Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 322-232/2013 Ob-1076/14 , Stran 119
Št. 322-232/2013 Ob-1076/14
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana št. 322-232/2013, z dne 8. 1. 2014, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2014. Prijavitelji se s svojimi programi v letu 2014 lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2014 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2014. 2. Pogoji in merila: Pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistična društva in druga društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki: – so sodelovala na predstavitvi krajevnih skupnosti Mestne občine Koper v letu 2013, ki se je odvijala kot del občinskega praznika (5. 5. 2013) ali novoustanovljena društva, – delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji, – delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre, – ne bodo prejela sredstev za program dela v letu 2014 iz drugih virov Mestne občine Koper, – ki so oddala končno poročilo o delu za leto 2013, v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2013. Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje društev, katerih aktivnosti temeljijo na: – rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki …, – izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno), – izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem, – izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju, – aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev, – aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper, – aktivnostih z večletnim delovanjem, – aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti, – vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pustno povorko, Predstavitev KS MOK in druge prireditve. S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave. Merila za izbor prijav: Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne dokumentacije. 3. Okvirna višina sredstev: Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2014 je največ do višine 55.000 EUR. 4. Rok porabe sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave: Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 10. 2. 2014 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-232/2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa: Odpiranje prijav bo 14. februarja 2014 ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Špela Rajtenbah, Turistična organizacija Koper, tel. 05/664-64-64), vsak dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost