Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

73. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani, stran 310.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 16. seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo priznanja Občine Dol pri Ljubljani, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnejšemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju občine ter širše družbene skupnosti.
Odlok določa njihovo obliko, pogoje in postopke njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih priznanj.
Vse osebe so zapisane v moški slovnični obliki in veljajo tako za moške kot za ženske.
2. člen
O podelitvi priznanj odločata Občinski svet in župan Občine Dol pri Ljubljani.
Priznanja Občine Dol pri Ljubljani so:
– naziv častni občan
– plakete občine
– priznanja župana.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
3. člen
Naziv častni občan je najvišje priznanje Občine Dol pri Ljubljani, ki ga prejmejo posamezniki, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti oziroma osebe, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju oziroma promociji občine.
Kriteriji za dodelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za blaginjo občine ali promocijo občine.
Odločitev o podelitvi naziva se opravi hkrati s postopkom določanja priznanj.
Naziv častni občan se podeljuje praviloma enkrat v mandatu. Če je potrebno, se lahko podeli večkrat, vendar največ enkrat na leto.
III. PLAKETE OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
4. člen
Plaketa Občine Dol pri Ljubljani se podeli posameznikom, pravnim osebam, ki prebivajo ali delujejo na območju občine ter posameznikom, ki so se rodili ali živeli v občini, ki s posebnimi prizadevanji, uspehi in dosežki na področju gospodarstva, kulture, športa, znanosti, humanitarnega dela ... pomembno prispevajo k razvoju občine ter medsebojnim prijateljskih odnosom.
Plaketa se podeli tudi perspektivnim mladim do 25 leta starosti (učenci, študentje …), za dosežke na različnih področjih udejstvovanja.
V posameznem letu se podeli največ tri plakete, od tega eno v kategoriji mladih do 25 leta starosti, kolikor je podelitev takšne plakete predlagana.
Plaketa se lahko istemu prejemniku podeli večkrat, vendar naslednjič šele po preteku najmanj petih let od zadnje podelitve.
5. člen
Ob izročitvi naziva častnega občana in plakete, prejmejo dobitniki tudi denarno nagrado in sicer:
– za naziv častni občan – 1.100 EUR,
– za plaketo – 600 EUR.
Dobitniki priznanj župana ne prejmejo denarne nagrade, lahko se jim podari simbolično darilo do vrednosti 50 EUR.
IV. PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
6. člen
Priznanje župan lahko podeli posamezniku, skupini ali pravni osebi za enkratne izjemne uspehe na kateremkoli področju, pomembnem za razvoj ali prepoznavnost občine ali za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum.
Župan lahko v koledarskem letu podeli največ tri priznanja.
Priznanje župana se za isti dosežek izključuje z ostalimi priznanji Občine Dol pri Ljubljani.
Priznanje župana se lahko istemu prejemniku podeli večkrat, vendar naslednjič šele po preteku najmanj treh let od zadnje podelitve.
V. POSTOPKI, POGOJI IN NAČIN PODELJEVANJA PRIZNANJ
7. člen
Postopek vodi Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljevanju: komisija), javni razpis pa objavi župan.
8. člen
Postopek prične župan, ki objavi javni razpis za zbiranje kandidatov za priznanja občine. Po objavi javnega razpisa postopek nadaljuje komisija, ki prispele predloge prouči in pripravi predlog za podelitev priznanj.
9. člen
Župan v občinskem glasilu, ki izide do konca novembra, ter na spletni strani občine, objavi javni razpis za zbiranje kandidatov za podelitve priznanj, ki mora vsebovati:
– vrsto priznanj, ki se podeljujejo,
– kriterije za podelitev posameznih priznanj,
– navedbo podatkov, ki jih mora pobudnik navesti,
– rok do katerega morajo biti ponudbe prejete,
– naslov, na katerega se ponudbe pošljejo.
V razpisu določi rok za predložitev kandidatur, ki ne sme biti kasnejši kot 20. december.
Predlog se lahko poda na pripravljenem obrazcu, ki je priloga tega odloka, ki je objavljen na spletni strani občine. Predlog, ki ni podan na obrazcu, mora vsebovati vse sestavine, ki jih predvideva obrazec.
Pobudo za podelitev naziva častni občan in plakete Občine Dol pri Ljubljani lahko poda vsak občan in pravna oseba z bivališčem oziroma sedežem na območju Občine Dol pri Ljubljani. Pobuda za vsakega kandidata in za vsako vrsto priznanja se poda samostojno – posamezno.
Pobuda mora vsebovati:
– Podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon
– Podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, kontaktno osebo pravne osebe,
– Vrsto priznanja in utemeljitev teh podatkov, ki so potrebni za točkovanje.
Komisija točkuje prispele vloge za podelitev plaket po naslednjih kriterijih:
a) Čas delovanja na določenem področju – vsako leto 1 točka
b) Obletnice delovanja na določenem področju
a. 10 let – 2 točki
b. 20 let – 4 točke
c. 30 let – 6 točk
d. 40 let – 8 točk
e. 50 let ali več – 10 točk
c) Posebni kriteriji po posameznih področjih – skupno največ 40 točk
a. Področje gospodarstva
– Družba/s.p. zaposluje do vključno 7 oseb – 10 točk
– Družba/s.p. zaposluje nad 7 oseb – 15 točk
– Družba/s.p. je občini/občanom pridobila do vključno 2.000 EUR enkratne koristi (kot korist se šteje vrednost opravljene storitve, donacije, pridobitev sredstev pridobljenih na kakšnem razpisu (če storitev ni bila plačana) ….) oziroma do vključno 500 EUR letne koristi, več let zapored – 10 točk
– Družba/s.p. je občini/občanom pridobila nad 2.000 EUR enkratne koristi oziroma nad 500 EUR letne koristi, več let zapored – 15 točk
– Ostalo po kriterijih 5. člena – do 10 točk
b. Področje znanosti
– Dosežek je pomemben za občino – 5 točk
– Dosežek je pomemben za širšo skupnost – 10 točk
– Zaradi dosežka ima občina/občani do vključno 5.000 EUR enkratne koristi oziroma do vključno 1000 EUR letne koristi, več let zapored (prihodkov, nižjih stroškov ….) – 5 točk
– Zaradi dosežka ima občina/občani nad 5.000 EUR enkratne koristi oziroma nad 1000 EUR letne koristi, več let zapored (prihodkov, nižjih stroškov ….) – 10 točk
– Zaradi dosežka je kvaliteta življenja v občini večja oziroma dosežek pomeni promocijo občine izven njenih meja – 10 točk
– Ostalo po kriterijih 5. člena – do 10 točk
c. Področje kulture
– Društvo/organizacija ima do vključno 10 članov – 2 točki
– Društvo/organizacija ima nad 10 članov – 5 točk
– Društvo/organizacija/posameznik je organiziral oziroma sodeloval na najmanj vključno 5 prireditvah oziroma najmanj 1 prireditvi letno, najmanj 3 leta zapored pred letom podelitve – 5 točk
– Društvo/organizacija/posameznik je organiziral oziroma sodeloval na več kot 5 prireditvah oziroma več kot 1 prireditvi letno, najmanj 3 leta zapored pred letom podelitve – 10 točk
– Društvo/organizacija/posameznik je izdal oziroma sodeloval pri izdaji knjige ali drugega kulturnega dela – 5 točk
– Društvo/organizacija/posameznik je dosegel pomembno priznanje ali prejel nagrado na tekmovanjih ali festivalih na domačih ali tujih prizoriščih –5 točk
– Posameznik je z dolgoletnim predanim ter pretežno prostovoljnim delom pomembno prispeval k delovanju društva ali organizacije v občinskem in širšem okolju – 5 točk.
– Ostalo po kriterijih 5. člena – do 10 točk
d. Področje športa
– Društvo/organizacija/posameznik izkazuje uvrstitev med prvih 10 na tekmovanjih na občinski ravni – 5 točk
– Društvo/organizacija/posameznik izkazuje uvrstitev med prvih 10 na tekmovanjih na državni ravni oziroma širši skupnosti – 10 točk
– Društvo/organizacija ima do vključno 20 članov – 5 točk
– Društvo/organizacija ima nad 20 članov – 10 točk
– Društvo/organizacija/posameznik se je udeležilo do vključno 5 tekmovanj – 2 točki
– Društvo/organizacija/posameznik se je udeležilo več kot 5 tekmovanj – 5 točk
– Društvo/organizacija/posameznik izkazuje uspešno strokovno delovanje na področju športa, izvaja športno tekmovalne ali množične prireditve ter priložnostne akcije na področju športa – 5 točk.
– Ostalo po kriterijih 5. člena – do 10 točk
e. Področje humanitarnih dejavnosti
– Delovanje je koristno za do vključno 10 občanov – 5 točk
– Delovanje je koristno za več kot 10 občanov – 10 točk
– Društvo/organizacija/posameznik sodeluje/posreduje pri do vključno 5 akcijah/projektih – 5 točk
– Društvo/organizacija/posameznik sodeluje/posreduje pri več kot 5 akcijah/projektih – 10 točk
– Zaradi delovanja društva/organizacije/posameznika je kvaliteta življenja občanov večja – 10 točk.
– Ostalo po kriterijih 5. člena – do 10 točk.
V kategoriji mladi do 25 let se upošteva število izjemnih dosežkov v zadnjih treh letih, kamor se štejejo:
– najvišja mesta na državnem tekmovanju;
– priznanja za najboljše raziskovalne naloge;
– udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti ter športa, in sicer vsaj na enem od navedenih področij;
– nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni;
– objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku;
– drugi izjemni dosežki.
Za podrobno razvrščanje se smiselno upošteva veljavni pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.
Kolikor je predlagani kandidat dejaven na več področjih, se pri kriterijih a) in b) upoštevajo tiste vrednosti, ki so za kandidata ugodnejše, točke meril pod c) pa se seštevajo za vsa področja, na katerih je kandidat dejaven in za katere predlagatelj predlaga podelitev plakete.
10. člen
Po poteku roka določenega v javnem razpisu, komisija preveri ali je pobudo mogoče obravnavati in po potrebi ponudnika zaprosi za dopolnitev pobude. Če pobudnik v roku, ki ga določi komisija vloge ne dopolni, se šteje, da je pobudo umaknil.
Na podlagi prejetih pobud in točkovanja, komisija pripravi predlog za podelitev priznanj Občine Dol pri Ljubljani in ga z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu Občine Dol pri Ljubljani.
Komisija mora pred posredovanjem predloga priznanj Občinskemu svetu pridobiti pisno privoljenje kandidata, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor se ob priznanju podeli denarna nagrada, kandidat sporoči številko računa, na katerega se nagrada nakaže, ter davčno številko. Če kandidat ne poda soglasja, se pobuda izloči.
Občinski svet potrdi ali zavrne predloge za podelitev posameznih priznanj. V primeru zavrnitve, se seja občinskega sveta prekine za čas, ko komisija pripravi nov predlog, ali sam odloči o podelitvi priznanj.
Kolikor od zaključka razpisa do proslave ob občinskem prazniku ni sklicane redne seje oziroma izredne seje občinskega sveta, se predlog komisije potrdi na dopisni seji, saj s potrditvijo predlaganih kandidatov ne nastanejo finančne posledice, ki bi presegle znesek točno določen v tem odloku in proračunu Občine Dol pri Ljubljani. Če predlog ni potrjen, je potrebno predlog obravnavati na seji občinskega sveta.
11. člen
Priznanja Občine Dol pri Ljubljani, razen priznanja župana, se izročajo na proslavi ob občinskem prazniku, denarna nagrada pa se nakaže na račun dobitnika 30. dan po podelitvi priznanja.
12. člen
O podelitvi priznanja župana, samostojno odloča župan Občine Dol pri Ljubljani.
Župan mora o podeljenih priznanjih obvestiti občinski svet na naslednji seji po podelitvi priznanja.
VI. FINANCIRANJE IN EVIDECA PODELJENIH PRIZNANJ
13. člen
Sredstva za priznanja iz tega odloka se zagotavljajo v proračunu Občine Dol pri Ljubljani.
14. člen
Občinska uprava vodi evidenco podeljenih priznanj. V evidenco se vpiše zaporedna številka, vrsta priznanja, ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja ter datum podelitve priznanja. Evidenca prejemnikov je javna.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 83/97 in 112/07).
Za leto 2014 se javni razpis za podelitev priznanj objavi na spletni strani občine takoj po objavi odloka in v prvi številki javnega glasila, ki izide po uveljavitvi tega odloka. Roki za izvedbo postopka se temu primerno prilagodijo.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-0003/2013-3
Dol pri Ljubljani, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost