dve leti. Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2014 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 3.4. Prosilci morajo predložiti: – podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej, – načrt izvedbe investicije s popisom del in finančno konstrukcijo, – realno, strokovno oceno upravičenih stroškov: za ukrepe s področja skupinskih izjem predložiti predračun tekočega leta – v času po izdanem sklepu o odobritvi sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), – predračun ali račun tekočega leta za ukrepe s področja »de minimis«, – izjavo o kumulaciji sredstev, – če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo, – izjavo o resničnosti podatkov, – mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah, – podpisan vzorec pogodbe. Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. 4. Ukrepi 4. A. Skupinske izjeme 4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov brez DDV na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40% upravičenih stroškov brez DDV za ostala območja, – najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50% vrednosti naložbe brez DDV. Upravičenci do pomoči: So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah). Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodeli za: 1. posodabljanje kmetij, 2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč. A. 1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: – stroški ureditve trajnega nasada: stroški izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada (razen za vinograde), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega material, – naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov, pomožnih živinorejskih objektov, čebelnjakov (razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive): stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški materiala in gradnje, stroški nakupa opreme, – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo. Pogoji za pridobitev sredstev: – pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – dokazilo o lastništvu zemljišča (lastninski list) ali najemno pogodbo za najmanj 5 let ali soglasje lastnika, – ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti, – za sadovnjake veljajo državni predpisi in zasaditev na sadjarskih legah, za ostale trajne nasade je pogoj vsaj 0,1 ha površin iste kulture, – načrt postavitve trajnega nasada s predračuni, – pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi: – govedoreja – 10 GVŽ, – prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pitancev, – drobnica – 50 živali, – pri naložbi gradnje in adaptacije čebelnjakov mora imeti kmetijsko gospodarstvo minimalno 40 čebeljih družin, – predračun tekočega leta predložen ob vložitvi vloge, – v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev do 19. 9. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do 15. 9. 2014 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe oziroma izpis iz registra čebelnjakov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, – za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih površin v obdelavi (dokazilo o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK) oziroma 40 čebeljih družin. Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez DDV. A. 1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč Upravičeni stroški: – stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev), – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Pogoji za pridobitev sredstev: – najmanjša velikost pašnika je 1 ha, – najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha, – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), – dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodarstvu, – lastninski list ali najemna pogodba, sklenjena za najmanj 5 let, v primeru, da upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje lastnika ali solastnika, – ureditveni načrt potrjen s strani strokovne službe in predračun tekočega leta – oba predložena ob vložitvi vloge, – v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev do 19. 9. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do 15. 9. 2014 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe. Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama pridobila potrdilo o namenski rabi zemljišča. Iz predloženega načrta mora biti razviden znesek v višini najmanj 1.000 EUR brez DDV. 4. A.2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: – za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske skupnosti. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – so izvajalske organizacije, ki opravljajo dejavnosti za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so zato ustrezno registrirani in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju občine, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Pogoji za pridobitev: – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev z območja Občine Sežana, – predračun tekočega leta predložen ob vložitvi vloge, – v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev do 19. 9. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do 15. 9. 2014 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez DDV. 4. A. 3. Zagotavljanje tehnične podpore Upravičeni stroški: – Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij. – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 250 EUR na nagrado in zmagovalca). – Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani). Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine, pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine. Pogoji za pridobitev: – vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za tekoče leto, – finančno in vsebinsko poročilo o delu v preteklem letu, – dokazilo o vpisu v register, – dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana, – do 14. 11. 2014 obvezno predložiti fotokopije računov oziroma predračunov z vsebinsko obrazložitvijo z datumom opravljene storitve iz obdobja od dne izdanega sklepa do 12. 12. 2014 in dokazila o plačilu računov in predračunov iz obdobja od dne izdanega sklepa do 14. 11. 2014 (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek, potni nalog). Na podlagi predloženih računov, predračunov in dokazil o plačilu računov in predračunov bo sklenjena pogodba o dodelitvi pomoči, v kateri bo določena višina dodeljenih sredstev. Prejemnik bo moral za predložene predračune do 12. 12. 2014 občini dostaviti tudi račune, ki bodo izkazovali izvedene aktivnosti, ki so predmet predračunov. Iz finančno ovrednotenega programa mora biti razviden znesek v višini najmanj 100 EUR brez DDV. Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 6.000 EUR. 4.B. Pomoči »de minimis« 4. B. 1. Tehnična pomoč Upravičeni stroški: – pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa nove opreme. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Upravičenci do pomoči: Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo sedež na območju Občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter obdelujejo 1 ha vinograda. Pogoji za pridobitev: – izpis upravne enote o vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina, – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe, – v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), – v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 19. 9. 2014 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez DDV. 4. B. 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven kmetije) Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Upravičenci do pomoči: – Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana. Pogoji za pridobitev sredstev: – pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo: – minimalno 4,5 GVŽ, – minimalno število čebeljih družin 40, – fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana, – načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo, – plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije, – imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe, – dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodarstvu, – v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), – v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 19. 9. 2014 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez DDV. 4.B. 3. Promocija in trženje proizvodov Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja kmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave). Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Upravičenci do pomoči: – Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana. Pogoji za pridobitev sredstev: – dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe, – v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), – v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 19. 9. 2014 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 200 EUR brez DDV. 4. B. 4. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih dejavnosti in trženja Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij, – stroški prevoza in vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem, – stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Upravičenci do pomoči: – Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana. Pogoji za pridobitev sredstev: – dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe, – v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), – v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 19. 9. 2014 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 200 EUR brez DDV. 4. B. 5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer – do 100%. Upravičenci do pomoči: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti tovornega prevoza ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prevoza, – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe, – vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo razdalj za obdobje od 1. 11. 2013 do oddaje vloge, – oceno razdalj tovornih transportov za ostale mesece, – do 5. 11. 2014 predložiti še dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo razdalj od oddaje vloge do 31. 10. 2014, – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. 5. Obdobje porabe sredstev Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko leto 2014. Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Sežana in do 15. 9. 2014. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja. 6. Rok in način prijave Rok za vložitev vlog je do vključno 14. februar 2014. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno 14. februar 2014, osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 1). Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene. Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo – Skupinske izjeme« ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo – De minimis« – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 1) ali po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. 7. Pregled in ocenitev vlog: Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote. 8. Dodatne informacije Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Partizanska c. 4, in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubrika razpisi. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, soba 67, na tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost