Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 36/2014 Ob-1042/14 , Stran 99
Št. 36/2014 Ob-1042/14
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. do 39. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2012) objavlja
razpis za javno zbiranje ponudb
za oddajo lokacij na zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne občine Velenje, za namen pridobivanja pravice postavitve objektov za izvajanje velikega in malega zunanjega oglaševanja v najem
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja posameznih sklopov lokacij na zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne občine Velenje, za namen pridobivanja pravice za postavitev objektov za izvajanje velikega in malega zunanjega oglaševanja v najem najboljšim ponudnikom. Na površinah bodo postavljeni objekti velikega in malega zunanjega oglaševanja v dimenzijah skladnih z definicijami v Odloku o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/12). II. Lastnik oziroma najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. III. Sklopi oglasnih lokacij Predmet oddaje v najem so štirje sklopi oglasnih lokacij, prikazani na karti oglasnih lokacij, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsak posamezni sklop je samostojen predmet najema. Sklopi oglasnih lokacij so sestavljeni iz posameznih delov površin na naslednjih zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne občine Velenje: Sklop 1 – Veliko zunanje oglaševanje Sklop 1a – mesto vzhodno od Kidričeve ceste Lokacije na parcelah št.: 689, 687/1, 696/2, 1903/69, 794/1, 785/9, 872, 3521/1, 3193, 2801/1, 2803/1 – vse k.o. Velenje. Sklop 1b – mesto zahodno od Kidričeve ceste. Lokacije na parcelah št.: 2452/1, 3305/2, 3318/4, 2487/3, 2468/1, 2164/1, 2429/7, 3511/20 – vse k.o. Velenje. Sklop 2 – Malo zunanje oglaševanje Sklop 2a – osrednji del mesta s peš cono Lokacije na parcelah št.: 2610/5, 2516, 2531/1, 2610/20, 2550, 3188/16, 2523/16, 3572/1, 2531/1, 2523/16, 2610/20, 3181 – vse k.o. Velenje Sklop 2b – ostali deli mesta Lokacije na parcelah št.: 2455/7, 1863/1, 1827/7, 2193/4, 2427/41, 2419/4, 2467/3, 266/1, 2427/20, 2427/41, 2419/4, 2455/7, 2428/10, 619/6, 1838/1, 704/12, 3340, 2397/193, 2471/1, 2196/1, 2176/1, 2454/11, 2446/10, 2086/148, 3157/1, 2678/5, 2580/3, 2429/10, 3608/9 – vse k.o. Velenje IV. Najemnina Letna najemnina za najem oglasnih površin na zemljiščih v lasti Mestne občine Velenje je sestavljena iz takse in cene najema zemljišča, določene na podlagi ocene tržne vrednosti najemnine za predmetna plakatna mesta. Taksa za najem oglasne površine zunanjega oglaševanja na zemljiščih v lasti MOV se obračuna po veljavnem Odloku o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje in znaša za oglasne površine velikega zunanjega oglaševanja 40,2 EUR/m2/letno in za oglasne površine malega zunanjega oglaševanja 100,4 EUR/m2/letno. Izhodiščna letna najemnina za posamezen sklop oglasnih lokacij znaša: – za sklop 1a – Veliko zunanje oglaševanje (30 oglasnih površin po cca 12 m2): 15.061 EUR, – za sklop 1b – Veliko zunanje oglaševanje (30 oglasnih površin po cca 12 m2): 15.061 EUR, – za sklop 2a – Malo zunanje oglaševanje (31 oglasnih površin po cca 3 m2): 5.975 EUR, – za sklop 2b – Malo zunanje oglaševanje (70 oglasnih površin po cca 3 m2): 15.350 EUR. Ponudbe, katerih najemnina bo nižja od izhodiščne najemnine, bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka izbiranja najboljšega ponudnika. Ponudbene cene za pridobitev pravice postavitve objektov in izvajanja oglaševanja v Mestni občini Velenje se oddajo po posameznih sklopih oglasnih lokacij 1a, 1b, 2a in 2b, razvidnih iz Karte oglasnih lokacij, na posameznih obrazcih, kot je razvidno iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. Oddaja ponudb za posamezne sklope med seboj ni pogojevana. Mestna občina Velenje bo med prispelimi ponudbami izbrala najboljšega ponudnika, za vsak sklop oglasnih lokacij posebej. V. Pogoji najema 1. Lokacije na zemljiščih se oddajajo za čas petih let od sklenitve najemne pogodbe. 2. Zemljišča, ki so predmet tega razpisa se lahko uporabljajo le za oglaševanje na v tem razpisu določen obseg in način. 3. Najemodajalec potrebuje določeno število oglasnih lokacij razvidnih iz Karte oglasnih lokacij za posredovanje lastnih oglasnih sporočil, oglaševanje prireditev v organizaciji njenih zavodov in ustanov ter s strani najemodajalca podprtih dogodkov, obenem pa mora zagotavljati oglasni prostor kot podporo referendumom in volitvam. V ta namen je določila stalne in občasne oglasne površine za svojo rabo, ki jih bo izbrani ponudnik brezplačno zagotovil na svojih komercialnih oglasnih objektih v naslednjem obsegu: Stalne oglasne površine Mestne občine Velenje Najemodajalec bo na oglasnih površinah »malega zunanjega oglaševanja« preko celega leta uporabljala 6 oglasnih površin in 4 oglasne površine na oglasnih površinah »velikega zunanjega oglaševanja«. Izbrane lokacije so razvidne iz Karte oglasnih lokacij. Na njih bo najemodajalec oglaševala poljubne vsebine po svoji presoji preko celega leta. Občasne oglasne površine Mestne občine Velenje Najemodajalec bo občasno brezplačno oglaševala na 15 oglasnih površinah malega zunanjega oglaševanja v obsegu 35 dni oziroma 10% časa letno na posamezni oglasni površini. Lokacije so razvidne iz Karte oglasnih lokacij. Občasno oglaševanje na teh oglasnih površinah bo najemnik napovedala izbranemu ponudniku 15 dni pred namestitvijo oglasnega sporočila. V času referendumov in volitev bo izbrani ponudnik na teh ali enakovrednih oglasnih površinah po dogovoru z najemodajalcem zagotovil dodatni brezplačni oglasni čas v obsegu, kot ga določi Državna volilna komisija v Rokovniku za izvedbo volilnih opravil. Najemodajalec bo izbranega ponudnika obvestila o potrebah v 5 delovnih dneh po izidu Rokovnika za izvedbo volilnih opravil, za posamezne volitve ali referendum. Izbrani ponudnik bo oglasni material referedumov in volitev brezplačno namestil na izbrane lokacije. Najemodajalec bo tiskani material svojih oglasnih sporočil priskrbela in plačala sama, izbrani najemnik pa ga bo na svoje stroške namestil v dogovorjenem terminu. Izbrani ponudnik bo nameščal oglasni material 2x tedensko. Za čas objave oglasnih sporočil najemodajalca ali njegovih ustanov ter za čas objave oglasnega materiala volitev in referendumov izbrani najemnik ne plača takse. 4. Izbrani najemnik je dolžan plačevati letno najemnino v roku 15 dni od dneva izstavitve računa najemodajalca. Določitev letne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. Najemnina vključuje tudi plačilo takse. 5. Najemnik ne sme oddati predmeta najema ali njegovega dela v podnajem. 6. Najemnik na svoje stroške tekoče vzdržuje predmet najema in objekte za oglaševanje ter prevzema obveznosti za zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov. 7. Najemnik ne spreminja predmeta najema, če nima za to vnaprejšnjega pisnega soglasja najemodajalca. 8. Najemnik mora pri postavitvi objektov in izvajanju zunanjega oglaševanja upoštevat določila Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2012) in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja to področje; 9. Najemnik mora sodelovati z najemodajalcem in mu omogočati oglaševanje za njegove potrebe in potrebe volitev. VI. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Za dokazilo o državljanstvu samostojnega podjetnika posameznika šteje izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali druge ustrezne evidence. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES. 2. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki dokažejo, da v zadnjih 30 dni niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON-1/P; dokazila za samostojne podjetnike so BON 1/SP in potrdila bank, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih TRR. 3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti oglaševanja. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz AJPES). 4. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost oddane ponudbe za vsak oglasni sklop posebej v višini 5000 EUR, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-17012014, najkasneje do 14. 2. 2014. Varščina se po izteku časa določenega za veljavnosti ponudbe (90 dni od dneva oddaje ponudbe) v celoti vrne ponudniku. V primeru, da Mestna občina Velenje odstopi od razpisa oziroma ne sklene pogodbe za posamezen sklop lokacij z nobenim najemnikom, se varščina vsem ponudnikom vrne. 5. Ponudnik mora imeti na dan predložitve ponudbe poravnane vse morebitne obveznosti do Mestne občine Velenje. 6. Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva odpiranja ponudb. 7. Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo. VII. Vsebina, način in rok oddaje ponudb Ponudniki morajo svoje ponudbe pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo poslati v zaprti ovojnici najkasneje do 17. 2. 2014 do 9. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – ponudba za javni razpis: oddaja lokacij na zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne občine Velenje, za namen pridobivanja pravice postavitve objektov za izvajanje (označi enega!):  Velikega zunanjega oglaševanja v najem – sklop 1A  Velikega zunanjega oglaševanja v najem – sklop 1B  Malega zunanjega oglaševanja v najem – sklop 2A  Malega zunanjega oglaševanja v najem – sklop 2B«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VIII. Merila za ocenjevanje ponudb Komisija bo izbrala najboljšega ponudnika za vsak posamezni sklop oglasnih lokacij. Pri izboru najboljšega ponudnika za posamezen sklop oglasnih lokacij, bo strokovna komisija kot edino merilo upoštevala višino ponujene letne najemnine za najem posameznega razpisanega sklopa oglasnih lokacij. Strokovna komisija bo po opravljenem pregledu ocenjevala le ponudbe, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje. Ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije in ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezen sklop oglasnih lokacij, bo za posamezen sklop oglasnih lokacij izbran kot najboljši in bo z njim sklenjena pogodba za najem posameznega sklopa lokacij. IX. Postopek izbire najugodnejsega ponudnika 1. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, Urad za urejanje prostora, soba 101, dne 17. 2. 2014 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejših ponudnikov bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku petnajst dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudniki bodo izbrani tisti, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa in bodo ocenjeni kot najboljši ponudniki po merilih za ocenjevanje ponudb. 4. Če je med prejetimi ponudbami več najboljših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, – opravi s ponudniki dodatna pogajanja. 5. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšimi ponudniki oziroma začeti postopek do sklenitve najemnih pogodb lahko ustavi. X. Informacije Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Maksu Arliču in sicer najkasneje do 10. 2. 2014, do 10. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.veleje.si/priložnosti/javne objave/nepremičnine/javne dražbe, javna zbiranja ponudb, v pisni obliki pa v pisarni Maksa Arliča.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost