Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

83. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu, stran 327.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
Območje opuščene gramoznice ob obvoznici v Mirnu (bivša gramoznica SGP Gorica in kasneje Salonit Anhovo) je degradirana površina, ki jo obvozna cesta mimo Vrtojbe deli na zahodni in vzhodni del. Zaradi lege ob robu naselja in dobre cestne navezave na hitro cesto sta oba dela degradirane površine primerna za ureditev gospodarske cone, taka namembnost je opredeljena v občinskem prostorskem načrtu. Glede na obseg območja, veljavne predpise s področja urejanja prostora kakor tudi zaradi zagotavljanja racionalne izrabe in vključevanja javnosti je za območje potrebno izdelati OPPN. Ker pa je obvozna cesta območje gramoznice deli na dva med seboj nepovezana dela in ker je trenutno stanje lastništva razdeljeno na enak način, je smiselna izdelava dveh ločenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Ta sklep se nanaša na zahodni del bivše gramoznice, pobudo za pričetek postopka je podal lastnik zemljišča.
2. Območje
Območje OPPN meri približno 2,5 ha in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: 34/6, 37/7, 34/8 in dele parcel št. 33/12, 37/6, 39/4, 39/5, 649/12 in 37/4. Parcele št. 34/6, 37/4 in 39/4 so del izgrajene obvozne ceste mimo Vrtojbe in so v obod OPPN vključene v celoti oziroma delno zaradi priključevanja na cesto.
Iz oboda OPPN so ne glede na namensko rabo določeno v Občinskem prostorskem načrtu izključene parcele št. 33/11, 34/7 in 37/5 ter skrajni severozahodni del parcele št. 33/12, ker so opisana zemljišča del območij državnih prostorskih načrtov v pripravi.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov. Ureditveno območja prostorskega akta bo zato podrobneje določeno na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka OPPN je predvidena v januarju 2014, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v aprilu 2014, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v septembru 2014.
Roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za OPPN ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave OPPN.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec OPPN je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
7. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
8. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
9. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 P, Nova Gorica;
10. Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica;
11. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame družba AVTOPREVOZ CEMENT transport in storitve d.o.o. Tolmin.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2013-2
Miren, dne 8. januarja 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost