Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 004/2014 Ob-1073/14 , Stran 113
Št. 004/2014 Ob-1073/14
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o izvajanju javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013), Občina Cerkvenjak objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote in podelitve koncesije storitve za projekt Kotlovnica Cerkvenjak
1. Koncedent: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. 2. Predmet koncesije Podelitev koncesije storitev za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Občini Cerkvenjak ter podelitev koncesije za projekt Kotlovnica Cerkvenjak. Koncesija obsega: – gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote na osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nadaljevanju infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje; – proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja; – tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega vzdrževanja; – zavarovanje infrastrukture; – zaračunavanje storitve proizvodnje in distribucije toplote uporabnikom; – IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo zagotovi koncesionar na svoje stroške. Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest). 3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2014, v katerih bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela pomladi 2014 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2014/2015, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter zaračunavanja toplote in distribucije toplote uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 9. 2014. 4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: – da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da ima veljavna dovoljenja in licence, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti, kar ponudnik dokazuje s kopijami dovoljenj in licenc, – da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike, – da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije, – da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in distribucije toplote, – da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva, – da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije, – da predloži zahtevana jamstva, – da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam, – da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava, – in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. 6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar: – zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev, – izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov, – upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti, – predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti, – na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom, – prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti, – po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost, – ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije, – izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe. 7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo. 8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnega partnerstva. 9. Merili za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in delež goriva, ustvarjenega oziroma proizvedenega delno ali v celoti na območju občine. Merilo je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji. 10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku. 11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 17. 2. 2014 do 9. ure v sprejemno pisarno Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. 12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 17. 2. 2014 ob 10. uri v sejni sobi Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. 13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 24. 2. 2014. 14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Cerkvenjak, www.cerkvenjak.si.
Občina Cerkvenjak

AAA Zlata odličnost